POSIEDZENIE SENATU AKADEMICKIEGO PK -
14 LISTOPADA 2003 r.

  G3ówne tematy posiedzenia:

  • dwustopniowy systemu studiów na PK,
  • rekrutacja na I rok studiów na PK w roku akademickim 2004/2005 oraz 2005/2006.

  Dyskusja na powy?sze tematy odby3a sie w obecno?ci zaproszonej na posiedzenie Senatu ma3opolskiej kurator o?wiaty mgr El?biety Lecznarowicz.

  Senatorowie zapoznali sie ze sprawozdaniem z gospodarki finansowej PK za trzy kwarta3y bie??cego roku oraz z prognoz? wyniku finansowego na koniec 2003 r.
  Senat podj?3 uchwa3e w sprawie zmiany nazwy Instytutu In?ynierii Chemicznej i Chemii Fizycznej na Instytut In?ynierii Chemicznej i Procesowej.

  Zg3oszone zosta3y wnioski:

  • o utworzenie muzeum Politechniki Krakowskiej.
  • o powo3anie na PK Komisji Etyki.

Opracowa3a Teresa Marszalik