Prezentujemy najnowsze publikacje pracowników naszej Uczelni wydane przez Wydawnictwo PK. Zachęcamy także do odwiedzenia naszej nowej strony internetowej - www.wydawnictwo.pk.edu.pl i zapraszamy do sklepu internetowego!

Praca zbiorowa pod red. Romana O. Wielgosza, Stanisława M. Pytla
Zajęcia laboratoryjne z metaloznawstwa
podręcznik, Wydawnictwo PK, Kraków 2003

Jest to drugie wydanie podręcznika, w którym wprowadzono szereg zmian dotyczących nowych oznaczeń materiałów metalowych. Podręcznik obejmuje materiał wykładany na kierunkach: mechanika i budowa maszyn, inżynieria materiałowa, automatyka i robotyka, transport, zarządzanie i marketing. Mogą z niego korzystać zarówno studenci studiów magisterskich, inżynierskich dziennych i zaocznych. Tematyka została tak dobrana, aby dla każdego kierunku i typu studiów oraz konkretnego przedmiotu można było wybrać odpowiedni zestaw ćwiczeń.

Janusz B. Danilevicz
Wybrane problemy budowy i eksploatacji generatorów dużych mocy
podręcznik, Wydawnictwo PK, Kraków 2003

Jest to podręcznik przeznaczony dla studentów specjalizujących się w dziedzinie maszyn elektrycznych, napisany przez wybitnego teoretyka i praktyka, autora wielu nowatorskich książek wydanych w Rosji. Przedstawiono wymagania stawiane generatorom w ich pracy w systemie elektroenergetycznym oraz zagadnienia związane z konstrukcją i eksploatacją dużych generatorów energetycznych. Sporo miejsca poświęcono również wyposażeniu i urządzeniom pomocniczym generatorów.

Jan Koroński
Wykłady i ćwiczenia z matematyki cz. I, II
pomoc dydaktyczna, Wydawnictwo PK, Kraków 2003

Książka stanowi pomoc dydaktyczną dla studentów zaocznych kierunków politechnicznych na poziomie studiów inżynierskich i uzupełniających magisterskich. Publikacja uwzględnia zastosowania matematyki w technice. Celem autora było zachowanie charakteru wykładu z matematyki, by opracowanie nie stało się jedynie zbiorem wzorów i formuł. W miarę studiowania przyszły inżynier nabiera pewnej ogłady matematycznej, dlatego w II cz. ograniczono liczbę podawanych rozwiązań zadań przykładowych, a położono nacisk na zrozumienie wykładu i przygotowanie studentów do korzystania z dostępnych zbiorów zadań.

Barbara Tal-Figiel
Application of the Green Function in Diffusion Theory
książka akademicka, Wydawnictwo PK, Kraków 2003

Książka jest zbiorem przykładów obliczeniowych, prezentującym szeroki zakres możliwych zastosowań funkcji Greena. Nowością jest użycie wielomianów oraz twierdzeń Arzeli i Harnacka do konstrukcji rozwiązań równań parabolicznych jednorodnych. Metoda interpolacyjna, oparta na wzorach wynikających z metody funkcji Greena, może posłużyć do nowych publikacji o charakterze numerycznym. Książka wypełnia istniejącą lukę w literaturze oraz ukazuje przydatność funkcji Greena i przedstawionych rozwiązań w obliczeniach z zakresu inżynierii i technologii chemicznej.

Praca zbiorowa pod red. Barbary Oleś i Małgorzaty Duraj
Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki
podręcznik, Wydawnictwo PK, Kraków 2003

W pierwszej części podręcznika przeznaczonego przede wszystkim dla studentów Politechniki Krakowskiej zostały podane wiadomości o pomiarach fizycznych, metodach obliczania niepewności pomiarowych, regułach dotyczących zapisu wyników oraz sporządzania wykresów. Druga część zawiera instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych. Każda instrukcja zaczyna się od krótkiej części merytorycznej, po której następuje dokładny opis metody i przebiegu pomiarów. Kończą ją wskazówki i polecenia dotyczące opracowania wyników.

Polecamy także książkę Jana Talera i Piotra Dudy, pracowników Wydziału Mechanicznego, wydaną przez Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.

Jan Taler, Piotr Duda,
Rozwiązywanie prostych i odwrotnych zagadnień przewodzenia ciepła,
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003

Książka jest poświęcona prostym i odwrotnym zagadnieniom przewodzenia ciepła. W części pierwszej przedstawiono podstawy przewodzenia ciepła oraz różne sposoby uproszczeń zagadnień początkowo-brzegowych. Część druga zawiera zagadnienia teoretyczne i obliczeniowe przedstawione w formie zadań. Zadania są szczegółowo omówione i rozwiązane. Podano również programy napisane w języku FORTRAN, umożliwiające wykonywanie obliczeń. Wiele zagadnień rozwiązano metodą elementów skończonych, korzystając z programu ANSYS. Na końcu książki znajdują się załączniki, zawierające podstawowe funkcje matematyczne występujące w zagadnieniach przewodzenia ciepła, własności termofizyczne ciał stałych, typowe programy rozwiązywania układów równań algebraicznych i różniczkowych oraz wyznaczanie odwrotnej transformaty Laplace'a. Książka jest przeznaczona dla studentów, doktorantów i pracowników naukowo-dydaktycznych wydziałów mechaniczno-energetycznych wyższych uczelni technicznych.