POSIEDZENIE SENATU AKADEMICKIEGO PK 26 WRZEŚNIA 2003 r.

  Senat pozytywnie zaopiniował wnioski:

 • o powołanie prof. zw. dr. hab. inż. Jana Talera na promotora przewodu o nadanie prof. dr. hab. inż. Jarosławowi Mikielewiczowi tytułu doktora honoris causa PK;
 • o powołanie dwóch ośrodków naukowych: Politechniki Śląskiej i Politechniki Szczecińskiej jako ośrodków opiniujących wniosek o nadanie prof. Jarosławowi Mikielewiczowi tytułu doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej;
 • o zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Sapiechy na stanowisku profesora zwyczajnego na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej PK;
 • o zatrudnienie emerytowanego prof. zw. dr. hab. inż. Stanisława Mazurkiewicza na stanowisku profesora nadzwyczajnego na podstawie mianowania.

  Senat przyjął ostateczną wersję Regulaminu studiów na Politechnice Krakowskiej.

  Senat powołał:
  Senacką Komisję Dyscyplinarną dla Studentów w składzie: prof. zw. dr hab. inż. Henryk Bryś (WIŚ) - przewodniczący, prof. dr hab. inż. Andrzej Rudnicki (WIL), dr hab. inż. Barbara Tal-Figiel, prof. PK (WIiTCh), dr hab. inż. Otmar Vogt, prof. PK (WA), dr hab. inż. Piotr Kulczycki, prof. PK (WIEiK), dr hab. inż. Rafał Palej, prof. PK (WM).

  Senacką Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną dla Studentów w składzie: prof. zw. dr hab. inż. arch. Kazimierz Kuśnierz (WA) - przewodniczący, prof. dr hab. inż. Zbigniew Piasek (WIŚ), prof. dr hab. inż. Kazimierz Rup (WM), dr inż. Zbigniew Rawicki (WIL), dr hab. Teresa Winiarska, prof. PK (WFTiMK), dr hab. inż. Andrzej Laszuk (WIiTCh).

  Senat przyjął uchwały:

 • o zniesieniu na Wydziale Architektury PK Samodzielnego Zakładu Projektowania Architektury w Regionie;
 • o zmianie nazwy Instytut Architektury i Planowania Wsi na Instytut Projektowania Budowlanego;
 • o zmianie par. 75 Statutu PK.

  Podwyżka płac dla pracowników PK

  Od 1 września 2003 r. pracownicy PK otrzymali podwyżkę wynagrodzeń. Przyznana została ona zgodnie z Ustawą o szkolnictwie wyższym, rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 sierpnia 2003 r. oraz Porozumieniem szczegółowym pomiędzy Rektorem Politechniki Krakowskiej a Komisją Zakładową NSZZ "Solidarność" PK i Radą Uczelnianą ZNP PK w sprawie podwyżki wynagrodzeń od 1 września 2003 r.

W Porozumieniu postanowiono, że:

  podwyżki wynagrodzenia zasadniczego są kwotowe;

kwoty podwyżek wynagrodzenia zasadniczego na 1 etat w poszczególnych grupach stanowisk wynoszą:

 • w grupie profesorów - 711 zł,
 • docentów, adiunktów i starszych wykładowców - 668 zł,
 • asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów - 214 zł,
 • pracowników nie będących nauczycielami akademickimi - 177 zł;

  w grupach: profesorów, docentów, adiunktów i starszych wykładowców:

 • 70 proc. podanej wyżej kwoty zostaje naliczone przez Kwesturę jako podwyżka obligatoryjna w zaokrągleniu do pełnych złotych na pełnym etacie,
 • 30 proc. tej kwoty zostaje przekazane na wydziały w celu dokonania podwyżek uznaniowych;

 

  w grupach: asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów oraz pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:

 • u 80 proc. podanej wyżej kwoty zostaje naliczone przez Kwesturę jako podwyżka obligatoryjna w zaokrągleniu do pełnych złotych na pełnym etacie, a dla pracowników wynagradzanych godzinowo do drugiego miejsca po przecinku,
 • u 20 proc. tej kwoty zostaje przekazane na wydziały i do pionów administracji celem dokonania podwyżek uznaniowych;

  pracownicy wynagradzani wg stawki godzinowej uzyskują podwyżkę płacy zasadniczej w wysokości 1,04 zł/godz. naliczoną według takich samych zasad jak pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi wymienieni w p. 8 niniejszego Porozumienia.

  Zmianie ulegają również wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych na studiach dziennych i wynoszą:

 • dla profesora z tytułem naukowym - 48,00 zł,
 • dla profesora nadzwyczajnego bez tytułu, docenta, dr. hab. - 40,50 zł,
 • dla adiunkta ze stopniem dr, starszego wykładowcy - 38,70 zł,
 • dla asystenta, wykładowcy, lektora, instruktora - 27,00 zł.

 

  Podwyżka w części obligatoryjnej została wypłacona we wrześniu wszystkim grupom pracowników, zarówno płatnym z góry, jak i z dołu. Wypłata podwyżki w części uznaniowej nastąpi dla wszystkich grup pracowników najpóĽniej do 1 listopada br.

Opracowała Teresa Marszalik

  Zarządzenia:

 • nr 22 z dnia 2 czerwca 2003 r. - w sprawie stanowiska audytora wewnętrznego;
 • nr 23 z dnia 6 czerwca 2003 r. - w sprawie umieszczenia w taryfikatorze MEN nowo utworzonego stanowiska audytora wewnętrznego;
 • nr 24 z dnia 9 czerwca 2003 r. - w sprawie zniesienia Samodzielnego Zakładu Podstaw Konstrukcji Budowli Wodnych;
 • nr 25 z dnia 8 lipca 2003 r. - w sprawie połączenia Instytutu Automatyki z Instytutem Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej;
 • nr 26 z dnia 8 września 2003 r. - w sprawie zasad podwyżki płac dla pracowników PK od 1 września 2003.

  Pisma okólne:

 • nr 18 z dnia 27 maja 2003 r. - w sprawie zasad wykorzystania środków finansowych uzyskanych w ramach programów badawczych Unii Europejskiej;
 • nr 19 z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie zmian organizacyjnych w Instytutach A-2, M-3 i M-6;
 • nr 20 z dnia 27 czerwca 2003 r. - w sprawie powołania Wirtualnej Politechniki;
 • nr 21 z dnia 8 lipca 2003 r. - w sprawie ogłoszenia Uchwały Senatu PK dotyczącej rodzaju zajęć dydaktycznych, zasady pracy nauczycieli akademickich w godzinach ponadwymiarowych oraz wymiaru pensum dydaktycznego na rok akademicki 2003/2004;
 • nr 22 z dnia 8 lipca 2003 r. - w sprawie wprowadzenia na PK studiów dwustopniowych;
 • nr 23 z dnia 9 lipca 2003 r. - w sprawie zmian w Instytucie Geotechniki oraz w Instytucie Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska;
 • nr 24 z dnia 24 września 2003 r. - w sprawie wysokości stypendiów doktoranckich;
 • nr 25 z dnia 22 września 2003 r. - w sprawie włączenia w strukturę Instytutu M-4 Zakładu Mechatroniki Samochodowej;
 • nr 26 z dnia 26 września 2003 r.- w sprawie stawek za godziny wykonane na studiach wieczorowych i zaocznych w ramach umowy cywilnoprawnej.