WYSTĄPIENIE INAUGURACYJNE
rektora Politechniki Krakowskiej
prof. zw. dr. hab. inż. Marcina Chrzanowskiego

  Mija pierwszy rok kadencji 2002 - 2005. Sprawozdanie z naszej działalności dotyczy roku akademickiego 2002/2003, a w przypadku badań naukowych, gospodarki finansowej uczelni oraz remontów i inwestycji całego roku 2002. Nawiązuje ono do programu działania w bieżącej kadencji (nakreślonego w wystąpieniu inauguracyjnym w roku ubiegłym), który - przypomnę - obejmował:

 • otwarcie na rynek edukacyjny i badań naukowych oraz otaczające nas środowisko społeczne,
 • przechodzenie od nauczania do uczenia się, z ukierunkowaniem na wyższe formy kształcenia i znajomość języków obcych,
 • nasycenie uczelni informatyką traktowaną jako narzędzie w dydaktyce, nauce i zarządzaniu.

  Wobec następujących zmian politycznych (przystąpienie do Unii Europejskiej) nasilają się w szkolnictwie wyższym procesy charakterystyczne dla gospodarki rynkowej (redukcja finansowania uczelni z budżetu, rozwój szkolnictwa prywatnego). Jednak nie towarzyszy im tworzenie warunków prawnych, sprzyjających temu rozwojowi. Państwo jest ciągle państwem opiekuńczym i większość środków budżetowych jest przeznaczana na cele społeczne. Tym ważniejsze dla nas staje się poszukiwanie środków własnych i wysiłki w tym kierunku angażują większość potencjału kierownictwa uczelni, który powinien być przede wszystkim kierowany na sprawy merytoryczne.

  Dydaktyka
  Niewątpliwie najważniejszą w minionym roku akademickim okazała się sprawa jakości nauczania. Poza kilkuletnią już działalnością Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych, której decyzje nie pociągają za sobą co prawda konsekwencji administracyjnych, ale są niezwykle ważnym elementem oceny w środowisku akademickim, intensywną działalność podjęła Państwowa Komisja Akredytacyjna. Po sprawdzeniu jakości i warunków kształcenia na naszej uczelni - 5 kierunków studiów otrzymało pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej (transport na Wydziale Inżynierii Lądowej i Wydziale Mechanicznym, budownictwo na Wydziale Inżynierii Lądowej, inżynieria chemiczna i procesowa oraz technologia chemiczna na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej), a 2 kierunki studiów - pozytywną ocenę Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (architektura i urbanistyka na Wydziale Architektury oraz automatyka i robotyka na Wydziale Mechanicznym). We wszystkich przypadkach oceny komisji potwierdzają wysoką jakość dydaktyki realizowanej na Politechnice Krakowskiej. Tym niemniej niektóre uwagi szczegółowe, zgłoszone przez Państwową Komisję Akredytacyjną, zmuszają nas do dalszych działań w tym zakresie. Wśród nich jest sprawa poprawienia stosunku liczby samodzielnych nauczycieli akademickich do liczby studentów na danym kierunku studiów (wymagany rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu stosunek wynosi 1:90). Zbyt duża liczba prowadzonych kierunków studiów może spowodować zachwianie tej proporcji, szczególnie na podstawowych, dużych liczebnie kierunkach. Obecnie przy 11 600 studentach studiów stacjonarnych istnieje możliwość prowadzenia większej liczby kierunków studiów niż obecnie (16), ale znaczne różnice liczby studentów na poszczególnych kierunkach powodują, że nie wszędzie ten wskaĽnik jest zachowany.
  Nie oznacza to, że wyczerpaliśmy już możliwości dalszego usprawniania dydaktyki. Daleko nam także do dopuszczalnego zrównania liczby studentów studiów stacjonarnych (11 600) i zaocznych (6200). Zasadniczy jednak wysiłek w zakresie dydaktyki skupiony był na realizacji działań, wskazanych jako wiodące w programie kierownictwa uczelni na obecną kadencję. Nasycanie studiów zastosowaniami informatyki realizowane jest głównie na międzywydziałowym kierunku informatyka. Mimo problemów finansowych związanych z tworzeniem niezbędnej ku temu infrastruktury powstają nowe laboratoria komputerowe. Na bazie jednego z uczelnianych centrów, tworzonego jako ośrodek działań komercyjnych w zakresie systemów informacyjnych, powstał na Wydziale Mechanicznym Instytut Informatyki Stosowanej, który zajął się w całości dydaktyką. Znaczny wkład wnosi tu także Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, przede wszystkim w zakresie pozyskania kadry nauczycielskiej dla tego kierunku. Sądzimy również, że wprowadzone zmiany strukturalne na wydziale przyczynią się do dalszego usprawnienia realizacji międzywydziałowego kierunku studiów - informatyka.
  Kolejnym działaniem w zakresie dydaktyki jest przystąpienie Politechniki Krakowskiej do Wirtualnej Politechniki, powołanej wraz z 7 innymi polskimi uczelniami technicznymi, a także ogłoszenie specjalnego konkursu na najlepsze materiały dydaktyczne umieszczane w Internecie. Podjęte w ostatnich latach intensywne prace nad rozbudową uczelnianej sieci komputerowej i włączenie do niej domów studenckich pozwalają na traktowanie formy zdalnego nauczania (distance learning) również jako formy wspomagającej podstawowe procesy dydaktyczne, także na studiach stacjonarnych.
   Kluczową sprawą przyszłościowej transformacji procesu dydaktycznego jest podjęcie prac nad przejściem całej uczelni na dwustopniowy system nauczania. Nawet jeśli w chwili obecnej rynek pracy nie jest nastawiony na przyjęcie absolwentów z wykształceniem wyższym na pierwszym poziomie (inżynierskim), to jednak powinniśmy być także przygotowani do pojawienia się sytuacji, iż rynek pracy nie będzie się kierował wymogami formalnymi, ale umiejętnością adaptacji absolwentów do coraz to nowych wymagań technologicznych i ekonomicznych. To nie tylko sprawa realizacji ustaleń zawartych w tzw. Karcie bolońskiej (podpisanej w roku 1999 przez ministrów edukacji 31 krajów), ale zapewnienia Politechnice Krakowskiej należnego jej miejsca w systemie edukacji. To także konieczność ustalenia właściwych relacji z uczelniami prywatnymi, które podejmują próby wejścia w obszar studiów na kierunkach technicznych. W czasie posiedzenia Kolegium Rektorów Krakowa, które odbyło się w czerwcu br. na Politechnice Krakowskiej, przedstawiliśmy załączony poniżej schemat podziału zadań stojących przed szkolnictwem wyższym. Politechnika Krakowska, jako autonomiczna uczelnia techniczna, ma duży potencjał i jej działanie powinno być skierowane przede wszystkim na nauczanie na poziomie studiów magisterskich i doktoranckich, a także na kształcenie kadry pracowników samodzielnych - na potrzeby całego wyższego szkolnictwa polskiego, państwowego i prywatnego.
  Wiąże się to także z potrzebą zmian w systemie rekrutacji na studia poziomu pierwszego i wyższych. Wprowadzenie państwowej matury w roku 2005 już teraz wymaga od nas określenia warunków przyjęć na studia, a także wskazania, jakie warunki studenci będą musieli spełniać przechodząc na kolejne, wyższe poziomy tych studiów (studia magisterski, doktoranckie). Jest to tym bardziej potrzebne, że ceniona formuła egzaminu wstępnego łączonego z egzaminem dojrzałości, ułatwiająca dostęp do studiów wyższych, zmieni swój sens po wprowadzeniu matury państwowej.
 Wreszcie, przygotowanie naszych absolwentów do wejścia na europejski rynek pracy wymaga położenia większego nacisku na znajomość języków obcych. W minionym roku akademickim Senat Politechniki Krakowskiej podjął uchwałę, że nauka języka obcego kończyć się będzie obowiązkowym egzaminem dla tych studentów, którzy nie wykażą się ogólnopaństwowym lub międzynarodowym świadectwem potwierdzającym znajomość języka obcego, przynajmniej na poziomie podstawowym. Sprzyja temu m.in. nasz udział w programie "Sokrates".
 Dla współpracy uczelni w zakresie transformacji procesu dydaktycznego, jak i w wielu innych podstawowych problemach szkół wyższych, niezwykle cenna jest działalność instytucji ogólnopolskich: Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT). Jedno z czterech posiedzeń KRPUT w ubiegłym roku akademickim odbyło się na Politechnice Krakowskiej, a tematyka obrad dotyczyła podstawowej kwestii finansowania szkolnictwa wyższego i wynikającej stąd polityki kadrowej.

  Nauka
  W dziedzinie nauki podjęto działania zmierzające do przyspieszenia karier naukowych młodych pracowników. Choć jest to zadanie możliwe do realizacji, szybkich rezultatów trudno się spodziewać. Pierwszym krokiem jest powrót do staży asystenckich, które mogą odbywać studenci ostatniego roku studiów, otrzymując stypendia ze specjalnie utworzonego na uczelni własnego funduszu stypendialnego.
   Rozwój kadry na Politechnice Krakowskiej pod względem liczbowym przedstawia się zadowalająco. W szczególności nie jest zagrożony warunek autonomii uczelni, jakim jest zatrudnianie 60 profesorów tytularnych. Nastąpił wzrost ogólnej liczby pracowników posiadających tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego. Problemem jest jednak póĽny wiek, w którym tytuły i stopnie naukowe są zdobywane. Wydaje się, że panaceum na ten stan rzeczy powinno być nabranie nawyku prowadzenia systematycznej pracy naukowej, w wyniku której stopnie powinny się jawić nie jako cel sam w sobie, lecz jako konsekwencja poważnego traktowania nauki.
  Wciąż zbyt mała jest liczba realizowanych projektów międzynarodowych i krajowych. Do pewnego stopnia jest to wynik niskich środków, jakie wydziały przeznaczają na naukę. Można się spodziewać, że ostatnia regulacja płac w szkolnictwie wyższym wpłynie, poprzez ich zróżnicowanie, na zwiększenie zainteresowania systematycznym prowadzeniem badań naukowych. Znacznie bardziej cieszy zaangażowanie w prace o charakterze naukowym, ukierunkowane na potrzeby społeczności miasta i regionu (projekt Wisła, Międzynarodowy projekt RIFLOP realizowany wspólnie z Politechnikami w Budapeszcie i Wiedniu - efekt wizyty rektorów tych uczelni na Politechnice Krakowskiej, projekt "Regionalna strategia innowacji województwa małopolskiego").
  Potrzebne jest jednak wypracowanie charakterystycznych dla nas kierunków badawczych, które będą trafiać w tzw. "nisze" i w których będziemy liderami, co w konsekwencji będzie miało wpływ na unowocześnienie procesu dydaktycznego i tworzenie nowych kierunków studiów.
  Dobrze rozwija się też współpraca międzynarodowa, szczególnie z ośrodkami akademickimi w pobliskich krajach (Niemcy, Czechy, Słowacja, Węgry, Austria, Ukraina, Rosja).

   Studenci
   Z wielkim zadowoleniem odnotowujemy zmiany w postawach samorządu studenckiego Politechniki Krakowskiej. Zgodnie z postulatami wystąpienia programowego chcielibyśmy, aby studenci w większym stopniu włączali się w rozwiązywanie problemów uczelni. Widzimy już większą aktywność studentów w pracach senackich komisji, samego senatu czy kolegium rektorskiego. Jednym z przejawów tego jest fakt, że kolejna, druga już inauguracja roku akademickiego jest organizowana przy istotnym współudziale studentów, którzy nie mogąc uczestniczyć w ceremonii odbywającej się w sali o ograniczonej liczbie miejsc, świętują ten dzień na dziedzińcu głównego kampusu uczelni.
   Burzliwe nieraz życie toczy się na osiedlu akademickim, w domach studenckich i wokół nich. Stwarza to czasami poważne problemy, głównie jeśli chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców, ale właśnie w tym zakresie widzimy zwiększenie odpowiedzialności młodzieży. Swoją aktywnością zwraca uwagę Klub Studencki "Kwadrat". Odbyły się tam interesujące spotkania z wybitnymi politykami i ludĽmi kultury (m.in. Tadeuszem Mazowieckim, Tomaszem Nałęczem, Janem Marią Rokitą, Jerzym Stuhrem), ożywione imprezy kulturalne (kabareton) - i nie tylko. Może i to było jedną z przyczyn wyboru w tym roku Najmilszej Studentki Krakowa właśnie z Politechniki Krakowskiej (Katarzyny Sperki z Wydziału Inżynierii Lądowej). Również i Najmilszy Student Krakowa, wybrany w czasie juwenaliów, jest z naszej uczelni (Marcin Korzeniowski z Wydziału Mechanicznego).
  Dużym nakładem środków kończymy właśnie remont ostatniego z czterech domów studenckich. Chcielibyśmy, aby studenci w większym stopniu dbali o ich poprawne i bezpieczne funkcjonowanie.

   Finanse
  Nad realizacją zadań w podstawowych dziedzinach, jakimi są nauka i dydaktyka, ciąży niewątpliwie nie najlepsza kondycja finansowa polskiego szkolnictwa wyższego. Realizacja trójstopniowych ustawowych podwyżek płac powoduje, przy obecnym systemie podziału dotacji budżetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, wzrost udziału w niej środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W roku bieżącym wynosi on ponad 90 proc., a zatem tylko niecałe 10 proc. dotacji przyznane jest na funkcjonowanie uczelni. Rośnie również udział wynagrodzeń w kosztach funkcjonowania uczelni i wynosi już około 80 proc. Kontynuacja spadku rentowności uczelni, jaka nastąpiła w poprzednim roku, może doprowadzić do ujemnego wyniku końcowego w roku 2003. Z wielkim uznaniem należy przyjąć wysiłki wydziałów, dzięki którym udało się skonstruować plan rzeczowo-finansowy zamykający się wynikiem dodatnim. Niestety, nie zapowiedziana redukcja dotacji Komitetu Badań Naukowych na badania własne o około 2,5 mln zł w stosunku do roku 2002 spowodowała zachwianie naszego budżetu. Obecnie wydziały i administracja podjęły wysiłki, zmierzające do wyrównania tej straty poprzez dalsze oszczędności. Wydaje się jednak, że możliwości takie są bardzo ograniczone.
   Kierownictwo uczelni podejmuje starania, aby temu zaradzić. Ogłoszone zostały przetargi na dzierżawę lub przekazanie w ajencję obu naszych ośrodków o charakterze socjalnym w Janowicach i Zakopanem (koszt ich utrzymania to około 600 tys. zł rocznie). Zapoczątkowano działania zmierzające do zmiany zasad finansowania dwu z czterech jednostek międzywydziałowych i utworzenia z nich komercyjnych centrów. Nadzieje na pełniejszą analizę możliwości ekonomicznych uczelni wiążemy z utworzonym w tym roku stanowiskiem audytora wewnętrznego, objętym przez osobę znającą bardzo dobrze i naszą uczelnię, i zasady jej finansowania. Stosunkowo niewielkie, ale jednak stale napływające środki przynosi nasz udział w Parku Technologicznym, ulokowanym w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, jednak są to środki nieprzewidywalne, a więc nie mogą stanowić podstawy systematycznego planowania inwestycji.
   Niewątpliwym sukcesem zakończył się pierwszy etap realizacji osiedla akademickiego w Czyżynach przez Akopol, jednoosobową spółkę Politechniki Krakowskiej. Część zysków ze sprzedaży terenu pod budowane osiedle spółka już przekazała uczelni, a część jest angażowana w dalszą rozbudowę osiedla.
  Nadal trudnym problemem do rozwiązania jest wykonanie niezbędnych remontów, szczególnie tych, które wynikają z zaleceń instytucji kontrolujących. Ogólna suma na zaspokojenie tych potrzeb sięga 19 mln zł, a w tym roku mogliśmy z dotacji dydaktycznej Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu przekazać na ten cel zaledwie 2 mln zł. W tej kwocie zawarte są też środki na remont budynku przy ul. Podchorążych, współfinansowany przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa (SKOZK). W wyniku porozumienia z kierownictwem SKOZK, a także z kierownictwem Wydziału Architektury, który postanowił ograniczyć inne plany remontowe, zwiększyliśmy nakłady finansowe uczelni na te prace do kwoty 1,05 mln zł, licząc na podobne zwiększenie nakładów ze strony SKOZK. Również w roku przyszłym zamierzamy zwiększyć nakłady na ten cel tak, aby przy porównywalnym udziale SKOZK, zakończyć do końca roku 2005 remont trwający już 8 lat.
  Uzyskano też środki na dokończenie budynku "Hamowni" w kampusie w Czyżynach, co pozwala mieć nadzieję, że do połowy roku 2004 uda się zakończyć przenoszenie Instytutu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych z kampusu Warszawska na Czyżyny. Pozwoli to uzyskać zarówno sale wykładowe (planowane w miejsce obecnych laboratoriów), jak i pomieszczenia kameralne, zaspokajając w ten sposób najpilniejsze potrzeby lokalowe w kampusie przy Warszawskiej.
  Rozwiązanie tych problemów, a także kontynuacja działań zmierzających do budowy nowego obiektu dla Biblioteki Głównej może jednak nastąpić tylko w wypadku podjęcia znacznie większego wysiłku finansowego, wymagającego współpracy z instytucjami finansowymi i przede wszystkim środków pozabudżetowych. Wielkie nadzieje pokładamy w możliwości skorzystania z unijnych środków strukturalnych. Dotychczasowa współpraca z urzędem marszałkowskim i pomoc ze strony Marszałka Województwa Małopolskiego zasługują na słowa uznania. W budynku planowanym od strony Alei Słowackiego (zgodnie z przyjętą przez Senat koncepcją urbanistyczną) miejsce będzie mogła znaleĽć nie tylko biblioteka, ale także towarzyszące jej pomieszczenia kameralne i dydaktyczne oraz aula na 400 osób. Położenie kamienia węgielnego pod tę inwestycję w obecnej kadencji kierownictwa uczelni uznalibyśmy za wielki sukces.
  Na koniec krótki komentarz na temat możliwych przekształceń strukturalnych uczelni jako całości, sygnalizowanych w czasie kilku posiedzeń senatu. Liczne analizy, przede wszystkim ekonomiczne oraz rozmowy przeprowadzone na najwyższych szczeblach administracji państwowej nie stwarzają wielkich nadziei na ich realizację. Obecna sytuacja szkolnictwa wyższego, charakteryzująca się głębokim niedofinansowaniem, a także niestabilna sytuacja w niepublicznym szkolnictwie wyższym wskazują, że bardziej celowe jest skupienie się na wykorzystaniu ciągle jeszcze istniejących rezerw w obecnym układzie ekonomicznym. Uczelnia o tak wysokiej pozycji jak nasza i z takim zapleczem kadrowym i materialnym jeszcze długo pozostanie niezagrożona ekonomicznie. Oczywiście, wejście w struktury Unii Europejskiej w roku 2004 może tę sytuację zmienić. Kierownictwo uczelni nie ustaje w wysiłkach poszukiwania zarówno miejsca dla Politechniki Krakowskiej w obecnym systemie szkolnictwa wyższego, jak i poszukiwania własnych dróg modyfikacji jej działalności. Centra uczelniane nakierowane na działalność ekonomiczną, zwiększanie liczby słuchaczy studiujących w ramach odpłatnych form kształcenia, dalsze starania o uzyskiwanie środków unijnych - wydają się być bardziej realnymi środkami zaradczymi niż radykalne zmiany w usytuowaniu ekonomicznym uczelni, polegające na uwłaszczeniu czy prywatyzacji.
  Wytyczone na początku kadencji kierunki działania znajdują akceptację w społeczności akademickiej Politechniki Krakowskiej. Nasza uczelnia posiada duży potencjał, przede wszystkim intelektualny, który należycie wykorzystany może utrwalić pozycję Politechniki Krakowskiej w kraju, a w przyszłości pozwolić jej znaleĽć trwałe miejsce w Unii Europejskiej.

Dobrą kondycję Politechniki Krakowskiej, pomimo pogarszających się warunków zewnętrznych, obrazują poniższe dane.

   Pracownicy pełnozatrudnieni na Politechnice Krakowskiej

Grupa zatrudnienia

31.08.2002 r.

01.09.2003 r.

Nauczyciele akademiccy

1142

1161

w tym:

prof. tytularni

77

79

prof. PK

78

91

dr hab. (adiunkt, docent)

60

48

doktorzy (adiunkt, st. wykł.)

545

553

asystenci

247 (w tym 26 dr)

253 (w tym 27 dr)

pozostali

135

137 (w tym 1 dr)

Pozostali pracownicy

888

867

w tym:

w administracji centralnej

289

267

na wydziałach

424

404

w pozostałych jednostkach

175

196

  Razem:

2030

2028

  Studenci

Studia

dzienne

wieczorowe

zaoczne

razem

2

3

4

5

1

Liczba studentów w r. ak. 2002/2003

10600

250

5830

16680

Liczba studentów w r. ak. 2003/2004

11600

450

6200

18250

Absolwenci w r. ak. 2002/2003

1350

4

653

2007

Przyjęci na I rok w r. ak. 2003/2004

2506

173

1337

4016

Uczestnicy st. podypl. w r. ak.2002/2003

0

0

438

438

Uczestnicy st. doktor. w r. ak.2002/2003

232

0

0

232

 

   Wykaz kierunków studiów w latach akademickich 2002/2003, 2003/2004:

1. architektura i urbanistyka, 2. architektura krajobrazu, 3. fizyka techniczna, 4. matematyka, 5. elektrotechnika, 6. budownictwo, 7. transport, 8. zarządzanie i marketing, 9. inżynieria środowiska, 10. inżynieria chemiczna i procesowa, 11. technologia chemiczna, 12. automatyka i robotyka, 13. inżynieria materiałowa, 14. mechanika i budowa maszyn, 15. zarządzanie i inżynieria produkcji, 16. informatyka (kierunek międzywydziałowy).

   Ranking wyższych uczelni w 2002 r.

Perspektywy: wśród 75 najlepszych uczelni - 26. miejsce, wśród uczelni technicznych - 7. miejsce
Newsweek: wśród uczelni państwowych - 17. miejsce,
wśród politechnik - 8. miejsce

Wprost: wśród uczelni technicznych - 7. miejsce
Polityka: w ogólnym rankingu uczelni państwowych - 13. miejsce

   Rozwój kadry w roku akademickim 2002/2003

Wyszczególnienie

Liczba osób

  z PK spoza PK razem poza PK

1

2

3

4

5

Doktoraty obronione

29

23

52

5

Wykonane habilitacje

12

2

14

0

Zatwierdzone habilitacje

7

4

11

0

Uzyskane tytuły profesora

7

0

7

2

Mianowanie na stanowisko prof. zw.

3

0

3

0

   Kategorie wydziałów w Komitecie Badań Naukowych:

 • kategoria 1 - Wydział Inżynierii Lądowej i Wydział Mechaniczny,
 • kategoria 2 - Wydział Architektury oraz Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej,
 • kategoria 3 - Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Wydział Inżynierii Środowiska oraz Instytut Matematyki i Instytut Modelowania Komputerowego na Wydziale Fizyki Technicznej i Modelowania Komputerowego,
 • kategoria 4 - Instytut Fizyki na Wydziale Fizyki Technicznej i Modelowania Komputerowego.

   Udział środków przeznaczonych na naukę w roku 2002 w budżecie wydziałów

Lp. 

Jednostka

Udział w stos. do dotacji KBN

Udział w stos. do dotacji budżetowych

Udział w stos. do przychodów ogółem

1

2

3

4

5

1.

Wydział Architektury

10,66%

2,29%

1,69%

2.

Wydział Inżynierii Lądowej

28,57%

5,24%

3,56%

3.

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

29,96%

6,28%

5,46%

4.

Wydział Mechaniczny

22,94%

5,16%

3,70%

5.

Wydział Inżynierii Środowiska

22,73%

3,97%

2,97%

6.

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

40,09%

5,53%

4,16%

7.

Wydział Fizyki Technicznej i Modelowania Komputerowego

43,81%

4,58%

3,74%

OGÓŁEM na PK

24,71%

4,67%

3,46%

   Działalność badawcza

Jednostka

Granty

Projekty celowe i zamawiane

Umowy badawcze

liczba

wartość

liczba

wartość

liczba

wartość

1

2

3

4

5

6

7

WA

11

190 892

0

0

31

504 156

WIL

12

485 832

0

0

92

1 582 502

WIiTCh

16

718 368

0

0

36

881 109

WM

54

3 336 570

5

648 453

61

530 452

WIŚ

11

411 803

1

79 578

103

705 118

WIEiK

3

234 272

2

286 280

1

8 895

WFTiMK

2

88 996

0

0

0

0

Inne

1

63 920

1

54 800

0

0

Ogółem

110

5 530 653

9

1 069 111

324

4 212 232

  W roku 2003 w XXV konkursie na 50 zgłoszonych wniosków o przyznanie grantów indywidualnych 23 wnioski zaakceptowano do realizacji.
W roku akademickim 2002/03 Politechnika Krakowska była organizatorem 9 międzynarodowych oraz 11 ogólnopolskich konferencji (w tym 5 z udziałem gości zagranicznych).

   Obciążenie dydaktyczne w roku akademickim 2002/2003

Potencjał dydaktyczny ogółem - 266 523 godziny

Obciążenie dydaktyczne ogółem - 473 836 godzin

w tym studia:

dzienne - 330 862 godziny

wieczorowe - 3633 godziny

zaoczne - 139 343 godziny

   Budżet uczelni za 2002 r.

Przychody ogółem: 145,2 mln zł 100%
w tym:
- dotacja MENiS 76,8 mln zł 52,9%
- KBN (BW+DS) 14,5 mln zł 10,0%
- KBN projekty (granty) 8,8 mln zł 6,0%
- Działalność badawcza 6,5 mln zł 4,5%
- środki własne 38,7 mln zł 26,6%
(w tym opłaty za studia 19,5 mln zł 13,4%)

Wydatki ogółem: 141,6 mln zł 100%
w tym:
- działalność dydaktyczna 123,9 mln zł 83,7%
z tego:
a) wynagrodzenia (z pochodnymi) 91,7 mln zł 64,8%
b) koszty funkcjonowania 26,8 mln zł 18,9%
- działalność badawcza 23,1 mln zł 16,3%

 

   Inwestycje

2002 rok
koszt ogółem 4,5 mln zł
sfinansowane ze środków:

 • dotacja MENiS 2,4 mln zł
 • własnych uczelni i WM 2,1 mln zł

2003 rok

 • dotacja MENiS 1,57 mln zł

(Laboratorium Instytutu Pojazdów Samochodowych i Silników
Spalinowych WM)

   Remonty

2002 rok
koszt ogółem 8,3 mln zł
w tym:

 • dotacja dydaktyczna MENiS 1,5 mln zł
 • środki pomocy materialnej studentów 3,6 mln zł
 • środki własne 1,9 mln zł
 • środki wydziałowe 1,3 mln zł

2003 rok - plan
koszt ogółem 6,8 mln zł
w tym:

 • dotacja dydaktyczna MENiS 2,1 mln zł
 • środki pomocy materialnej dla studentów 2,9 mln zł
 • środki własne uczelni (amortyzacja) 0,6 mln zł
 • środki wydziałowe 1,2 mln zł