Targi Książki

  Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej już po raz szósty wzięło udział w Targach Książki w Krakowie, które w tym roku odbywały się od 23 do 26 października.
   Targi Książki przyciągają rokrocznie coraz większą liczbę zwiedzających i wystawców. W tym roku zgromadziły ponad 300 wystawców oraz ponad 22 tys. czytelników z całej Polski, w tym coraz liczniejszą grupę księgarzy i bibliotekarzy. Uczestnictwo w targach jest najlepszą i najskuteczniejszą promocją zarówno wydawnictwa, jak i uczelni. Oferta naszego wydawnictwa cieszy się dużym zainteresowaniem czytelników, szczególnie tych szukających wydawnictw naukowych i uczelnianych. Udział w targach owocuje nie tylko bezpośrednią sprzedażą, ale przede wszystkim sprzedażą wysyłkową po ich zakończeniu.

   i... nowa oferta

  Z początkiem listopada Wydawnictwo PK planuje uruchomienie nowej strony internetowej: www.wydawnictwo.pk.edu.pl, opartej na bazie danych. Wydawnictwa uczelniane mają wąską grupę odbiorców, więc Internet jest idealnym medium do prezentacji ich usług. Do tej pory można było korzystać z katalogu sprzedaży zamieszczonego na stronie internetowej www.pk.edu.pl/wydawnictwo i składać zamówienia za pomocą poczty elektronicznej. Coraz większa liczba zamówień przysyłanych w ten sposób zachęciła nas do tworzenia nowocześniejszych form sprzedaży i wychodzenia z ofertą na zewnątrz. Wkrótce pojawi się sklep internetowy z ofertą naszego wydawnictwa. Zapraszamy!

Aleksander Świtalski

  Warto przeczytać

 

  Nakładem Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej ukazała się w bieżącym roku, chociaż datowana na 2002, książka akademicka pióra Zdzisławy Tołłoczko, pt. "Sen architekta, czyli o historii i historyzmie architektury XIX i XX wieku. Studia i materiały". Praca obejmuje szeroką panoramę węzłowych problemów historyzmu i eklektyzmu, występujących w architekturze nie tylko XIX wieku, ale również zjawisk artystycznych, które w stuleciu modernizmu i postmodernizmu były do pewnego stopnia kontynuacją historyzmu. Ta obszerna książka, licząca 347 stron, wyposażona w ogromną literaturę przedmiotu oraz bogatą i często unikatową ikonografię, jest podzielona na trzy rozdziały. Pierwszy syntetyzuje zagadnienia rozwoju historyzmu od jego pierwotnej fazy, u schyłku oświecenia, aż po początek XX wieku. Poświęcony jest historii architektury niemieckiej doby historyzmu, a więc tej, która się najbujniej rozwinęła. Autorka szczególnie podkreśla, lekceważoną dotąd w skromnej zresztą literaturze przedmiotu, przełomową rolę rewolucji francuskiej i wojen napoleońskich. Tymczasem ich dramatyczne przemiany socjokulturowe przyczyniły się do powstania formacji historyzmu i jej sztuki, architektury. Rozdział drugi opisuje i analizuje dzieje historyzmu w Rosji. Pod wieloma względami ma on charakter pionierski w polskiej bibliografii historii architektury - po raz pierwszy zaprezentowano zagadnienia związane z recepcją zachodnioeuropejskiej kultury architektonicznej w Rosji (tzw. okcydentalizacja) i niemal równoczesnym powstawaniem rodzimego, inspirowanego kulturą ruską, XIX-wiecznego historyzmu rosyjskiego. W trzecim rozdziale autorka stara się wychwycić podstawowe zjawiska, pozostające w kręgu XIX-wiecznego modusu, ale w sytuacji erodowania i w końcu zaniknięcia filozofii historyzmu.
   Dotychczasowe prace, pochodzące sprzed prawie 30 lat, fundamentalne dla badań nad historyzmem w architekturze, np. Zofii Ostrowskiej-Kębłowskiej i Piotra Krakowskiego, koncentrowały się głównie na niemieckiej myśli filozoficznej XIX wieku jako źródle ideowo-estetycznym w architekturze. Zdzisława Tołłoczko natomiast zmienia optykę badań, skupiając uwagę czytelnika na węzłowych wydarzeniach historycznych, integralnie związanych z tą architekturą i implikujących zmianę będź na odwrót, umacnianie się postaw społecznych i kulturowych. Ta nowa wizja architektury doby historyzmu nie dezaktualizuje dotychczasowych osiągnięć polskich badaczy, wręcz przeciwnie, pogłębiając naszą wiedzę o tej powikłanej materii, dodaje innym osiągnięciom szczególnego blasku.
  Ta długo oczekiwana książka, którą autorka skromnie opatrzyła podtytułem "Studia i materiały", posiadająca wiele walorów poznawczych i naukowych, może służyć jako pomoc dydaktyczna przy studiowaniu dziejów architektury XIX i XX wieku.

Marzena Dranka