Akredytacja

  Nasza uczelnia otrzyma3a kolejn? pozytywn? ocene Panstwowej Komisji Akredytacyjnej, datowan? na 11 wrze?nia 2003 r. Czytamy w niej:
  (...) po zapoznaniu sie z raportem Zespo3u Oceniaj?cego oraz stanowiskiem uczelni informuj?cym o uwzglednieniu uwag i zalecen zawartych w raporcie, a tak?e po zasiegnieciu opinii Zespo3u Kierunków Studiów Technicznych w sprawie jako?ci kszta3cenia na poziomie zawodowym i magisterskim na kierunku "budownictwo" prowadzonym na Wydziale In?ynierii L?dowej Politechniki Krakowskiej - wydaje ocene pozytywn?.
Akredytacja jest wa?na przez piea lat, nastepna ocena kierunku powinna nast?pia w roku akademickim 2008/09.