POSIEDZENIE SENATU AKADEMICKIEGO PK -
6 czerwca 2003 r.

  Senat Akademicki Politechniki Krakowskiej:
- przyjął, opracowaną przez prof. Zenona Waszczyszyna opinię o dorobku prof. Klausa Jurgena BATHE i poparł wniosek Politechniki Rzeszowskiej w sprawie nadania prof. K. J. Bathe tytułu doktora honoris causa tej Uczelni;
- poparł wniosek Wydziału Mechanicznego PK w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie prof. zw. dr. hab. inż. Jarosławowi MIKIELEWICZOWI tytułu doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej i powierzył prowadzenie postępowania Wydziałowi Mechanicznemu PK;
- zaopiniował kandydatury na kierowników jednostek międzywydziałowych;
- przyjął zmiany w Regulaminie Uczelnianej Rady Samorządu Studentów.
  Senat zatwierdził skład Rady Programowej Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości PK: dr hab. inż. Jan RAKOCZY (WIiTCh) - przewodniczący, dr inż. Jerzy FELIKS (WIEiK), dr hab. inż. Marian GWÓŹDŹ, prof. PK (WIL), dr inż. Przemysław KUŁAKOWSKI (WIL), prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof LENARTOWICZ (WA), dr hab. inż. Czesław NIŻANKOWSKI, prof. PK (WM), dr hab. Wojciech OTOWSKI (WFTiMK), dr inż. Adam TABOR (z głosem doradczym), mgr Agnieszka PIECZONKA - sekretarz.
  Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o wznowienie działalności Międzywydziałowego Studium Podyplomowego "Ochrona środowiska w obszarach zurbanizowanych" i zatwierdził skład Rady Programowej Studium: prof. zw. dr hab. inż. arch. Tadeusz BARTKOWICZ (WA), dr hab. inż. Marian HOPKOWICZ, prof. PK (WA), dr inż. Zbigniew GRABOWSKI (WIŚ), dr hab. inż. Krzysztof STYPUŁA (WIL), prof. zw. dr hab. inż. Marian TRACZ (WIL), dr hab. inż. Adam GROCHOWALSKI (WIiTCh), prof. zw. dr hab. Józef NIZIOŁ (WM), dr hab. inż. Jan MIKUŁA (WM), dr hab. inż. Janusz KRAWCZYK, prof. PK (WM), dr inż. Zdzisław ROSZAK (WM), dr inż. Wacław KRZANOWSKI (WM).
Senat przyjął następującą uchwałę:
"Senat Akademicki Politechniki Krakowskiej wyraża zgodę na przystąpienie PK do tworzenia Międzyuczelnianego Centrum Nowych Technik i Technologii Medycznych. Warunkiem przystąpienia PK do Międzyuczelnianego Centrum będzie zatwierdzenie przez Senat statutu Centrum".

POSIEDZENIE SENATU AKADEMICKIEGO PK - 4 LIPCA 2003 r.

  Senat Akademicki PK przyjął uchwały:
 • w sprawie mianowania prof. Józefa GAWLIKA na stanowisko profesora zwyczajnego;

 • w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony (5 lat) - I mianowanie: dr. hab. inż. Wiesława LIGĘZY (WIL), dr. hab. inż. Andrzeja MACHOWSKIEGO (WIL), dr. hab. inż. Wiesława STAROWICZA (WIL), dr. hab. inż. Leszka MIKULSKIEGO (WIL), dr. hab. Jerzego SANETRY (WFTiMK), dr. hab. Ivana KITYKA (WFTiMK), dr. hab. Eugeniusza SZUMAKOWICZA (WFTiMK), dr. hab. inż. Krzysztofa KUPCA (WIiTCh), dr hab. inż. Dariusza BOGDAŁA (WIiTCh), dr. hab. inż. Antoniego GONDKA (WM), dr. hab. inż. Stanisława DŻUŁY (WM), dr. hab. inż. Piotra KULCZYCKIEGO (WIEiK) oraz prof. dr. hab. Oresta ARTYMOWICZA (WFTiMK) na stanowisko profesora nadzwyczajnego (I mianowanie na czas nie określony; kandydat ma tytuł naukowy);

 • w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nie określony - II mianowanie: dr. hab. inż. arch. Zbigniewa BIAŁKIEWICZA, prof. PK (WA), dr. hab. inż. arch. Macieja ZŁOWODZKIEGO, prof. PK (WA), dr. hab. inż. Andrzeja PRYSTAJA, prof. PK (WIŚ), dr. hab. inż. Piotra KOWALSKEGO, prof. PK (WIiTCh), dr. hab. inż. Krzysztofa SZUWALSKIEGO, prof. PK (WM), dr. hab. inż. Leszka WOJNARA, prof. PK (WM), dr. hab. inż. Andrzeja MRUKA, prof. PK (WM), dr. hab. inż. Józefa STRUSKIEGO, prof. PK (WM). dr hab. inż. Jolanty STACHARSKIEJ-TARGOSZ, prof. PK (WM), dr. hab. inż. Pawła PIECA, prof. PK (WM);

 • w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. inż. Jerzego WOŁKOWA na podstawie mianowania na czas określony (do 30.09.2006 r.);

 • w sprawie przyznania odznaczeń uczelnianych;

 • w sprawie wymiaru pensum dydaktycznego na rok akademicki 2003/2004;

 • w sprawie połączenia z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2003 r. Instytutu Automatyki (E-3) z Instytutem Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej (E-4) i utworzenia Instytutu Elektrotechniki Teoretycznej i Automatyki (E-3);

 • w sprawie wprowadzenia na PK studiów dwustopniowych:
  1. W roku akademickim 2003/2004 zostaną podjęte intensywne prace mające na celu zamiar wprowadzenia na PK dwustopniowego systemu studiów na wszystkich kierunkach studiów od roku akademickiego 2005/2006.

 • 2. Przy opracowywaniu programów studiów należy przewidzieć możliwość uzyskania dyplomu po I stopniu studiów lub podjęcie studiów II stopnia po przejściu procedury kwalifikacyjnej.

   Senat powołał przewodniczących senackich komisji dyscyplinarnych dla studentów:
Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PK - prof. zw. dr. hab. inż. Henryka BRYSIA;
  Senackiej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PK - prof. zw. dr. hab. inż. arch. Kazimierza KUŚNIERZA.
Senat Akademicki Politechniki Krakowskiej przyjął wniosek o utworzeniu Międzyuczelnianego Centrum Nowych Technik i Technologii Medycznych.
  Rozpoczęcie działalności Centrum wymaga dodatkowych ustaleń między UJ, AGH i PK w zakresie uregulowań prawnych i finansowych.

Opracowała Teresa Marszalik