Cykl wystaw prac kursowych i dyplomowych studentów WA

  Na Wydziale Architektury PK od początku bieżącego roku akademickiego (2002/2003) są organizowane wystawy studenckich prac kursowych i dyplomowych.
 Od 2 kwietnia br. prezentowane były projekty, które powstały na zajęciach dydaktycznych w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków (dyrektor - prof. zw. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka). Wystawa obejmowała prace studentów wszystkich lat - od architektury drewnianej na I roku aż po dyplomy na V - wykonane w poszczególnych jednostkach instytutu: Katedrze Architektury Polskiej i Konserwacji Zabytków (kierownik - prof. zw. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka), Katedrze Architektury, Urbanistyki i Sztuki Powszechnej (kierownik - prof. dr hab. inż. arch. Kazimierz Kuśnierz), Zakładzie Architektury XIX i XX wieku oraz Modernizacji i Rekonstrukcji Obiektów (kierownik - dr hab. inż. arch. Zbigniew Białkiewicz, prof. PK) oraz Zakładzie Studiów i Badań Konserwatorskich (kierownik - prof. dr hab. inż. arch. Maciej Pawlicki).
  24 kwietnia br. otwarto wystawę prac wykonanych przez studentów w Instytucie Projektowania Miast i Regionów (dyrektor - prof. zw. dr hab. inż. arch. Barbara Bartkowicz). Projekty powstały w ramach zajęć w trzech jednostkach dydaktycznych - Katedrze Projektowania Miast i Obszarów Śródmiejskich (kierownik - prof. zw. dr hab. inż. arch. Barbara Bartkowicz), Katedrze Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (kierownik - dr hab. inż. arch. Zbigniew Zuziak, prof. PK), Zakładzie Planowania Regionalnego (kierownik - dr hab. inż. arch. Elżbieta Węcławowicz-Bilska, prof. PK).
  Cykl zakończyła prezentacja studenckich projektów wykonanych w Instytucie Architektury i Planowania Wsi (kierowany przez dr. hab. inż. arch. Wacława Celadyna, prof. PK) oraz Samodzielnym Zakładzie Geometrii Wykreślnej i Grafiki Inżynierskiej (kierownik - dr hab. inż. arch. Otmar Vogt, prof. PK).
  Wystawa prac kursowych i dyplomowych w IAiPW obejmowała projekty wykonane w dwóch jednostkach Instytutu - Zakładzie Architektury i Planowania Wsi (kierownik - dr hab. inż. arch. Marek Kowicki, prof. PK) oraz Zakładzie Budownictwa Ogólnego i Materiałów Budowlanych (kierownik - dr hab. inż. arch. Wacław Celadyn, prof. PK).
  21 maja br. w Mogilanach odbyło się spotkanie kierowników poszczególnych jednostek wydziałowych, które poświęcono podsumowaniu cyklu wystaw, dyskusji nad programem dydaktycznym oraz ocenie poziomu kształcenia na wydziale.

JT

 

Warsztaty projektowo-realizacyjne

  W maju br. Instytut Architektury i Planowania Wsi Wydziału Architektury PK zorganizował czwarte z kolei warsztaty projektowo-realizacyjne. Głównym ich celem było przekonanie studentów, że posługiwanie się modelami 3D ma wiele zalet, a wykształcenie takiego nawyku znacznie pomaga w pracy.
  Technika ta rozbudza wyobraźnię przestrzenną, wymagając przemyślenia nie tylko formy (jak w przypadku płaskich rysunków), ale także konstrukcji projektowanej architektury. Duża skala wykonywanych przez studentów modeli przestrzennych wymaga także przemyślenia konstrukcji węzłów - tak by przeniosły one nie tylko obciążenia własne dźwigara, ale i np. parcie wiatru.

Fot. Jan Łaś

  Tegoroczne warsztaty były przeznaczone dla studentów III roku architektury krajobrazu. Mieli oni wykonać w skali plenerowej element konstrukcyjny - lekkie przekrycie, które można zastosować np. w architekturze budynków inwentarsko-składowych (nad placami targowymi, halami sportowymi itp.). Oprócz projektu należało zbudować z cienkich, drewnianych listew dźwigar kratowy oraz podtrzymujące go podpory. Konstrukcja musiała być na tyle wysoka, aby można było pod nią przejść bez trudności i na tyle odporna, by wytrzymać próbę obciążenia.
  W warsztatach uczestniczyło ponad czterdzieścioro studentów, którzy w grupach zaprojektowali i zbudowali na parkingach otaczających Wydział Architektury 6 modeli plenerowych. Warsztaty dały wiele satysfakcji autorom prac, a także ich opiekunom - dr. hab. inż. arch. Markowi Kowickiemu, prof. PK, dr. inż. arch. Janowi Łasiowi i mgr inż. arch. Justynie Tarajko.

Opracowanie JUST


Sesja Studenckich Kół Naukowych

  W dniach 25 kwietnia i 23 maja br. pod patronatem rektora PK prof. zw. dr. hab. inż. Marcina Chrzanowskiego odbywały się obrady Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych, którą przy współpracy z prorektorem ds. nauki, prof. dr. hab. inż. Józefem Gawlikiem przygotowała dr hab. inż. Barbara Tal-Figiel, prof. PK, pełnomocnik rektora ds. SKN.
  W obradach uczestniczyli goście zagraniczni z Iwanowskiego Państwowego Uniwersytetu Chemiczno-Technologicznego (Rosja) oraz uczniowie z X Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Krakowie.
Podczas obrad członkowie kół naukowych zaprezentowali 138 referatów i 2 wystawy prac.
  Na Wydziale Inżynierii Lądowej sesji przewodniczył dr inż. Andrzej Więckowski. Wygłoszono 31 referatów i przyznano szesnaście wyróżnień, cztery nagrody specjalne, pięć osób zajęło III miejsce, cztery - II miejsce. I nagrodę otrzymali: Jakub Kilian, student V roku, za referat pt. "Problemy stateczności łuków stalowych w obliczeniach wytrzymałościowych mostów łukowych" (KN Mechaniki Teoretycznej, opiekun: prof. Zbigniew Mendera) oraz Dorota Górska, studentka IV roku, za referat pt. "Rehabilitacja wyrobiska i Kopalni Siarki Machów" (KN Organizacji Budownictwa, opiekun: dr inż. Andrzej Więckowski).
  Na Wydziale Architektury sesji przewodniczyli: prof. dr hab. inż. arch. Maciej Pawlicki i dr inż. arch. Andrzej Hrabiec. Spośród 27 referatów dwa wygłosili studenci z Iwanowskiego Państwowego Uniwersytetu Chemiczno-Technologicznego; zaprezentowano dwie wystawy prac SKN Sztuka. Przyznano dziesięć wyróżnień, sześć wyróżnień specjalnych, dwie nagrody honorowe, cztery osoby zajęły III miejsce, trzy - II miejsce. I miejsce ex aequo zajęli: Michał Grzybek i Rafał Pędrasik za referat pt. "O genezie form drewnianych cerkwi Ukrainy" (KN Budownictwa Ogólnego, opiekun: dr hab. inż. arch. Jan Kurek) oraz Monika Kuczyńska za referat pt. "Picasso - inspiracje" (KN Sztuka, opiekun: prof. art. mal. Ewa Gołogórska-Kucia).
  Na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej przedstawiono 50 referatów, w tym jeden wygłosił student z Iwanowskiego Państwowego Uniwersytetu Chemiczno-Technologicznego w Rosji oraz jeden zaprezentowali uczniowie X LO w Krakowie. Sesji przewodniczył prodziekan WFTiMK dr hab. Ludwik Byszewski. Przyznano dwadzieścia pięć wyróżnień, jedną nagrodę honorową, dziewięć osób zajęło III miejsce, pięć - II miejsce. I miejsce przyznano dziesięciu osobom: Krzysztofowi Baranowskiemu (I rok, opiekun: dr Krystyna Dudek), Pawłowi Jagielskiemu (I rok, opiekun: dr Krystyna Dudek), Joannie Burkat (I rok, opiekun: dr Krystyna Dudek), Szymonowi Dutczakowi (II rok, opiekun: dr Krystyna Dudek), Dawidowi Staniszowi, Kamilowi Bętkowskiemu, Sylwestrowi Michalczewskiemu (III klasa X LO, opiekun: dr Anna Tomaszkiewicz-Potępa), Beacie Kowarskiej (II rok, opiekun: mgr inż. Radomir Jasiński), Łukaszowi Krężelowi (IV rok, opiekun: dr inż. Aleksander Pabiś), Mariuszowi Gomułce (IV rok, opiekun: prof. zw. dr hab. inż. Bolesław Tabiś), Annie Smole (IV rok, opiekun: prof. zw. dr hab. inż. Jan Pielichowski), Karolinie Śliwie (IV rok, opiekun: dr inż. Aleksander Prociak).
  Studenci Wydziału Fizyki Technicznej i Modelowania Komputerowego przedstawili 7 referatów. Przyznano jedno wyróżnienie, sześciu osobom przyznano I miejsce, są wśród nich: Piotr Zima (III rok, opiekun: prof. dr hab. Oleh Łopuszański), Maria Pajerowska (III rok, opiekun: dr hab. Ludwik Byszewski), Ewa Oknińska, Maciej Włodarczyk (III rok, opiekun: prof. dr hab. Bohdan Kozarzewski), Tomasz Bosak (IV rok, opiekun: dr Piotr Fornal), Paweł Wojtanek (I rok, opiekun: mgr inż. Paweł Kisielewicz), Marcin Tokarz (I rok, opiekun: mgr inż. Paweł Kisielewicz).
  Na Wydziale Inżynierii Środowiska sesji przewodniczył prodziekan Wydziału dr hab. inż. Bogdan Wolski. Wygłoszono cztery referaty, trzy osoby zajęły - II miejsce, a Wojciech Gurgul i Tomasz Gołąb, studenci IV roku za referat pt. "Ochrona przeciwpowodziowa przy wykorzystaniu suchych zbiorników na przykładzie zlewni potoku Trzemeśnianka" (KN Budownictwa Wodnego, opiekun: dr inż. Antoni Bojarski) - I miejsce.
  Na Wydziale Mechanicznym sesji przewodniczyła dr hab. inż. Jolanta Stacharska-Targosz, prof. PK. Wygłoszono 19 referatów i przyznano jedenaście wyróżnień, trzy osoby zajęły III miejsce, trzy - II miejsce. I miejsce przyznano ex aequo: Krzysztofowi Hakenszmidtowi, studentowi V roku, za referat pt. "Modelowanie komputerowe geometrii obiektu z uwzględnieniem otoczenia" (KN Maszyny Robocze, opiekun: dr hab. inż. Edward Lisowski, prof. PK) oraz Arturowi Kiecakowi, studentowi V roku, za referat pt. "Modelowanie hydraulicznego silnika gerotorowego przy zastosowaniu programu Pro/Engineer" (KN Maszyny Robocze, opiekun: dr hab. inż. Edward Lisowski, prof. PK).

Fot. Jan Zych

  Uroczyste zakończenie Sesji Studenckich Kół Naukowych z rozdaniem nagród i wręczeniem dyplomów odbyło się 16 czerwca br. w sali senackiej PK. W uroczystości uczestniczyli: rektor PK prof. Marcin Chrzanowski, prorektor ds. nauki prof. Józef Gawlik i pełnomocnik rektora ds. SKN dr hab. inż. Barbara Tal-Figiel, prof. PK, dziekani i prodziekani poszczególnych wydziałów, opiekunowie poszczególnych kół naukowych oraz studenci i uczniowie.
  Podkreślono, że referaty prezentowały bardzo wysoki poziom merytoryczny. Podziękowano władzom wydziałów oraz wszystkim opiekunom za trud i czas poświęcony na przygotowanie studentów.

Barbara Tal-Figiel