Nagrody i wyróżnienia dla pracowników
Wydziału Architektury

  Generalny konserwator zabytków oraz Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, rozstrzygając konkurs na najlepsze prace studialne, naukowe i popularyzatorskie dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa w roku 2002, nagrodzili 18 kwietnia br. dr. inż. arch. Krzysztofa Wielgusa i dr inż. arch. Jadwigę Środulską-Wielgus za pracę pt. Lotniczy Park Kulturowy na terenie zachodniej części lotniska Rakowice - Czyżyny w Krakowie. Koncepcja architektoniczno-krajobrazowa do wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
Praca dr inż. arch. Jadwigi Środulskiej-Wielgus Rola i znaczenie maskowań fortyfikacyjnych w kształtowaniu krajobrazu parkowego na przykładzie Krakowa, wykonana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. inż. arch. Marii Łuczyńskiej-Bruzdy, została wyróżniona.

JT

Wizyta na Uniwersytecie Technicznym Podolia

  Delegacja Politechniki Krakowskiej w składzie: prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Józef Gawlik, prorektor ds. ogólnych prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm, dziekan Wydziału Mechanicznego prof. dr hab. inż. Stanisław Michałowski oraz koordynator dr hab. inż. Czesław Niżankowski, prof. PK w dniach od 20 do 23 maja br. złożyła wizytę w Uniwersytecie Technologicznym Podolia w Chmielnickim na Ukrainie. W drodze do siedziby Uniwersytetu w towarzystwie prorektora ds. współpracy zagranicznej doc. k.n.t. M. Yokna, dziekana Wydziału Technologii Inżynieryjnych i Informatycznych doc. k.n.t. G. Drapaka oraz koordynatora dr Y. Shalapko z Uniwersytetu Technologicznego Podolia odbyło się spotkanie z konsulem RP we Lwowie. Omawiano przede wszystkim stan przygotowań w zakresie ułatwienia podróży pracowników uczelni po przyjęciu Polski do Unii Europejskiej, a także możliwe do zrealizowania formy współpracy naukowej i technicznej pomiędzy Ukrainą i Polską. Zasadniczym celem wizyty na Uniwersytecie Technologicznym Podolia było podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Wydziałem Mechanicznym PK i Wydziałem Technologii Inżynieryjnych i Informatycznych Uniwersytetu Technologicznego Podolia. Umowę podpisano podczas spotkania z władzami i pracownikami Uniwersytetu Technologicznego Podolia pod przewodnictwem rektora prof. dr. n. filoz. Mykoly Skyby. Omówione zostały wszystkie sprawy wchodzące w zakres umowy, a szczególnie program roboczy na lata 2003 - 2004 z uwzględnieniem wymiany pracowników naukowo-dydaktycznych oraz studentów. Bardzo wysoko ocenione zostało uczestnictwo studentów i doktorantów Wydziału Mechanicznego PK w zorganizowanej przez UT Podolia konferencji. Wiele uwagi poświęcono organizowanej przez UT Podolia i Politechnikę Krakowską w Satanowie na Ukrainie pierwszej Polsko-Ukraińskiej Konferencji Naukowo-Technicznej "Współczesne technologie wytwarzania oraz modelowania".

fot. archiwum autora

Po oficjalnym spotkaniu z władzami Uniwersytetu delegacja PK zwiedziła Uniwersytet Technologiczny Podolia, mając możliwość zapoznania się nie tylko z jego historią, ale także z zakresem działalności dydaktycznej i naukowej oraz poziomem wyposażenia laboratoriów w specjalistyczne urządzenia badawcze. Należy przyznać, że zarówno wyposażenie pracowni komputerowych w nowoczesny sprzęt, jak też stosowane w dydaktyce i badaniach naukowych urządzenia laboratoryjne zapewniają wysoki poziom i jakość kształcenia oraz badań naukowych. Zebrano interesujące informacje dotyczące różnych form wspierania Uniwersytetu przez władze lokalne. Na zakończenie odbyło się spotkanie z kierownikami katedr celem uściślenia tematyki objętej współpracą, uwzględniając te zagadnienia, które z punktu widzenia efektywności włączone zostaną w przyszłości do programu roboczego.

Stanisław Michałowski

 

Honory dla pracownika Wydziału Mechanicznego

  Senat Politechniki Łódzkiej przyznał profesorowi Bolesławowi Stolarskiemu z Zakładu Inżynierii Produkcji i Bezpieczeństwa Pojazdów Samochodowych w Instytucie Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych PK odznaczenie "Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej". 24 maja br. odznaczenie wręczył rektor PŁ profesor Jan Krysiński.
  Pierwsze koleżeńskie kontakty prof. B. Stolarskiego z PŁ datuje się na początek lat 50. Szczególnie ważna jest współpraca pomiędzy IPSSSp PK (prof. B. Stolarski) i IP PŁ (prof. C. Szczepaniak) w zakresie badań i rozwoju kadry naukowej, podjęta w latach 1980 - 2000 oraz wspólne inicjatywy na rzecz rozwoju motoryzacji - prof. B. Stolarski jest jednym z założycieli Polskiego Towarzystwa Motoryzacji.

Andrzej Mruk

  W związku z zakończeniem IX kadencji Rady Naukowej Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dr. Jana Sehna prof. B. Stolarski jako przewodniczący otrzymał adres gratulacyjny od ministra sprawiedliwości Grzegorza Kurczuka. List zawiera podziękowania za pracę i wkład w rozwój Instytutu jako niezależnej instytucji naukowo-badawczej, służącej ponad 70 lat sądom i prokuraturom w naszym kraju.
Prof. B. Stolarski przewodniczy Radzie Naukowej Instytutu przez drugą kadencję.

Witold Jordan


Kariera po europejsku

  Biuro Karier i Promocji Politechniki Krakowskiej działa też na forum międzynarodowym. Mgr Małgorzata Kałaska - psycholog i doradca zawodowy jest członkiem European Forum for Student Guidance FEDORA. To międzynarodowe stowarzyszenie zrzesza wysokiej klasy specjalistów - pracowników uczelni, zajmujących się doradztwem dla studentów, nie tylko zawodowym, ale też edukacyjnym i psychologicznym, a także doradztwem dla studentów niepełnosprawnych. Do stowarzyszenia należą również pracodawcy, którzy są zainteresowani zatrudnianiem absolwentów szkół wyższych i tworzeniem programów praktyk absolwenckich oraz przedstawiciele władz europejskich, zajmujących się problemami szkolnictwa wyższego.
  Od momentu powstania w 1988 r. FEDORA realizuje cele związane z rozwojem doradztwa dla studentów w jednoczącej się Europie: tworzy sieć wymiany informacji i doświadczeń, organizuje treningi dla profesjonalistów, prowadzi badania w zakresie zmieniających się potrzeb studentów i możliwości wspierania ich w procesie przejścia ze szkoły średniej na studia, a potem na rynek pracy, jak również podczas coraz popularniejszych praktyk i nauki poza krajem zamieszkania, publikuje rezultaty badań. FEDORA współpracuje z Komisją Europejską, służąc informacją przy tworzeniu polityki europejskiej w zakresie szkolnictwa wyższego.
  Tegoroczny, ósmy Kongres FEDORY odbywał się w dniach 25 - 28 maja br. w Odense, w Danii pod hasłem "Students & Graduates in the Europe in Tomorrow - student services providing foundation for lifelong learning and development" i tak jak wszystkie poprzednie stał się okazją do wymiany doświadczeń, współpracy międzynarodowej przy realizacji projektów europejskich i pozwolił ustalić wspólne stanowisko w aktualnych kwestiach dotyczących problemów doradztwa.
  Podczas Kongresu mgr Małgorzata Kałaska poprowadziła warsztat zatytułowany "From helplessness to inspiration - how to use language when motivating passive students to take an action". Tematyka warsztatu obejmowała techniki rozwoju umiejętności komunikacyjnych przydatnych w procesie motywowania klientów biur karier do podjęcia aktywnych działań w celu znalezienia właściwego zatrudnienia. Powodzenie warsztatu i aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach doradców zarówno z krajów kandydujących do UE, jak nie zagrożonych bezrobociem świadczy o tym, że problem pasywnej postawy wśród osób bezrobotnych ma wymiar uniwersalny, choć jego skala znacznie się różni w poszczególnych rejonach Europy.
  Najistotniejsze z punktu widzenia uczestników Kongresu, studentów były postępy w zakresie realizacji ustaleń tzw. Deklaracji bolońskiej, czyli inicjatywy władz europejskich zmierzającej do ujednolicenia systemu uznawalności kształcenia w Europie. Projekt ten wpłynie zarówno na efektywność systemu wymian między uczelniami partnerskimi, jak i na możliwości kontynuowania nauki lub podjęcia pracy poza granicami kraju.
  Zainteresowanie wzbudziły też kwestie opracowania standardów dla doradztwa akademickiego, dopasowania oferty edukacyjnej i doradczej do zmieniających się potrzeb studentów na przykład poprzez włączenie zajęć z zakresu planowania kariery i umiejętności przydatnych na rynku pracy do programu studiów oraz idea kształcenia ustawicznego.
  Nie pozostała bez echa decyzja o poszerzeniu Unii Europejskiej, która wiąże się z koniecznością wprowadzenia odpowiednich standardów doradztwa w krajach przystępujących do Unii, jak i rozwojem sieci. Polskie ośrodki doradztwa dla studentów (zwłaszcza te z dużym doświadczeniem jak Biuro Karier i Promocji PK) mogłyby być w tym procesie zarówno beneficjentami dotacji skierowanych na ten cel, jak i ekspertem w kształceniu kadr doradczych w krajach słabiej rozwiniętych.

mk


Spotkanie z ministrem Jerzym Szmajdzińskim

  Podczas pobytu w Krakowie (5 czerwca br.) minister obrony narodowej Jerzy Szmajdziński spotkał się z pracownikami i studentami naszej uczelni. Tematem 45-minutowego spotkania była dyskusja nad możliwościami współpracy polskich uczelni z Ministerstwem Obrony Narodowej w wykorzystaniu funduszy europejskich. Spotkanie wzbudziło duże zainteresowanie.
  Minister Szmajdziński zaproponował, aby miało ono charakter "pytanie - odpowiedź". Dyskusję zagaił rektor Marcin Chrzanowski, mówiąc, że w środowisku naukowym są duże oczekiwania dotyczące offsetu i że istnieje możliwość włączenia uczelni do tych działań.
  Minister: - Przewidziano 7,5 mld dolarów w ciągu 3 lat. Jest to wspólne przedsięwzięcie, korzystne dla obu stron. Szansą dla nauki jest Park Technologiczny w Łodzi, należy też szukać porozumienia bezpośrednio z ośrodkami amerykańskimi, bowiem w USA jest teraz znakomity klimat dla Polski i polskich działań.
  Prof. Jan Ryś pytał o stanowisko ministra nt. koncepcji rozwoju badań miedzy uczelniami a przemysłem oraz czy są jakieś priorytety w NATO dla poszczególnych państw w dziedzinie badań naukowo-technicznych.
  Minister: - Najwięcej dotąd zrobił KBN, ale nie ma na razie strategicznego planu i musimy tę sferę uporządkować. Jeśli chodzi o NATO, to nie przewiduje ono tego typu inwestycji.
  Prof. Czesław Niżankowski pytał, czy MON dokonało analizy, jeśli chodzi o przemysł obronny i stwierdził, że nie da się niczego zrobić, jeśli nie ma długofalowego programu.
  Minister: - Analiza zagrożeń jest konstruowana. Budżet MON zostanie utrzymany na poziomie 1,95 proc. PKB. Daje to szanse na planowanie, zawieranie umów, pozwoli też określić zadania i m.in. stwierdzić np. czego na pewno nie kupimy.
  Prof. Zbigniew Żurek stwierdził, że najlepszą formą jest kreowanie rzeczy potrzebnych. To MON wie, czego potrzebuje i powinien zamawiać konkretne rzeczy w placówkach naukowych.
  Minister: - Częściowo jest to robione, zamawiane są np. systemy łączności czy związane z informatyką. Trzeba jednak pamiętać o tym, że schłodzono gospodarkę i teraz trudno to odkręcić.
  Prof. Bronisław Sendyka był zainteresowany tym, jakie procentowe kryteria offsetu zostały przyjęte na zbrojenia i inne. Offset jest otoczony tak głęboką tajemnicą, że niczego nie można się dowiedzieć.
  Minister: - Tajemnicą są tylko kontrakty. Podział środków wynika z ustawy, gdzie 50 proc. przeznaczone jest na zbrojenia. Dążymy do rewizji ustawy, aby na zbrojenia było 35 proc.
  Prorektor Jan Kazior poruszył sprawę wojskowego szkolenia studentów podczas wakacji.
  Minister: - Ustawa będzie obowiązywała od nowego roku akademickiego. Szkoleniu będą podlegali studenci po II r. studiów zawodowych i III r. studiów magisterskich. Możliwe jest przeszkolenie, będą mieli zaliczone szkolenie bez 6-tygodniowego obozu.
  Łukasz Kołodziejczyk (URSS) pytał o programy szkolenia wojskowego.
  Minister: - MON przygotowuje podręczniki, będące kompendium wiedzy o systemie obronnym, NATO, zobowiązaniach Polski.
  Na zakończenie spotkania rektor Marcin Chrzanowski stwierdził, że bezpośrednie kontakty między MON i uczelniami są konieczne i że nasza uczelnia jest gotowa do współpracy.

Relację przygotowała Elżbieta Barowa

Fot. Jan Zych

 

Fenomen Krzeszowic

  W Krzeszowickim Ośrodku Kultury "Galeria" 6 czerwca br. otwarto wystawę pt. "Fenomen Krzeszowic", na której zaprezentowano nagrodzone w konkursie "PRAESIGNIS" prace magisterskie: mgr inż. arch. Sylwii Piechnik "Adaptacja pałacu Potockich w Krzeszowicach na centrum kształcenia pianistów chopinowskich" oraz mgr. inż. arch. Farida Nassery'ego "Założenie hotelowo-konferencyjne przy pałacu Potockich w Krzeszowicach". Promotorem obu prac był prof. Wiktor Zin. Prace zakładają powstanie Międzynarodowego Centrum Chopinowskiego w pałacu Potockich, który ze względu na swój kształt oraz położenie jest wymarzonym do tego obiektem. Lokalizacja w pobliżu tak dużego ośrodka kulturalnego, jakim jest Kraków, zapewniłaby odpowiednie zaplecze naukowe. Autorzy proponują adaptację pałacu na akademię, dobudowanie sali koncertowej oraz hotelu konferencyjnego na tyłach obecnego założenia, a także restaurację otaczającego pałac parku.
  Drugą część wystawy stanowi "Projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej Krzeszowic" wykonany przez studentki III roku WA PK - Alicję Sapeńko i Magdalenę Stach pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Krystyny Pawłowskiej, prof. PK. Podstawą projektu przebudowy centrum Krzeszowic stała się analiza przeprowadzona przez Dariusza Odrzywołka w ramach pracy licencjackiej wykonanej w Instytucie Spraw Publicznych UJ pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Krystyny Pawłowskiej, prof. PK. Głównym jej celem było uporządkowanie funkcji w centrum. Zaproponowano też utworzenie rynku z rondem, galerią podziemną, a także punktu informacji o mieście. W pracy znalazło się także specjalne miejsce na uwagi i przemyślenia zwiedzającej wystawę publiczności.
  Otwarcie wystawy uświetnił prof. Wiktor Zin, który opowiedział o swoich przeżyciach związanych z Krzeszowicami i narysował nieistniejącą już dziś kapliczkę, która niegdyś stała między Krzeszowicami a Tenczynkiem. W nastrój epoki wprowadził obecnych prof. Andrzej Jasiński, pianista i pedagog, grając utwory Chopina. Kuratorem wystawy była pani mgr Anna Konopna, która perfekcyjnie zaaranżowała zarówno wystawę, jak i jej otwarcie.

F. N.