Akredytacja

  W poprzednim numerze ”Naszej Politechniki” pisaliśmy o działalności Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych, wspominając, że na naszej Uczelni działała także Państwowa Komisja Akredytacyjna. Pod koniec marca wpłynęło pismo Prezydium PKA w sprawie oceny jakości kształcenia na poziomie zawodowym i magisterskim na kierunku transport. Miło nam, że możemy zapoznać Państwa z treścią tej uchwały, a Panom Dziekanom obu wydziałów serdecznie gratulujemy.

Redakcja

§1

  Działając na podstawie art. 38 ust. 2 pkt. 2 oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej - po zapoznaniu się z raportem Zespołu Oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni, a także po zasięgnięciu opinii Zespołu Kierunków Studiów Technicznych, jakość kształcenia na kierunku ”transport” prowadzonym w Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki:
a) na Wydziale Inżynierii Lądowej na poziomie zawodowym i magisterskim ocenia

          pozytywnie
b) na Wydziale Mechanicznym na poziomie zawodowym i magisterskim ocenia
          pozytywnie


§2

  Uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialną do prowadzenia studiów zawodowych i magisterskich na kierunku ”transport”. Poziom prowadzonych studiów odpowiada podstawowym kryteriom jakościowym.

§3

 Następna ocena jakości kształcenia w wymienionych w §1 jednostkach powinna nastąpić w roku akademickim 2007/2008.

§4

1. Uczelnia niezadowolona z uchwały może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, należy kierować do Państwowej Komisji Akredytacyjnej w terminie czternastu dni od dnia doręczenia uchwały.

§5

 Uchwałę Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej otrzymują:
1. Minister Edukacji Narodowej
2. JM Rektor Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Przewodniczący Państwowej
Komisji Akredytacyjnej
Andrzej Jamiołkowski