POSIEDZENIE SENATU AKADEMICKIEGO PK
4 KWIETNIA 2003 r.

    Senat przyjął uchwały:

- o uzupełnieniu składu Rady Programowej Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości o dr. inż. Jerzego FELIKSA, przedstawiciela WIEiK oraz o powołaniu dr. hab. inż. Jana RAKOCZEGO na przewodniczącego Rady Programowej;
- o rozpoczęciu rekrutacji na 4-letnie studia zawodowe na kierunek fizyka techniczna, specjalność: modelowanie komputerowe na WFTiMK. Proponowany limit przyjęć - 30 osób; warunki rekrutacji takie same jak na kierunku matematyka na studiach zawodowych zaocznych;
- w sprawie zmiany zapisu § 110 ust. 1 ”Statutu PK”;
- o przyjęciu zmian w ”Regulaminie organizacyjnym Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości”;
- o powołaniu komisji rekrutacyjnych:
Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć kandydatów na I rok studiów dziennych w roku akademickim 2003/2004 w składzie: przewodniczący - dr hab. inż. Jan Kazior, prof. PK, członkowie - prof. dr hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski, dr inż. Marek Stanuszek, dr hab. inż. Piotr Drozdowski, prof. dr hab. inż. Jacek Śliwiński, dr hab. inż. Krzysztof Knapik, prof. PK, prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Żurek, dr hab. inż. Bogdan Bochenek, sekretarz - mgr Halina Konieczna-Smrek, NSZZ ”Solidarność” - dr Ewa Sadowska, ZNP - dr inż. Adam Tabor, URSS - inż. Łukasz Kołodziejczyk (WIŚ);
  Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć kandydatów na I rok studiów wieczorowych i zaocznych w roku akademickim 2003/2004 w składzie: przewodniczący - dr hab. inż. Jan Kazior, prof. PK, członkowie - prof. dr hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski, dr inż. Marek Stanuszek, dr inż. Waldemar Zając, dr hab. inż. Stanisław Gaca, dr inż. Wiesław Gądek, prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Żurek, dr hab. inż. Wojciech Zalewski, prof. PK, sekretarz - Elżbieta Juszczyńska, NSZZ ”Solidarność” - dr Ewa Sadowska, ZNP - dr inż. Wiesław Dziadur, URSS - Gabriel Kosek (WIŚ);
- w sprawie nauczania języków obcych na PK:
  ”Naukę języka obcego na PK będzie kończył jednolity dla całej uczelni egzamin. Każdy kończący PK student studiów dziennych będzie zobowiązany zdać egzamin z języka obcego. Jednocześnie obowiązek zdania takiego egzaminu powinien motywować studenta do pogłębienia znajomości języka obcego. Wymóg egzaminu z języka obcego będzie obowiązywał od roku akademickiego 2003/2004 i będzie obejmował studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2003/2004”.

    Ponadto Senat:

- przyjął plan rzeczowo-finansowy Politechniki Krakowskiej na rok 2003;
- przyjął ”Zasady sondażu opinii pracowników w sprawie kandydatur na stanowiska kierowników jednostek dydaktycznych i naukowych PK”;
- zatwierdził limity na I rok studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych na PK na rok akademicki 2003/2004. Jednocześnie Senat wyraził zgodę na zwiększenie planowanej liczby przyjęć do 20 proc. przy zastrzeżeniu, że wydziałowe komisje rekrutacyjne wykorzystają liczbę miejsc w wysokości nie przekraczającej 115 proc. podstawowej planowanej liczby przyjęć, a pozostałe miejsca planowanej liczby przyjęć przeznaczą na rozpatrzenie odwołań.

POSIEDZENIE SENATU AKADEMICKIEGO PK
9 MAJA 2003 r.

    Senat przyjął uchwały:

- o powołaniu prof. zw. dr. hab. inż. Zenona Waszczyszyna na recenzenta dorobku naukowego prof. Klausa Jurgena Bathe w związku z postępowaniem o nadanie mu tytułu doktora honoris causa Politechniki Rzeszowskiej;
- o zatwierdzeniu zweryfikowanego zbiorczego sprawozdania finansowego Politechniki Krakowskiej za 2002 r.;
- w sprawie zmian organizacyjnych na PK:
1. z dniem 30 czerwca 2003 r. znosi się Centrum Systemów Informacyjnych jako międzywydziałową jednostkę naukowo-dydaktyczną;
2. z dniem 30 czerwca 2003 r. na Wydziale Mechanicznym znosi się Samodzielną Pracownię Zastosowań Informatyki (M-7);
3. z dniem 1 lipca 2003 r. na Wydziale Mechanicznym tworzy się nowy Instytut Informatyki Stosowanej (M-7) o następującej strukturze:
  Zakład Technologii Informacyjnych (M-71),
  Zakład Grafiki Komputerowej i Modelowania (M-72),
  Zakład Algebry Komputerowej (M-73),
  Zakład Komputerowej Analizy Obrazu (M-74),
  Pracownia Systemów Inżynierii Wiedzy (M-75);
4. z dniem 1 września 2003 r. Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn (M-1) na Wydziale Mechanicznym zmienia nazwę na Instytut Mechaniki Stosowanej (M-1);
5. z dniem 1 września 2003 r. Instytut Materiałoznawstwa i Technologii Metali (M-2) na Wydziale Mechanicznym zmienia nazwę na Instytut Inżynierii Materiałowej (M-2);
6. z dniem 1 września 2003 r. Instytut Maszyn Roboczych (M-3) na Wydziale Mechanicznym zmienia nazwę na Instytut Konstrukcji Maszyn (M-3);
- w sprawie powołania prof. Andrzeja Barańskiego na przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej;
- w sprawie referendum unijnego (tekst uchwały poniżej).

Opracowała Teresa Marszalik

UCHWAŁA SENATU AKADEMICKIEGO
Politechniki Krakowskiej
podjęta w dniu 9 maja 2003 roku

  Senat Akademicki, w poczuciu odpowiedzialności za losy nauki polskiej, polskiego szkolnictwa wyższego i w trosce o bezpieczną i lepszą przyszłość młodzieży polskiej, zwraca się z apelem do wszystkich członków społeczności Politechniki Krakowskiej
o udział w referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
Przynależność do wspólnoty europejskiej, na zasadach pełnoprawności i uznania wnoszonych wartości, jest warunkiem dalszego rozwoju naszej Ojczyzny i zapewnienia jej pozycji, odpowiadającej dziedzictwu historycznemu i kulturowemu,
a także współczesnemu potencjałowi Polski.


Zarządzenia:

 • nr 13 z 21 marca 2003 r. - w sprawie organizacji roku akademickiego 2003/2004;

 • nr 14 z 24 marca 2003 r. - w sprawie wprowadzenia na PK aktualnego ”Regulaminu przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora PK”;

 • nr 15 z 7 kwietnia 2003 r. - w sprawie zmiany w ”Statucie PK”;

 • nr 16 z 29 kwietnia 2003 r. - w sprawie wprowadzenia
 • aktualnego ”Regulaminu studiów na Politechnice Krakowskiej”;
 • u nr 17 z 5 maja 2003 r. - w sprawie usytuowania redakcji
 • czasopisma ”Nasza Politechnika” w strukturze organizacyjnej PK;
 • nr 18 z 8 maja 2003 r. - w sprawie likwidacji punktu kasowego PK w Czyżynach;

 • nr 19 z 9 maja 2003 r. - zmieniające zarządzenie Rektora PK w sprawie regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych na PK;

 • nr 21 z 14 maja 2003 r. - w sprawie zmian organizacyjnych na PK.

Pisma okólne:

 • nr 10 z 20 marca 2003 r. informujące o zaniechaniu poboru podatku dochodowego od dochodów z tytułu należności związanych z podróżami w ramach umów cywilnoprawnych;

 • nr 11 z 31 marca 2003 r. - w sprawie możliwości wykupienia tzw. legitymacji seniora PKP;

 • nr 12 z 9 kwietnia 2003 r. - w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Przetargowej;

 • nr 13 z 10 kwietnia 2003 r. - w sprawie uzupełnienia zasad przyjęć na zawodowe studia zaoczne na rok akademicki 2003/2004;

 • nr 14 z 10 kwietnia 2003 r. - w sprawie planu rzeczowo-finansowego PK na 2003 rok;

 • nr 15 z 11 kwietnia 2003 r. - w sprawie przekształcenia Zakładu L-22 w katedrę;

 • nr 16 z 22 kwietnia 2003 r. - w sprawie wymiany studenckiej w ramach programu SOCRATES/Erasmus;

 • nr 17 z 29 kwietnia 2003 r. - w sprawie składów komisji rekrutacyjnych na rok akademicki 2003/2004.


Od spraw ogólnych przez informację do promocji

Sprawy ogólne

  W ostatnich kilku latach warunki, w jakich działa Uczelnia, zmieniły się w sposób nie mający precedensu w 50-letniej historii naszego funkcjonowania. A to dopiero początek! Dzieje się tak za sprawą wielu czynników, spośród których na potrzeby niniejszej prezentacji zostało wybranych pięć:

1. Coraz mniejsze finansowanie szkolnictwa z budżetu państwa (do czego, obserwując sytuację także w innych krajach, powinniśmy się przyzwyczajać).

2. Zmniejszający się zakres współpracy z gospodarką (obecnie poniżej 40 proc. w stosunku do zasięgu współpracy z końca lat 70.).

3. Konkurencja innych uczelni.

4. Spodziewane skutki wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

5. Zbliżający się niż demograficzny.

  Każdy z tych czynników wymaga z naszej strony reakcji, którą ogólnie można nazwać zwiększoną przedsiębiorczością własną. Aby przyniosła ona spodziewane rezultaty, potrzebna jest promocja. Jednak nie sprowadzona tylko do reklamy, ale rozumiana zgodnie ze znaczeniem promotio - jako 'ruch do przodu'. Promocję winna poprzedzać informacja.

Informacja

1. Finansowanie z MENiS nie wystarcza na nasze pensje i jest uzupełniane pieniędzmi z KBN (również niezbyt dużymi), które wszakże powinny być przeznaczane na inne cele. W przyszłości grozi to obniżaniem standardu warunków naszej pracy i takie działanie nie może być kontynuowane. Sprawa jest znana.

2. Stan polskiej gospodarki jest barierą w transferze prac badawczych do praktyki. Prognozy są obiecujące - jednak bardziej na rynku europejskim niż na naszym, a nie jest to teren łatwy do osiągnięcia sukcesu.

3. Wśród uczelni technicznych naszymi konkurentami jest 20 państwowych wyższych szkół technicznych. Należy zauważyć powstawanie nowych kierunków, tradycyjnie uważanych za ”nasze”, także na innych uczelniach. Obok konserwacji zabytków techniki w AGH jest to np. inżynieria środowiska w Akademii Rolniczej czy gospodarka przestrzenna w Akademii Ekonomicznej.

  Charakterystyczne cechy polskich uczelni technicznych - ocenianych wyżej od Politechniki Krakowskiej - są następujące:
 • u większa liczba nowych kierunków studiów,

 • u szerszy zakres nauczania w językach obcych (co zachęca obcokrajowców, a zarazem poprawia pozycję absolwentów na rynku pracy),

 • u bogatsza oferta studiów doktoranckich rozumianych jako trzeci stopień kształcenia. Studia takie jako zaoczne mogą być odpłatne. Obserwuje się, że są nimi zainteresowani dojrzali praktycy, co stwarza dodatkowe możliwości transferu wyników badań (w przypadku ”zamawianych” tematów dysertacji),

 • u współpraca z uczelniami niepaństwowymi, których absolwenci po uzyskaniu licencjatu mogą być przyjmowani na uczelnię państwową na zaoczne, uzupełniające studia magisterskie,

 • u inwestowanie w poprawę warunków pracy kadry i studentów (wyposażenie, pomoce dydaktyczne), zwłaszcza kierunków wyróżniających się na rynku edukacyjnym.

4. Wstąpienie do Unii Europejskiej oznacza możliwość studiowania i pracy w krajach członkowskich - bez ograniczeń. Deklaracja bolońska i kolejne spotkania europejskich ministrów ds. szkolnictwa wyższego (Berlin, Praga) jednoznacznie zapowiadają powstanie tzw. Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego. Można się spodziewać, że młodzież z Polski zamiast płacić za studia w kraju pojedzie np. do Niemiec, gdzie nauka jest bezpłatna. Tamtejsze uczelnie techniczne, dobrze wyposażone i dysponujące wykwalifikowaną kadrą, notują wyraźny spadek zainteresowania studiami na kierunkach inżynierskich. Będą zatem bardzo silną - wręcz zabójczą - konkurencją dla słabszych uczelni polskich, zwłaszcza gdy mowa o płatnych formach nauczania.

5. Nadzieje, że negatywne skutki niżu demograficznego, widoczne podczas rekrutacji na studia, będziemy niwelować poprzez podnoszenie poziomu scholaryzacji w Polsce, mogą się okazać złudne. Konkurencja uczelni polskich, a jeszcze bardziej zagranicznych, może je całkowicie zniweczyć.

Promocja

  Przez inne środowiska akademickie i pracodawców, którzy często zatrudniają naszych absolwentów na kierowniczych stanowiskach, jesteśmy wciąż postrzegani jako uczelnia posiadająca stosunkowo wysoki prestiż. Równocześnie na tle innych uczelni (na razie tylko polskich) można zauważyć nasze braki, zwłaszcza gdy porównamy:

 • liczbę wysoko kwalifikowanej kadry (przede wszystkim poniżej 40 roku życia),

 • liczbę oferowanych kierunków studiów,

 • liczbę studentów obcokrajowców,

 • warunki pracy (standard pomieszczeń i wyposażenia, rozproszona lokalizacja).

  Po wstąpieniu do Unii Europejskiej konkurencja będzie jeszcze bardziej wymagająca. Oznacza to, że naszą wypracowaną przez lata pozycję możemy szybko stracić na rzecz konkurentów bardziej dynamicznych lub startujących z lepszych pozycji. Musimy zatem pilnie zadbać o ”ruch do przodu”, gdyż nie da się długo ”żyć z procentu” od kapitału zaufania.
  Aby utrzymać się na coraz bardziej wymagającym rynku, musimy zbudować na nim swoją ”niszę”, czyli oferować coś, czego inni jeszcze nie robią lub nie potrafią robić tak dobrze jak my. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na:

 • ”Ruch w poziomie” - to znaczy rozszerzenie oferty dydaktycznej w obrębie istniejących kierunków (studia podyplomowe, uzupełniające, doktoranckie i inne formy kształcenia ustawicznego, stanowiącego zasadniczy element wspomnianej Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego).

 • ”Ruch w pionie” - to znaczy otwarcie przygotowanych już nowych kierunków (np. energetyka, ochrona dóbr kultury) i specjalności (np. budowle inteligentne, nanomechanika). Przygotowanie kursów reorientacji zawodowej w dziedzinach wskazywanych w prognozach rynku pracy (np. doradcy inwestycyjni, programiści i operatorzy systemów komputerowych, automatycy, specjaliści od urbanistyki operacyjnej, zarządzania zasobami środowiska, kryzysami). Mamy 16 kierunków, a potencjał naszej kadry pozwala na utworzenie jeszcze kilku.

  Oba te działania, poza tworzeniem wspomnianej ”niszy”, przysparzają dodatkowych korzyści. Motywują kadrę do rozwoju, dając jej możliwość samodzielnego prowadzenia zajęć w ramach nowych programów. Poza tym wzrasta także szansa na transfer badań (np. w przypadku tematów prac ”przynoszonych” z gospodarki przez słuchaczy studiów podyplomowych, studiów doktoranckich, itp.).

 • Nauczanie na odległość (e-studies) - na początek w formie ”modułów” najbardziej atrakcyjnych elementów programów dydaktycznych, co zaleca EUA (Europejskie Stowarzyszenie Uniwersyteckie), EURASHE (Europejskie Stowarzyszenie Instytucji Szkolnictwa Wyższego) i ESIB (Krajowe Związki Studentów Europy).

 • Wyraźne rozszerzenie zakresu studiów dla obcokrajowców. Odpowiada to zaleceniom przyjętym przez europejskich ministrów ds. szkolnictwa wyższego na spotkaniu w Pradze w 2001 r. i dotyczy promocji Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego - zwłaszcza w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki. Jest to obszar konkurencji Europy z USA i krajami Dalekiego Wschodu. Dla polskich uczelni może to oznaczać również szansę przygotowania ”pomostowej” oferty na rynek edukacyjny naszych wschodnich sąsiadów, którzy do Unii Europejskiej jeszcze nie wstępują.

Ponadto należy rozważyć i podjąć decyzje co do:

 • Ułatwień w załatwianiu formalności przez pracowników uzyskujących granty europejskie (tłumaczenia kontraktów, rozliczenia walutowe, redukcje pensum, okresowe zatrudnianie studentów). Dzięki ofiarności tych ”zapaleńców” mamy już w tej dziedzinie wyniki powyżej przeciętnej (26 proc. skuteczności) - trzeba więc im pomóc. Bez ścisłej współpracy z instytucjami zagranicznymi (a także polskimi!) nasze szanse na utrzymanie się na rynku europejskim jeszcze bardziej zmaleją.

 • Zmiennej wysokości narzutów z tytułu prac umownych dostosowanych do wysokości rzeczywistych kosztów. Główny zysk uczelni z tytułu tych prac nie polega przecież na zdobywaniu pieniędzy z odpisu od wynegocjowanej kwoty, ale na kontakcie z praktyką, bez czego nie ma dobrej dydaktyki (a przy okazji na zakupach sprzętu, który u nas zostaje). Konieczna jest gwarancja powrotu dochodu do jednostki, która go wypracowała. Bez tego brakuje motywacji, by starać się o zlecenia, zwłaszcza w trybie przetargów.

 • Wykorzystywania pieniędzy z MENiS, KBN i środków własnych zgodnie z ich przeznaczeniem. Oznacza to większą czytelność i równowagę budżetu.

 • Zracjonalizowania wydatków (np. łączny roczny koszt utrzymania ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych w Janowicach i Zakopanem, galerii ”Kanonicza”, ”Stara Polana” i Teatru Zależnego porównywalny jest z kosztem wyposażenia ośmiu laboratoriów komputerowych lub budową wind w budynkach, które nie spełniają obecnie wymogów dostępności dla niepełnosprawnych).

 • Sprzedaży lub zastawu zbędnych terenów w Czyżynach w celu uzyskania pieniędzy na pilne zniwelowanie dysproporcji w warunkach pracy poszczególnych jednostek (dokończenie rozpoczętych remontów i podjęcie niezbędnych inwestycji takich jak np. rozbudowa biblioteki).

 • ”Inwestowania” w informację o nas i zachęty do dodatkowych wysiłków (np. rubryki w ”Naszej Politechnice” w j. angielskim, konkursy na materiały dydaktyczne w Internecie, formy odznaczeń za ofiarną ”służbę szkole”, opłaty za członkostwo w prestiżowych organizacjach naukowych i udział w międzynarodowych konferencjach, kolportaż naszych wydawnictw naukowych, ogłoszenia i wywiady w środkach masowego przekazu, ekspozycje na festiwalach i imprezach targowych).

  Podsumowując, nie możemy liczyć na pomoc w tych sprawach ze strony budżetu państwa. Konieczność wyrównywania poziomu w stosunku do uczelni europejskich - przy środkach finansowych przeznaczanych w Polsce na ten cel - może oznaczać jedynie redukcję liczby państwowych uczelni technicznych do kilku najlepszych, na które wystarczy pieniędzy. Warto znaleźć się w tym gronie.


Aleksander Böhm
Prorektor ds. ogólnych PK