Rada Główna Szkolnictwa Wyższego

  W związku z zapowiadanymi zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczącymi zniesienia zasady uwzględnienia 50 proc. kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich, Rada Główna Szkolnictwa Wyższego przedstawia następujące stanowisko.
  Obecne nakłady na naukę, sztukę i szkolnictwo wyższe są niebezpiecznie niskie, co powoduje, że również dochody pracowników uczelni wyższych nie są proporcjonalne do ich wkładu pracy i kwalifikacji zawodowych. Zniesienie dotychczas obowiązującej zasady spowodowałoby dalszą pauperyzację środowiska akademickiego.
  Dotychczas stosowana zasada, funkcjonująca w polskim prawie podatkowym od lat 20. ubiegłego wieku, uwzględniania kosztów uzyskania przychodów odzwierciedla rzeczywiste nakłady ponoszone przez twórców, w tym pracowników naukowo-dydaktycznych. Nie jest ona ulgą podatkową, ale skwantyfikowaniem realnie ponoszonych, rozłożonych w czasie kosztów związanych z gromadzeniem wiedzy i rozwojem naukowym.
  W świetle powyższych argumentów Rada Główna zdecydowanie opowiada się za zachowaniem dotychczas obowiązujących zasad.

Przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego
Jerzy Błażejowski


Krajobraz tematem projektu Unii Europejskiej

Sesja robocza projektu LE:NOTRE w Kassel

  Instytut Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury PK reprezentuje jedną z ponad 70 europejskich uczelni kształcących w dziedzinie architektury krajobrazu, które od października 2002 r. uczestniczą w realizacji projektu LE:NOTRE (Landscape Education: New Opportunities for Teaching and Research in Europe - Kształcenie w dziedzinie krajobrazu: nowe możliwości nauczania i badań w Europie). Jest to jeden z Projektów Sieci Tematycznej, w ramach Programu SOCRATES/ERASMUS Unii Europejskiej.
  Celem tego trzyletniego przedsięwzięcia jest poprawa jakości i skuteczności kształcenia architektów krajobrazu w Europie poprzez rozpoznanie i analizę programów nauczania oraz wykorzystanie najlepszych doświadczeń, praktyki zawodowej. Chodzi o stworzenie nowych standardów, ale także określenie przyszłych potrzeb edukacji zawodowej na poziomie studiów dziennych, podyplomowych i w ramach kształcenia ustawicznego.
  Projekt obejmuje 3 współzależne etapy, a prace w ciągu pierwszego roku jego realizacji koncentrują się na budowaniu szczegółowego i dobrze udokumentowanego obrazu aktualnego stanu kształcenia w tej dziedzinie w Europie, jako trwałego i solidnego fundamentu całego projektu. Szkoły z 26 krajów, które należą do sieci, dostarczają informacji o swoich programach kształcenia, dzielą się doświadczeniami, dyskutują na temat idei i koncepcji. Jednym z 4 zaplanowanych rezultatów prac w tej fazie jest utworzenie bazy danych dotyczącej europejskich szkół architektury krajobrazu oraz szczegółowy przegląd ich programów i treści nauczania. Pozostałe cele, które należy osiągnąć, to utworzenie i rozbudowa strony internetowej, przegląd elementów warsztatu badawczego w programach nauczania oraz europejski słownik terminów i koncepcji w dziedzinie architektury krajobrazu.
  Główną platformą działania sieci są grupy robocze (jest ich dwanaście), skoncentrowane na tematyce odzwierciedlającej główne subdyscypliny architektury krajobrazu. Zachęca się wszystkie szkoły członkowskie i ich pracowników do współpracy, która odbywa się za pośrednictwem specjalnej strony internetowej - głównego środka komunikacji.
  Kulminacja prac przypada na doroczną sesję roboczą, której zadaniem jest wspólna dyskusja face to face - wyjaśnianie, przegląd i ocena informacji przesyłanych drogą elektroniczną oraz wstępne opracowanie rocznych zaplanowanych wyników.
  Tegoroczna intensywna sesja odbywała się od 3 do 6 kwietnia w Kassel (Niemcy), w murach Wydziału Architektury, Planowania Miast i Krajobrazu na tamtejszym uniwersytecie. Poprzedziło ją spotkanie międzynarodowego Komitetu Sterującego Projektem, którego członkiem jest prorektor PK prof. Aleksander Böhm.
  W programie spotkań plenarnych, oprócz przeglądu stanu zaawansowania prac (m.in. prezentacja funkcjonowania strony internetowej projektu), znalazły się propozycje poszerzenia sieci, a także silniejszych powiązań partnerskich z innymi organizacjami europejskimi (np. z CLRAE - Kongres Samorządów Lokalnych i Regionalnych Europy) oraz przyszłych wspólnych inicjatyw europejskich. Jedna z nich wychodzi naprzeciw tzw. Deklaracji bolońskiej (1999), czyli procesowi tworzenia Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego (EHEA). Zaprezentowano zasady i metodologię tzw. Projektów Dostosowawczych (Tuning Projects), oparte na wynikach projektu pilotażowego. Okazały się one niezwykle korzystne dla systemów, instytucji i programów kształcenia wzdłuż i wszerz Europy. W ramach sesji odbyły się także narady w dwunastu grupach roboczych (I - teoria i metodologia, II - planowanie krajobrazu, III - projektowanie krajobrazu, IV - zarządzanie krajobrazem, V - technologia informacyjna IT, VI - historia i konserwacja, VII - roślinność i dobór gatunków, VIII - projekty infrastruktury, IX - krajobraz kulturowy, X - przestrzenie otwarte w mieście, XI - materiały i konstrukcje, XII - praktyka zawodowa). W pracach tej ostatniej uczestniczył prorektor PK prof. Aleksander Böhm. Przedstawicielki PK - dr Agata Zachariasz brała udział w pracach nad historią i konserwacją parków, ogrodów i krajobrazów projektowanych, a dr E. Heczko-Hyłowa - nad problemami miejskich przestrzeni publicznych.
  Instytut Architektury Krajobrazu PK wiąże duże nadzieje z udziałem w projekcie LE:NOTRE, który otworzy nowe perspektywy. Znajdzie to niewątpliwie wyraz w doskonaleniu metod i form kształcenia (np. międzynarodowe moduły projektowe, wzajemnie uznawane moduły, EMLA - Europejski Dyplom Architekta Krajobrazu), w większej mobilności pracowników i studentów. Niezwykle istotne jest uzyskanie europejskiego wymiaru kształcenia i badań naukowych, międzynarodowego uznania jakości kształcenia.
  Architektura krajobrazu jest dyscypliną związaną z planowaniem, projektowaniem i zarządzaniem środowiskiem człowieka. Absolwenci krakowskiej szkoły muszą być wszechstronnie przygotowani do swej pracy - w Polsce czy innych krajach Europy - na rzecz społeczeństwa, na rzecz poprawy jakości naszego życia.

Ewa Heczko-Hyłowa