Nagrody ministra infrastruktury

  Nagrody za najlepsze prace z dziedziny szeroko rozumianego budownictwa przyznawane są od 37 lat. Wśród nagród i wyróżnień ministra infrastruktury za prace dyplomowe, doktorskie, habilitacyjne i publikacje nie zabrakło przedstawicieli naszej uczelni. Wyróżnienie za prace magisterskie otrzymali: mgr inż. Paweł Podstolak, mgr inż. Andrzej Smaga (WIL) - Studium wzmocnienia żelbetowego silosu na cukier, promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Dyduch; mgr inż. Piotr Ślaga (WIL) - Analiza wytrzymałości połączeń w istniejącej przemysłowej konstrukcji stalowej dużej rozpiętości, promotor: dr hab. inż. Jan Grabacki, prof. PK. Wyróżnienie za pracę doktorską otrzymali: dr inż. Arkadiusz Kwiecień (WIL) - Odpowiedź dynamiczna ściany umieszczonej płytko w podłożu na działania parasejsmiczne, promotor: prof. zw. dr hab. inż. Roman Ciesielski; dr inż. arch. Jadwiga Środulska-Wielgus (WA) - Rola i znaczenie maskowań fortyfikacyjnych w kształtowaniu krajobrazu parkowego, na przykładzie Krakowa, promotor: prof. dr hab. inż. arch. Maria Łuczyńska-Bruzda. Nagrodę ministra za pracę habilitacyjną otrzymał dr hab. inż. Krzysztof Stypuła (WIL) - Drgania mechaniczne wywołane eksploatacją metra płytkiego i ich wpływ na budynki. Jedną z dziesięciu nagród za publikacje otrzymał zespół architektów: dr inż. arch. Piotr Winskowski, dr hab. inż. arch. Maciej Złowodzki, prof. PK, dr inż. arch. Angelika Kasiewicz-Sych, prof. zw. dr inż. arch. J. Tadeusz Gawłowski - Uwarunkowania kulturowe architektury wobec przemian cywilizacyjnych końca XX wieku. Integracja europejska jako szansa i zagrożenie dla kulturowych wartości architektury.

(eb)

Nagroda dla proekologicznej technologii materiałowego
recyklingu pet opracowanej na WIiTCh

  Obecnie na świecie produkuje się i stosuje ok. 5 tys. różnych tworzyw sztucznych. W Polsce stanowią one ok. 7 ą 2 proc. masy i 20 - 30 proc. objętości odpadów komunalnych, a typowy ich recykling składa się z wielu uciążliwych operacji.
  W Samodzielnej Katedrze Chemii i Technologii Tworzyw Sztucznych PK opracowano tanią, łatwą do realizacji w każdej polskiej gminie, a przede wszystkim skuteczną metodę zagospodarowywania odpadów - mających największy udział w ”pochłanianiu” cennych metrów sześciennych wysypisk komunalnych - pokonsumpcyjnych opakowań na napoje bezalkoholowe typu butelki z poli (tereftalanu etylenu) - PET. Średnio aż 80 - 85 proc. tego cennego materiału jest bezpowrotnie tracone na wysypiskach komunalnych. Stosując tę metodę, można wykonywać użyteczne wyroby o właściwościach termoizolacyjnych, pomijając standardowe operacje na butelkach PET związane z przygotowaniem surowca i otrzymywaniem regranulatu. Odpowiednio dobrana gęstość płyt zapewnia nie tylko izolację termiczną, ale nadaje im również właściwości paroprzepuszczalne oraz zapewnia ich wodoprzesiąkliwość. Taki produkt, zwłaszcza odporny na ściskanie, jest pożądany w technologiach docieplania fundamentów i podpiwniczeń budynków, gdyż umożliwia swobodne, grawitacyjne odprowadzanie wód gruntowych i opadowych do drenażu.
Rozwiązanie opracowane przez zespół w składzie: prof. dr hab. inż. Jan Pielichowski, dr Jerzy Polaczek, mgr inż. Piotr Przybek, zostało nagrodzone dwoma złotymi medalami podczas 30. Międzynarodowego Salonu Wynalazków i Nowych Produktów w Genewie oraz na 51. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków Naukowych i Przemysłowych Innowacji w Brukseli w roku 2002. W br. sposób na masową utylizację poużytkowych butelek z PET został nagrodzony srebrnym medalem 3. Międzynarodowego Salonu Innowacji i Inwestycji w Moskwie oraz wyróżniony dyplomem przez Rosyjską Agencję ds. Patentów i Znaków Towarowych za wysoką wartość naukowo-techniczną.

Anna Tomaszkiewicz-Potępa

 

Kwesta na rzecz
Hospicjum św. Łazarza

 7 kwietnia br. w murach naszej uczelni została przeprowadzona zbiórka pieniędzy na potrzeby krakowskiego hospicjum. W kwestowaniu na ten cel bierzemy udział od kilku lat. W ostatnich dwóch latach za każdym razem w akcji brało udział ponad 100 wolontariuszy (pracownicy i studenci), a zebrane kwoty były podobne - ponad 5 tys. zł. W tegorocznej zbiórce uczestniczyło ponad 100 osób, odbywała się ona we wszystkich budynkach Politechniki, także przed wejściami do stołówek i na dziedzińcu. W ciągu kilku godzin kwestowania zebrano - podobnie jak w latach ubiegłych - 5 464,55 zł. Najwięcej zebrała administracja centralna (1399,48 zł), następnie Wydział Inżynierii Lądowej (910,23 zł) oraz Wydział Inżynierii Środowiska (907,24 zł).

(eb)

”PRAESIGNIS”

  Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara był inicjatorem konkursu na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród I edycji ”PRAESIGNIS” odbyło się w Wilii Decjusza 24 kwietnia br. Celem konkursu było wyróżnienie prac, których tematyka związana jest bezpośrednio z priorytetami województwa. Organizatorzy konkursu chcą tą drogą zachęcić studentów i doktorantów do pracy na rzecz rozwoju regionu. Ponadto udział w konkursie stwarza możliwość wykorzystania wyników badań w praktyce oraz daje szansę współpracy z Urzędem Marszałkowskim w realizacji strategii rozwoju.

Fot. Jan Zych

  Do konkursu zgłoszono 22 prace z 9 szkół wyższych. Nagrodzono 4 prace doktorskie, 5 magisterskich i 2 licencjackie. Wśród nagród za prace magisterskie aż trzy otrzymali absolwenci naszej uczelni: Sylwia Piechnik - Adaptacja pałacu Potockich w Krzeszowicach na centrum kształcenia pianistów chopinowskich (promotor: prof. Wiktor Zin), Farid Nassery - Założenia hotelowo-konferencyjne przy pałacu Potockich w Krzeszowicach (promotor: prof. Wiktor Zin), Piotr Przybek - Badania nad otrzymywaniem materiałów kompozytowych opartych o recykling materiałowy (promotor: dr Jerzy Polaczek).

(eb)

Komputerowa baza danych
na potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego

  Pod takim tytułem 6 maja br. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona wymianie doświadczeń, służących doskonaleniu warsztatu naukowego na potrzeby gromadzenia i wykorzystania informacji w ochronie i zarządzaniu dziedzictwem kultury. Organizatorem spotkania był Zakład Studiów i Badań Konserwatorskich (A-14) Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury PK. Kierownik Zakładu prof. dr hab. inż. arch. Bonawentura Maciej Pawlicki serdecznie powitał gości przybyłych z kraju i zagranicy. W konferencji uczestniczyło liczne grono uczonych, zajmujących się zastosowaniem najnowszych technik do rozwoju metod ochrony, oceny i zarządzania dziedzictwem narodowym. Konferencję zaplanowano w ramach realizacji zleconego przez KBN projektu badawczego Monitoring stanu zachowania obiektów zabytkowych przy wykorzystaniu współczesnych technik informatycznych.

  W czasie spotkania wygłoszono 14 referatów, a w dyskusji podjęto próbę oceny dotychczasowych osiągnięć w dziedzinie budowy modeli baz danych zabytków architektury i urbanistyki. Przewodniczący Komitetu Naukowego prof. Wiktor Zin zaznaczył na wstępie, że prace te zbiegają się z nowymi ustaleniami w dziedzinie genetyki, najnowszymi stwierdzeniami nauki dotyczącymi pojęcia chaosu, granic poznania charakteru światła i ciemności. Od czasu najnowszych odkryć nieznanych dotąd megalitycznych kultur, śladów działalności człowieka sprzed wielu tysięcy lat, kamiennych struktur znalezionych na Pacyfiku - sfera duchowa dziedzictwa staje się równie ważna co sfera materialna zabytków. Powstała teoria, że nasza cywilizacja i kultura są zjawiskiem wtórnym. Z powodu niebezpieczeństw, jakie niesie współczesność zagrożonemu środowisku kulturowemu, zachwiana jest nie tylko biosfera, ale także psychosfera człowieka. Od tej chwili zabytek staje się stymulatorem zdrowia psychicznego, a my, konserwując zabytki, mamy zadanie zadbać o naszą przeszłość, jakże odległą i jak głęboką. Stwierdzając ważkość problemów, które dla fachowców w tej dziedzinie stanowią nowy stopień do wiedzy, która będzie nie tylko rejestrowała, ale może niebawem odczytywała wartości, o których dotychczas nawet się nie śniło, życzył tej sesji wielkiego powodzenia. Główne problemy zaprezentowali w kolejności referenci z Chorwacji, Warszawy, Gdańska i Krakowa.
  Prof. Davorin Kereković z Zagrzebia, prezydent GIS Forum - Croatia, przedstawił referat pt. Cultural Heritage Management in Recent Croatian. Mówiąc o powiązaniach krajowych systemów rejestracji danych z światowym systemem GIS, wskazał na ważny kierunek badań w makro- i mikroskali zapisu degradacji środowiska naturalnego i sztucznego, szczególnie w wyjątkowych sytuacjach konfliktów, grożących zniszczeniem zabytkowych budowli i wymagających ewidencji szkód, szacowania zabiegów konserwatorskich, a także wyboru najdogodniejszych lokalizacji do dalszego prawidłowego rozwoju.
  Prof. Andrzej Kadłuczka, dyrektor Instytutu A-1, witając gości podkreślił ważną rolę kompatybilności badań i zastosowań różnych technik komputerowych. W wygłoszonym referacie Zastosowanie technik komputerowych w badaniach i ochronie zabytków architektury i urbanistyki wskazał na wielkie znaczenie, jakie w badaniach dziedzictwa historycznego spoczywa na współczesnych metodach analizy, symulacji komputerowej, możliwości zapisu przekazów historycznych oraz komputerowych renderingów i wizualizacji przestrzeni zabytkowych do zadań projektowania konserwatorskiego.
  Mgr Stiepan Galić, dyrektor Miejskiego Katastru Zagrzebia omówił współczesne prace i aktualne dokonania The Role of Municipal Cadastre in Cultural Heritage Management. Wskazał na rolę, jaką odgrywa digitalny projekt katastru Zagrzebia, wykonany jak dotąd w 85 proc. na potrzeby ewidencyjno-analityczno-studialne, zarówno do zarządzania przestrzenią miasta, jak też definiowania dóbr kultury.
  Mgr Sławomir Żółkowski, wicedyrektor Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie zaprezentował referat Komputerowe bazy danych w zarządzaniu i ochronie dziedzictwa kulturowego Polski - stan aktualny i program rozwoju. Mgr Piotr Najmajer przedstawił opracowywany do zadań służb konserwatorskich w Regionalnym Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabytków w Gdańsku referat Karta ewidencyjna dóbr kultury zgodna ze standardem CORE DATA INDEX oraz projekt systemu Krajowej Ewidencji Dóbr Kultury. Prof. AGH Tadeusz Chrobak omówił aktualne prace nad budową MSIP dla Krakowa w referacie pt. Miejski System Informacji Przestrzennej. Mgr inż. Paweł Podmokły przybliżył główne problemy powstającej Bazy zabytków dla miasta Krakowa jako podsystemu MSIP. Płk Krzysztof Sałaciński, dyrektor Biura Spraw Obronnych Ministerstwa Kultury, zaprezentował ważki temat Tworzenie bazy danych dóbr kultury na wypadek sytuacji kryzysowych i konfliktu zbrojnego.
Prace zespołu badawczo-studialnego Politechniki Krakowskiej przedstawili kolejno: kierownik projektu badawczego prof. Maciej Pawlicki - Diagnostyka i monitoring obiektów zabytkowych; główny wykonawca projektu badawczego dr inż. Mieczysław Drabowski - Systemy informacyjne realizujące diagnostykę i monitoring obiektów zabytkowych; mgr inż. Krzysztof Czajkowski - Aktualny stan prac nad internetowym modelem bazy danych - osadzonej w sieci CYFRONET AGH, na serwerach CSI PK i ZSIBK; dr inż. arch. Jacek Czechowicz - Rozszerzony moduł dostępu do bazy danych; mgr inż. arch. Farid Nassery - Skrótowy moduł dostępu do bazy danych; mgr inż. arch. Andrzej Jaskólski - Finansowanie rewaloryzacji miast i obiektów zabytkowych w aspekcie wejścia do Unii Europejskiej.
W czasie obrad i dyskusji podkreślono wielkie znaczenie problemu technologicznego ”skoku” w rozwoju i zastosowania metod analityczno-komputerowych w wielu dziedzinach nauki, które zaczynają być w dzisiejszych czasach dostrzegane również przez współczesne pokolenie administratorów i praktyków ochrony dziedzictwa kulturowego, organizatorów nowych sposobów rozpoznawania i zarządzania tym dziedzictwem. Godne uwagi jest, że międzynarodowa konferencja zbiegła się z przygotowywaniem nowej ”Ustawy o zabytkach”, w czasie poprzedzającym wejście Polski do struktur Unii Europejskiej, co stało się ważnym powodem wymiany poglądów na temat roli i znaczenia współczesnych systemów informacyjnych w kształtowaniu nowych postaw społeczeństwa informacyjnego przyszłości. Zapis komputerowy wiedzy o zabytkach staje się nie tylko nowoczesnym ”repozytorium” - miejscem do przechowywania różnych akt, ksiąg urzędowych, danych statystycznych, ale także powinien umożliwiać definiowanie zawartych w bazie danych informacji dla opcjonalnych rozszerzeń, ułatwiać podejmowanie decyzji w odpowiednim zakresie, dokonywanie wyborów optymalnych strategii konserwatorskich oraz uzyskiwanie raportów w określonym terminie.

Maciej Pawlicki
organizator konferencji


Drewniane dziedzictwo

   Kolejny już raz przedstawiciele Wydziału Architektury PK wzięli udział w konferencji naukowej Budownictwo drewniane w gospodarce przestrzennej europejskiego dziedzictwa, którą 7 i 8 maja br. zorganizowała Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Komitet Naukowy konferencji poprosił dr. inż. arch. Piotra Winskowskiego z Samodzielnego Zakładu Architektury Przemysłowej WA PK o wygłoszenie referatu Obecność drewna we współczesnej przestrzeni kulturowej - nawiązanie do archetypu, materiał tradycyjny czy tworzywo przyszłości? i niżej podpisaną, reprezentującą Zakład Architektury i Planowania Wsi WA PK - referatu Tradycyjna chałupa narzędziem zwiększania atrakcyjności gospodarstw agroturystycznych.

W konferencji uczestniczyli architekci, konserwatorzy zabytków i historycy sztuki z Polski i Litwy, którzy pragną uszanować i zachować tradycję dobrego budowania, w tym tradycyjną architekturę drewnianą. Tradycja budownictwa drewnianego, metody konserwacji i wykorzystanie drewna we współczesnym budownictwie - to główne zagadnienia, które poruszano podczas obrad. Zwiedzanie białostockiej dzielnicy Bojary skłoniło uczestników konferencji do refleksji, iż trzeba zrobić wszystko, żeby to, co zostało, zachować i doprowadzić do takiego stanu, by można było tutaj żyć na poziomie XXI w. Wymaga to, oczywiście, środków finansowych, jednak taka dzielnica stanowi nie tylko o tożsamości miasta, ale i kraju. Nie mamy więcej takich obiektów. W innych krajach trzeba je rekonstruować - ratujmy więc to, co zostało. Jeszcze w 1945 r. istniała prawie cała XIX-wieczna dzielnica z czterystoma drewnianymi budynkami, obecnie zachowała się sieć ulic, zakłócony został układ parceli i pozostało jedynie kilka typowych domów z tak niegdyś harmonijnej całości.
Konferencja odbywała się w siedzibie WSFiZ oraz w gościnnych obiektach białostockiego Muzeum Wsi. W ścianach drewnianego podlaskiego dworku, w wyjątkowej atmosferze prowadzono obrady, rozważano celowość i możliwości zachowania kulturowych wartości drewnianej zabudowy przez następne pokolenia. Dzięki takiej architekturze region może stać się bardziej atrakcyjny, zwłaszcza w perspektywie rozwoju agroturystyki. We wnioskach konferencji stwierdzono konieczność kontynuacji ducha białostockich spotkań, których animatorem jest od lat prof. Witold Czarnecki.

Małgorzata Drożdż-Szczybura

Festiwal Nauki 2003

  Kolejny już, trzeci raz, Politechnika Krakowska uczestniczyła w majowym święcie nauki, które w tym roku obchodzono 16 i 17 maja w tzw. kwartale uniwersyteckim, czyli w okolicach ulic Jagiellońskiej i Gołębiej, tym razem pod nazwą ”Festiwal Nauki”. Współorganizatorami tegorocznego Festiwalu było dziewięć uczelni krakowskich (AE, AGH, AM, AP, AR, AWF, PK, PWST i UJ), Instytut Fizyki Jądrowej, British Council, Instytut Goethego, Instytut Francuski, uczestniczyli w nim także goście z Centrum Badawczego Jülich (Niemcy), Uniwersytetu w Orleanie (Francja), Fachhochschule Brunszwik (Niemcy) oraz Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.

Fot. Jan Zych

  Festiwal został rozpoczęty w piątek o godz. 12.00 przez rektora UJ prof. Franciszka Ziejkę uderzeniem w przywieziony z Japonii gong, przy współudziale władz innych uczelni, także naszego rektora, prof. Marcina Chrzanowskiego. Tradycyjnie impreza toczyła się równocześnie w kilku miejscach - w salach Collegium Novum można było wysłuchać wykładów, na estradzie przed Collegium Novum obejrzeć m.in. walki wschodnie i pokazy akrobatyczne - PK reprezentowali karatecy z Sekcji AZS ”Karate Kyokushin” oraz tancerki z Sekcji Tańca Nowoczesnego ”Dansomat”, na dziedzińcu Collegium Nowodworskiego można się było zapoznać się z nowoczesnym sprzętem medycznym i wykonać podstawowe badania lekarskie, zaś w namiotach ustawionych w kwartale uniwersyteckim obejrzeć pokazy i doświadczenia naukowe, a także zapoznać się z ofertą edukacyjną poszczególnych uczelni.
Nasz namiot stał - jak zwykle - na rogu ulic Jagiellońskiej i Gołębiej. Prezentowali w nim widowiskowe doświadczenia przedstawiciele wydziałów: Fizyki Technicznej i Modelowania Komputerowego, Inżynierii Środowiska, Inżynierii i Technologii Chemicznej oraz Architektury.

Fot. Jan Zych

Można było m.in. obejrzeć proste doświadczenia z zakresu fizyki i proces powstawania pianki poliuretanowej, zmierzyć jakość wody, obejrzeć fontannę Herona, prześledzić historię kropli wody, zobaczyć do czego może chemikowi służyć kuchenka mikrofalowa, a także zapoznać się z metodami konserwacji elementów kamiennych w architekturze. Nasz namiot wyglądał też bardzo ciekawie na zewnątrz - kolorową ścianę tworzyły rysunki studentów Wydziału Architektury, na ich tle zaś twórcy prezentowali swoje umiejętności plastyczne, rysując nie tylko detale architektoniczne, ale też portrety przechodniów. Prawdziwe zaś oblężenie przeżywali pracownicy naukowi Wydziału Mechanicznego, którzy obok naszego namiotu pokazywali samochód wyposażony w silnik zasilany gazem ziemnym oraz model silnika Stirlinga napędzanego ogniwami słonecznymi. Konieczność odpowiadania na niezliczone pytania oglądających sprawiła, że przedstawiciele tego wydziału pod koniec każdego dnia z coraz większym trudem wydobywali z siebie głos.
  W tym roku Rada Programowa Festiwalu zmniejszyła liczbę wykładów i odbywały się one tylko w auli Collegium Novum - Politechnikę reprezentował dr inż. Marek Brzeżański z WM - Dokąd zmierza motoryzacja, czyli wszystko, co chciałbyś wiedzieć o nowoczesnych źródłach napędu pojazdów (i nie boisz się zapytać) oraz dr hab. inż. Adam Grochowalski z WIiTCh - Dioksyny w żywności - czy rzeczywiste ryzyko dla zdrowia?
Wielką niespodziankę sprawiła nam pogoda - po kilku dniach deszczu zaświeciło w piątek słońce i zapewne sprzyjająca aura, lecz przede wszystkim atrakcyjność pokazów i prezentacji sprawiły, że Festiwal odwiedziła ogromna liczba zwiedzających. Tłumy te świadczyły o tym, jak potrzebne są imprezy popularyzujące naukę i że warto brać w nich udział także po to, by zaprezentować to, co dzieje się na naszej uczelni.

Elżbieta Niechciałowa

Związki zawodowe

  Na Politechnice Krakowskiej działają dwa związki zawodowe. Związek Nauczycielstwa Polskiego, którego prezesem jest dr inż. Adam Tabor, liczy 219 osób (w tym emeryci i renciści - 52 osoby). NSZZ ”SOLIDARNOŚĆ” przewodniczy dr inż. Janusz Zajęcki. Do związku należy 496 osób wraz z 74 emerytami i rencistami. W sumie z 2195 zatrudnionych 589 osób należy do związku zawodowego.

(eb)


Promocje doktorskie

  W sali senackiej Politechniki Krakowskiej 30 maja br. odbyła się uroczysta promocja doktorów habilitowanych i doktorów. Rektor PK prof. Marcin Chrzanowski powitał zebranych i przekazał prowadzenie uroczystości prorektorowi ds. nauki prof. Józefowi Gawlikowi. Dziekani poszczególnych wydziałów przedstawili sylwetki promowanych doktorów habilitowanych, a następnie rektor, w asyście prorektora ds. nauki i dziekanów, wręczył promowanym dyplomy.

  Dyplom doktora habilitowanego otrzymali: dr hab. inż. arch. Stefan KURYŁOWICZ (WA), dr hab. inż. Tadeusz TATARA (WIL), dr hab. inż. Eugeniusz ZAWISZA (WIŚ), dr hab. inż. Barbara DĄBROWSKA (WIŚ), dr hab. inż. Bogusław ZAKRZEWSKI (WIŚ), dr hab. inż. Stefan BUĆKO (WM), dr hab. inż. Stanisław ŁOPATA (WM), dr hab. inż. Artur GANCZARSKI (WM), dr hab. inż. Janusz MIKUŁA (WM), dr hab. inż. Grzegorz MILEWSKI (WM), dr hab. inż. Błażej SKOCZEŃ (WM).
Wręczenie dyplomów doktorskich poprzedziło ślubowanie nowo mianowanych doktorów. Dyplom doktora otrzymali: dr inż. arch. Mariusz TWARDOWSKI (WA), dr inż. arch. Anita ORCHOWSKA (WA), dr inż. arch. Agnieszka OZIMEK (WA), dr inż. arch. Piotr SETKOWICZ (WA), dr inż. arch. Marta JONIAK (WA), dr inż. arch. Beata MAKOWSKA (WA), dr inż. arch. Andrzej DOMARZEWSKI (WA), dr inż. arch. Mieczysław K. LENIARTEK (WA), dr inż. arch. Elżbieta WASZCZYSZYN (WA), dr inż. Dominika DĘBSKA (WIL), dr inż. Tomasz MICHAŁOWSKI (WIL), dr inż. Paweł FISZER (WIL), dr inż. Simon Kariuki WAINAINA (WIL), dr inż. Dominika SŁOTWIŃSKA (WIiTCh), dr inż. Jarosław KLIMCZYK (WIŚ), dr inż. Mieczysław MARKIEWICZ (WIŚ), dr inż. Anna CZAPLICKA-KOTAS (WIŚ), dr inż. Joanna PIWOWARCZYK-
-OGÓREK (WIŚ), dr inż. Anna WIĄCEK-ROSIŃSKA (WIŚ), dr inż. Jarosław MYSZA (WM), dr inż. Tomasz SAMBORSKI (WM), dr inż. Mariusz CYGNAR (WM), dr inż. Piotr KĘDZIORA (WM), dr inż. Robert JANCZUR (WM), dr inż. Waldemar ŁATAS (WM), dr inż. Roman DĘBSKI (WM), dr inż. Hubert KUSZEWSKI (WM), dr inż. Sławomir SKRZYPIEC (WM), dr inż. Paul DENIS (WM).
Po wręczeniu dyplomów rektor prof. Marcin Chrzanowski złożył gratulacje nowo mianowanym, ich rodzinom oraz promotorom i wygłosił krótkie przemówienie. Powiedział m.in., że kolejne stopnie naukowe powinny być nie celem samym w sobie, ale pochodną systematycznego rozwoju naukowego!
W imieniu promowanych podziękowanie władzom uczelni złożył dr hab. inż. Grzegorz Milewski.
Uroczystość zakończyły gratulacje i tradycyjna lampka wina.

(tm)