Adres redakcji:
Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
tel.: 628 25 08
e-mail: naszapol@usk.pk.edu.pl
www.pk.edu.pl/~naszapol

opieka merytoryczna
Aleksander Böhm

redaktor naczelny
Maciej Złowodzki

sekretarz redakcji
Katarzyna Tyńska

redaktorzy
Elżbieta Barowa, Teresa Marszalik,
Jan Kurek

fotografik
Jan Zych

redakcja internetowa
Paweł Stru¶

stali współpracownicy
Justyna Tarajko (WA), Eugeniusz Szumakowicz (WFTiMK), Grażyna Gardowska (WIEiK), Anna Tomaszkiewicz-Potępa (WIiTCh), Lidia Ponanta (WIL), Krzysztof Ksi±żyński (WI¦), Bogdan Bochenek (WM) oraz Danuta Zajda,
Wojciech Kosiński (Galerie)

opracowanie graficzne
Jadwiga M±czka

Za tre¶ć artykułów odpowiadaj± autorzy. Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian redakcyjnych w nadesłanych tekstach.

Druk: Zakład Graficzny "Colonel"
Nakład: 1000 egz.

Fot. na I stronie okładki
Jan Zych