POSIEDZENIE SENATU AKADEMICKIEGO PK
7 MARCA 2003 r.

  Senat zaopiniował wnioski o przyznanie Nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Wnioski pozytywnie zaopiniowane przez Senat zostaną przekazane do MENiS.

  Senat podjął uchwały:

- w sprawie polityki kadrowej uczelni -

1. O zatrudnianiu asystentów i adiunktów: "Zaleca się, aby asystenci, adiunkci, wykładowcy i starsi wykładowcy - o ile jest to uzasadnione wskazaniem określonych zadań do wykonania w myśl art. 92 Ustawy o szkolnictwie wyższym - byli zatrudniani w drodze umowy o pracę na czas określony. Określenie zadań, jak i czasu zatrudnienia pozostawia się bezpośredniemu przełożonemu. Decyzje podejmuje rektor na podstawie opinii rady wydziału".

2. O zatrudnianiu nauczycieli akademickich na PK nie
w pierwszym miejscu pracy:
"Zatrudnienie nauczycieli akademickich na PK, których pierwszym miejscem pracy nie ma być PK, powinno się odbywać na zasadzie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, z równoczesnym szczegółowym określeniem zakresu obowiązków dydaktycznych i (lub) naukowych. Zatrudnienie na zasadzie umowy o pracę powinno mieć miejsce jedynie w przypadku, gdy jest to niezbędne z uwagi na interes PK w zakresie uprawnień do nadawania stopni naukowych lub w przypadku, gdy osobie zatrudnianej zamierza się powierzyć kierowanie jednostką organizacyjną PK (przy spełnieniu wymogów statutowych)".

3. O pracy nauczycieli akademickich PK na innych uczelniach: "Podejmowanie pracy przez nauczycieli akademickich PK w drugim miejscu pracy w innych szkołach wyższych nie jest w interesie PK. Osoby te nie powinny pełnić na PK funkcji z wyboru ani funkcji kierowniczych".

4. O zatrudnianiu emerytów na PK: "Emerytowani pracownicy PK mogą być zatrudniani na zasadzie umowy zlecenia lub umowy o dzieło na okres jednego roku, chyba że ich zatrudnienie na zasadzie umowy o pracę jest niezbędne z uwagi na interes PK w zakresie nadawania stopni naukowych i tytułu naukowego w ramach posiadanych uprawnień".

 • - w sprawie przyjęcia sprawozdania z gospodarki finansowej za rok 2002;
 • w sprawie przyjęcia znowelizowanego Regulaminu Studiów na Politechnice Krakowskiej;

 • w sprawie powołania Rady Programowej Centrum Pedagogiki i Psychologii w składzie: prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz Flaga (WIL), dr hab. inż. Krzysztof Szuwalski (WM), prof. dr hab. inż. arch. Józef K. Lenartowicz (WA), dr hab. inż. Jan Rakoczy (WIiTCh), dr inż. Piotr Gryglaszewski (WIŚ), dr hab. inż. Adam Jagiełło, prof. PK (WIEiK), dr Joanna Żyra (WFTiMK), dr inż. Władysława Maria Francuz (CPiP);

 • uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie rozliczania udziału prac objętych prawem autorskim w ramach wynagrodzenia zasadniczego pracowników PK

  Zarządzenia:

 • u nr 4 z 21 stycznia 2003 r. - zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne;
 • nr 5 z 28 stycznia 2003 r. - w sprawie zamówień publicznych;

 • nr 6 z 30 stycznia 2003 r. - zmieniające zarządzenie w sprawie badań lekarskich pracowników PK;

 • nr 7 z 30 stycznia 2003 r. - zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2002/2003;

 • nr 8 z 31stycznia 2003 r. - w sprawie likwidacji RESI;

 • nr 9 z 10 lutego 2003 r. - w sprawie kandydatów i rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2003/2004 oraz działania komisji rekrutacyjnych i egzaminacyjnych;

 • nr 10 z 10 lutego 2003 r. - w sprawie przestrzegania zasad i sposobu ochrony tematów egzaminacyjnych w trakcie ich opracowywania, powielania i przekazania kandydatom przystępującym do egzaminu wstępnego na I rok studiów dziennych;

 • nr 11 z 11 lutego 2003 r. - zmieniające zarządzenie w sprawie wyjazdów służbowych pracowników PK na obszarze kraju;

 • nr 12 z 3 marca 2003 r. - uzupełniające zarządzenie w sprawie zamówień publicznych
.
  Pisma okólne:

 • nr 6 z 14 lutego 2003 r. - w sprawie zasad przyznawania i wykorzystania urlopów wypoczynkowych w 2003 r. i latach następnych przez pracowników PK;

 • nr 7 z 27 lutego 2003 r. - w sprawie przekształcenia Zakładu Reaktorów Chemicznych i Kinematyki Ruchu Masy w Katedrę Reaktorów Chemicznych i Kinematyki Ruchu Masy;

 • nr 8 z 18 marca 2003 r. - w sprawie powołania dr. hab. inż. Jana Łuczko w skład Uczelnianej Komisji Wyborczej w kadencji 2002 - 2005;

 • nr 9 z 18 lutego 2003 r. - w sprawie zmiany uchwały Senatu dotyczącej rozliczania udziału prac objętych prawem autorskim w ramach wynagrodzenia zasadniczego pracowników PK.
Opracowała Teresa Marszalik