Jakość życia seniorów w zależności od warunków mobilności

17 i 18 lutego 2003 r. odbyło się w Cork, w Irlandii spotkanie robocze realizatorów projektu Komisji Europejskiej. Wykonanie programu badawczego projektu zaplanowano na 36 miesięcy. W tym czasie przewidziane są cztery warsztaty - w 2003, 2004 i dwukrotnie w 2005 r.
Organizatorem pierwszego spotkania był Uniwersytet w Cork. Prof. Kevin Collins, prorektor ds. naukowo-badawczych uniwersytetu, ciepło i serdecznie powitał na wstępie obrad wszystkich uczestników. Zasadniczym celem warsztatu było zapoznanie realizatorów projektu z podstawowymi zadaniami oraz oczekiwaniami co do wyników, a przede wszystkim niezwłoczne uruchomienie planowanych prac badawczych. Prof. Anton Amann z Uniwersytetu Wiedeńskiego, pełniąc powierzoną mu przez Komisję Europejską funkcję koordynatora administracyjnego i finansowego, przedstawił w obszernym wystąpieniu wytyczne, zasady koordynacji projektu, zadania, także kwestię odpowiedzialności realizatorów i zalecaną procedurę. Ralf Risser, ścisły współpracownik prof. Amanna, kierujący firmą Faktrum OHG w Wiedniu i odpowiedzialny za naukową koordynację projektu (czyli monitorowanie i nadzór nad jego realizacją) w kolejnych wystąpieniach nakreślił problem wymiany informacji między zespołami, rozpowszechniania kolejnych raportów. Mówił także o możliwości pojawienia się nieoczekiwanych komplikacji oraz zaprezentował projekt w formie szczegółowego przeglądu planu pracy dla seniorów - przedstawicieli społecznych organizacji, jak np. Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Krakowskiej.
W warsztacie uczestniczyły trzy osoby z Politechniki Krakowskiej: dr Lidia Żakowska, która ma do wykonania określoną część badawczą projektu oraz reprezentujący Stowarzyszenie Wychowanków PK prof. prof. Stanisław Juchnowicz i Władysław Muszyński, których zadanie polega na monitorowaniu prac badawczych, uczestniczeniu w warsztatach poświęconych dyskusji nad wynikami wykonanych badań, przygotowywaniu informacji zwrotnych i udzielaniu porad. Nadto będą oni wypełniać ważną rolę w propagowaniu tej działalności. Wspomnieć należy, że zgodnie z programem w drugim dniu warsztatów dr Lidia Żakowska przedstawiła w pięknej i wyczerpującej formie merytorycznej prezentację zadania "Qualitative Interviews with Senior Citizens", a prof. Juchnowicz zaproponował poszerzenie projektu o wybrane aspekty kształtowania struktur urbanistycznych w miastach i rozwiązania architektoniczne przyjazne w miejscach bytowania seniorów.
W sumie program spotkania został bardzo starannie przygotowany. Uczestnicy pogłębili swoją wiedzę o genezie i założeniach projektu badawczego, a także zyskali informacje dotyczące metodologii oraz orientację co do prognozowanych wyników badań.
W końcowej części warsztatu zabrał głos Karol Schmmeidler z Brna w Czechach, którego wybrano na organizatora drugiego z cyklu warsztatów (w styczniu lub lutym 2004 r.). Przekazał uczestnikom informacje o podjętych dotychczas pracach przygotowawczych oraz dalszych zamierzeniach. Zwrócił uwagę, że program roboczy spotkania w Brnie będzie obejmował przede wszystkim referowanie i dyskutowanie efektów badań wykonanych przez zespoły realizatorów w roku 2003. Bardzo miłym gestem było zaproszenie uczestników warsztatu w Cork na uniwersytet i zapoznanie ich z działalnością tej Uczelni.
Powstaje szansa czynnego uczestniczenia Konwentu Seniorów i Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Krakowskiej w dziele poprawiania jakości życia seniorów, również w środowisku akademickim.

Władysław Muszyński