Potrzebne informacje w zasięgu ręki

  Biblioteka od wieków zajmowała się gromadzeniem i przechowywaniem książek, na co wyraźnie wskazuje grecki źródłosłów: biblos - "książka" i theke - "składnica, magazyn". Począwszy od katalogów zgromadzonych dzieł, tworzonych na podstawie opracowanych w bibliotece zasad opisu dokumentów, poprzez pojawiające się już u schyłku średniowiecza formy katalogów centralnych (np. adnotacje w inwentarzach na temat innych właścicieli danego dzieła) oraz porządkowanie informacji o wydanych dziełach w formie bibliografii, aż po współczesne formy dokumentacji piśmiennictwa z opisem dokumentów elektronicznych, udostępnianych w sieciach rozległych włącznie, rozwijała się także działalność naukowo-informacyjna bibliotek.
Współczesna biblioteka stanowi repozytorium wiedzy opartej nie tylko na zgromadzonej w jej gmachu kolekcji, ale także - a może przede wszystkim - na udostępnianych, zwykle zdalnie, dokumentach zlokalizowanych w innych bibliotekach i ośrodkach informacji. Bibliotekarze, oprócz gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów własnej biblioteki, uczestniczą we wspólnych przedsięwzięciach zespołów międzybibliotecznych, dokumentujących (najczęściej w formie zasobów elektronicznych) dorobek myśli ludzkiej.
Biblioteka PK uczestniczy w procesie indeksowania i udostępniania zasobów wiedzy w różnych formach i na różnych płaszczyznach. Dzisiaj pragniemy zwrócić Państwa uwagę na elektroniczne bazy danych prenumerowane przez Bibliotekę z myślą o zaspokojeniu potrzeb edukacyjnych i badawczych naszej społeczności akademickiej. Zważywszy na łatwość przeszukiwania i możliwość jednoczesnego dostępu do aktualizowanych na bieżąco światowych zasobów, w większości udostępnianych on-line, można stwierdzić, że stanowią one jedno z najważniejszych źródeł informacji naukowej. Prenumerowane bazy bibliograficzne są najczęściej uzupełnione o abstrakty opisywanych dokumentów, coraz więcej z nich zawiera również linki do pełnych tekstów dokumentów, udostępnianych w ramach wykupionej przez bibliotekę subskrypcji a zamieszczonych na serwerach wydawców lub w wyspecjalizowanych serwisach internetowych. Pełny zestaw baz danych udostępnianych na miejscu w bibliotece i on-line na terenie całej Uczelni znajduje się na stronie domowej Biblioteki PK
http://www.biblos.pk.edu.pl


Poznaj, wypróbuj, korzystaj

 Pod takim hasłem w pierwszej połowie maja br. Biblioteka PK zamierza zorganizować cykl imprez, których celem jest zapoznanie pracowników i studentów naszej Uczelni z bogatą ofertą prenumerowanych baz danych na CD
i on-line. Już dzisiaj zapraszamy Państwa do udziału w prezentacjach i szkoleniach poświęconych ogólnym informacjom o bazach danych oraz na warsztaty komputerowe, które będą okazją do samodzielnego przeglądania wybranych zasobów pod fachowym okiem pracownika informacji naukowej.

Marzena Marcinek


Z biblioteką do Unii Europejskiej

  Od 13 marca do 9 maja br. Biblioteka Narodowa zaprasza na wystawę "Z biblioteką do Unii Europejskiej", nad którą honorowy patronat sprawuje prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. Jej celem jest prezentacja zbiorów bibliotecznych odnoszących się do idei integracji europejskiej oraz uzmysłowienie roli, jaką pełnią bądź mogą pełnić biblioteki w procesie integracji Polski z Unią.
W części zatytułowanej "Europejska współpraca bibliotek polskich" między innymi znalazła się przygotowana przez D. Buzdygan i M. Marcinek prezentacja na temat udziału Biblioteki PK w projektach międzynarodowych i rozpowszechnianiu informacji o zasobach internetowych UE.

Mm


Wydawnictwa

  Prezentujemy książki pracowników naszej Uczelni wydane poza Wydawnictwem PK, których autorzy pretendują do Nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dla nauczycieli akademickich za rok 2002.

Piotr Czub, Jan Pielichowski, Piotr Penczek, Zbigniew Bończa-Tomaszewski
"Chemia i technologia żywic epoksydowych"
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002

Omówione zagadnienia: budowa i właściwości związków i żywic epoksydowych, metody otrzymywania związków epoksydowych, utwardzacze żywic epoksydowych, napełniacze, żywice lane, kleje epoksydowe, laminaty epoksydowe, badanie żywic nieutwardzonych, badanie właściwości żywic utwardzonych.

Andrzej Osyczka
"Evolutionary Algorithms for Single and Multicriteria Desing Optimization"
Springer-Verlag, Heidelberg-New York 2002

Abstract. In this paper the method of selecting a representative subset of Pareto optimal solutions is used to make the search of Pareto frontier more effective. Firstly, the evolutionary algorithm method for generating a set of Pareto optimal solutions is described. Then, indiscernibility interval method is applied to select representative subset of Pareto optimal solutions. The main idea of this method consists in removing from the set of Pareto optimal solutions these solutions, which are close to each other in the space of objectives, i.e., those solutions for which the values of the objective functions differ less than an indiscernibility interval. The set of Pareto optimal solutions is reduced using indiscernibility interval method after running a certain number of generations. This process can be called the filtration process in which less important Pareto optimal solutions are removed from the existing set. Finally, two design optimization problems are solved using the proposed method. From these examples it is clear that the computation time can be reduced significantly and still the real Pareto frontier obtained.

Józef Nizioł
"Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki"
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002

Książka zawiera zagadnienia dotyczące statyki, kinematyki i dynamiki. Każdy rozdział składa się z krótkiego omówienia podstawowych praw mechaniki, rozwiązań różnych przykładów oraz zestawu zadań do samodzielnego rozwiązania. Trudniejsze zadania są opatrzone wskazówkami i uwagami.

Adam S. Jagiełło
"Przekształcenia niecałkowalne w teorii maszyn elektrycznych"
Wydaw. PWN, Warszawa 2002

Autor przedstawia teorię modeli matematycznych maszyn elektrycznych w ujęciu równań Lagrange'a. Wprowadza współrzędne uogólnione i quasi-współrzędne, jednolicie opisujące zjawiska elektromagnetyczne i mechaniczne przetworników elektromechanicznych. Uwzględnia również nowoczesne układy zasilania stosowane jako łączniki sterowane, wiążące źródła napięcia z uzwojeniami stojana lub wirnika maszyny elektrycznej.

Przemysław Markiewicz
"Vademecum projektanta"
Wydawnictwo "Archi-Plus",
Kraków 2002

Poszczególne tomy dotyczą zagadnień tj.: prezentacja nowoczesnych technologii budowlanych, detale nowoczesnych technologii budowlanych, projekt jednego domu w pięciu technologiach.

Zygmunt Szlachta
"Zasilanie silników wysokoprężnych paliwami rzepakowymi"
Wydaw. Komunikacji i Łączności, Warszawa 2002

Zamiarem autora było przedstawienie dorobku krajowych i zagranicznych środowisk naukowych i badawczych w zakresie technicznego zastosowania paliw pochodzących z rzepaku. Uwagę skoncentrowano głównie na prezentacji technicznych uwarunkowań zasilania silników wysokoprężnych naturalnym olejem rzepakowym, estrami metylowymi kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego oraz mieszaninami tych paliw z olejem napędowym.