Dwa lata dziaŁalności Rady Naukowo-Przemysłowej
przy WIiTCh PK

Dziś trudno już sobie wyobrazić realizację wielu naukowych i dydaktycznych zadań bez działalności Rady Naukowo-Przemysłowej, która powstała z inicjatywy władz dziekańskich ubiegłej kadencji i od samego początku włączyła się w życie Wydziału. Zarówno poprzednie (przewodniczący ze strony Uczelni - prof. dr hab. Andrzej Stokłosa, dziekan WIiTCh, przewodniczący ze strony przemysłu - dr inż. Jan Ginalski, dyrektor naczelny, prezes Zarządu firmy Petro-Oil Sp. z o.o., sekretarz naukowy - dr hab. inż. Andrzej Włodarczyk, pełnomocnik dziekana ds. współpracy z przemysłem), jak i nowe Prezydium Rady oraz jej członkowie efektywnie wspierają współpracę jednostek Wydziału z wielko- i małotonażowym przemysłem chemicznym w dziedzinie działalności naukowej i w procesie dydaktycznym.
We współpracy naukowej z firmami przemysłowymi szczególną uwagę poświęca się firmom małopolskim, stanowiącym przede wszystkim miejsce pracy dla naszych absolwentów, choć partnerów poszukuje się także w innych regionach kraju. Spotkania organizowane przez Radę pozwalają na wymianę doświadczeń i służą integracji środowiska naukowego Politechniki Krakowskiej oraz kadry zatrudnionej w zakładach przemysłowych, różnych dziedzin gospodarki. Członkowie Rady aktywnie uczestniczą w seminariach, sympozjach, konferencjach naukowo-technicznych. Jednym z najbardziej istotnych elementów działania Rady jest współpraca w rozwiązywaniu problemów technicznych w praktyce przemysłowej oraz problemów promocyjno-marketingowych. Służą temu m.in. wyjazdy pracowników naukowych do chemicznych firm regionu: Zakładów Azotowych SA w Tarnowie, firmy Lurgi Bipronaft SA, Firmy Oponiarskiej "Dębica" SA i Firmy Chemicznej "Dwory" SA. W wyniku takich kontaktów zawarto szereg umów o współpracy.
Dzięki systematycznym kontaktom z Wydziałem środowisko przemysłowe może wpływać na formę kształcenia przyszłych kadr i podnosić kwalifikacje pracowników własnych zakładów. Oprócz przygotowywania studiów podyplomowych, kursów i szkoleń Rada poszukuje również możliwości organizowania praktyk studenckich i opracowuje system prowadzenia prac dyplomowych wspólnie z zakładami przemysłowymi. Wszystkie te działania zmierzają do tego, by na stale kurczącym się rynku pracy absolwenci zaoferowali przyszłym pracodawcom - dzięki swojemu wykształceniu - jak najlepsze umiejętności. Jak wiadomo, nie ma dobrej dydaktyki bez nakładów finansowych, Rada zapewnia więc sponsorowanie konferencji Kół Naukowych, pomaga w wydaniu informatora Wydziału, współfinansuje wyjazdy na konferencje naukowe młodych pracowników nauki oraz nagradza wyróżnionych absolwentów Wydziału. Czasem jest to konkretna pomoc, np. firma Lurgi Bipronaft SA przekazała wysokiej klasy komputery. Członkowie Rady - pracownicy renomowanych firm przybliżają studentom naszego wydziału problematykę przemysłową, wygłaszając interesujące wykłady na uroczystościach inauguracji roku akademickiego i rozdania dyplomów.
Z początkiem roku akademickiego 2002/2003 przewodnictwo Rady, zgodnie z regulaminem, objął nowy dziekan WIiTCh prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Żurek, a 15 stycznia br. na przewodniczącego Rady ze strony przemysłu wybrano mgr. inż. Zdzisława Ingielewicza, który jest dyrektorem generalnym, prezesem Zarządu Firmy Chemicznej Dwory SA w Oświęcimiu.
W chwili obecnej, ze strony przemysłu, uczestniczy w Radzie jedenastu prezesów firm. Przedstawiona aktualna lista członków obejmuje również zmiany osobowe na stanowiskach prezesa, reprezentowanych w Radzie firm (nazwiska poprzednich prezesów, członków Rady podano w nawiasach): Waldemar Winkler (Władysław Lewandowski) - Lurgi Bipronaft SA, Marian Łyko (Jan Ginalski) - Orlen-Oil Sp. z o.o., Stanisław Gągała - Gold Drop Sp. z o.o., (Mieczysław Markiewicz) - Rafineria Nafty Jedlicze SA, Ryszard Ścigała (Antoni Barwacz) - Zakłady Azotowe SA, Zdzisław Chabowski - Firma Oponiarska "Dębica" SA, Henryk Malesa - Rafineria Czechowice SA, Krzysztof Węgrzyn - Malborskie Zakłady Chemiczne ORGANIKA SA, Zdzisław Ingielewicz - Firma Chemiczna Dwory SA, Andrzej Zdzienicki - BITREX Sp. z o.o., Konrad Jaskóła - Firma Polimex - Cekop SA.

Andrzej Włodarczyk


Podyplomowe Studium Konserwacji Zabytków Architektury
i Urbanistyki

   W lutym 2003 roku zainaugurowane zostały wykłady kolejnego rocznika Podyplomowego Studium Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki. Studium ma już trzydziestoletnią tradycję w dziedzinie ochrony zabytków kultury narodowej. Powstało w 1973 roku i od początku kierowane jest przez prof. Wiktora Zina.
O stale rosnącej randze Studium świadczy fakt, że rokrocznie grupa słuchaczy rekrutuje się ze wszystkich regionów Polski, a w ostatnich kilku latach także z zagranicy: Hiszpanii, Brazylii, USA czy Ukrainy. Studium ukończyło do chwili obecnej około 400 osób: architektów, inżynierów, historyków sztuki, etnografów, archeologów, jak również prawników, polonistów itp. Jego specyficzną cechą jest kształcenie absolwentów różnych specjalności, pracujących bądź sposobiących się do pracy w dziedzinie konserwacji zabytków lub po prostu zainteresowanych tą tematyką.
Dodatkowym sukcesem Studium jest fakt, że jego wieloletnie doświadczenie, zarówno merytoryczne, jak i organizacyjne może stanowić bazę dla nowo powstających w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków specjalistycznych studiów podyplomowych.Kierownikiem Studium jest prof. zw. dr hab. inż. arch. Wiktor Zin, sekretarzem naukowym - dr inż. arch. Krystyna Styrna-Bartkowicz, sekretarzem organizacyjnym - mgr inż. arch. Izabella Golicz.

Izabella Golicz


Targi Edukacyjne

  Wczesna wiosna to okres, kiedy odbywają się różnorakie targi edukacyjne, których celem jest zaprezentowanie młodzieży pełnej oferty edukacyjnej zarówno w zakresie szkoły średniej, jak i wyższej. Nasza uczelnia wzięła ostatnio udział w dwóch takich imprezach. Pierwsza z nich - Targi Edukacyjne w Krakowie - została zorganizowana przy ul. Zapolskiej w dniach 20 - 22 lutego br. pod patronatem honorowym ministra edukacji narodowej i sportu. Odwiedziło ją ok. 12 tys. osób, które - poza zapoznaniem się z ofertą edukacyjną 140 wystawców - mogły uczestniczyć w licznych spotkaniach i prezentacjach towarzyszących targom. Politechnika cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Na pytania przyszłych studentów, a często też ich rodziców odpowiedzi udzielali przedstawiciele wszystkich wydziałów oraz panie z Działu Spraw Studenckich. Pytania dotyczyły głównie rekrutacji, ale byli też tacy, którzy chcieli znać dokładnie program interesujących ich studiów i tu, oczywiście, pracownicy naukowi potrafili rozwiać wszelkie wątpliwości i odpowiedzieć na każde pytanie. Krótki wykład prezentujący naszą uczelnię wygłosił prorektor ds. dydaktycznych prof. Jan Kazior, a przedstawiciele Biura Karier wzięli udział w wykładach i spotkaniach na temat metod rekrutacji pracowników. Natomiast prorektor ds. ogólnych prof. Aleksander Böhm - po zwiedzeniu Targów - ogłosił konkurs na aranżację przestrzeni i wystrój naszego stoiska, które moglibyśmy wykorzystywać w przyszłości.
Kolejną tego typu imprezą, w której wzięła udział Politechnika, były Bielskie Targi Edukacyjne. Odbyły się w dniach 25 - 27 lutego br. w Bielsku-Białej, a swoją ofertę edukacyjną zaprezentowało około 60 wystawców. Nasza uczelnia cieszyła się dużym zainteresowaniem zwiedzających, a zadawane pytania były podobne do tych, jakie stawiano w Krakowie. Tak duże zainteresowanie świadczy o tym, jak bardzo potrzebne są takie spotkania, nie tylko odbywające się w dużych ośrodkach akademickich, ale może przede wszystkim w miejscowościach, gdzie dostęp do informacji na temat studiów jest dużo trudniejszy.

(en)

Światowy dorobek polskich techników

   W dniach od 5 do 6 marca br. odbył się w Akademii Polonijnej (AP) w Częstochowie I Światowy Kongres "Jak utrwalić światowe dziedzictwo techniczne". Kongres zorganizowała Światowa Rada Badań nad Polonią (ŚRBnP), która ma siedziby w Polsce i USA. Dyrektorem programowym kongresu był prof. dr hab. inż. Zbigniew Piasek z PK.

Otwarcia Kongresu dokonał prezydent ŚRBnP prof. dr hab. inż. Andrzej Targowski z Western Michigan University w USA. Obrady kongresowe prowadził przewodniczący Rady Naukowej Techniki przy ŚRBnP prof. Zbigniew Piasek i dyrektor krajowy Kongresu Polonii Amerykańskiej - wiceprezydent ŚRBnP pan Ryszard Ciskowski. Komitet Honorowy tworzyli m.in. marszałek Senatu III RP pani Jolanta Danielak, rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Marcin Chrzanowski, prezes NOT dr inż. Wojciech Ratyński oraz prof. dr Andrzej Nowak z Michigan University - honorowy profesor PK. Wśród gości zaproszonych byli przedstawiciele organizacji technicznych z USA, Ukrainy, Białorusi, Kanady, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i innych krajów.
W imieniu sekretarza generalnego ŚRBnP prof. dr. hab. Eustachego Rakoczego ZP, prorektor AP prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek przywitał zaproszonych gości i omówił rolę polskich inżynierów i techników na świecie. Pani marszałek J. Danielak przedstawiła m.in. kwestię pomocy, jaką rząd III RP niesie Polakom na Wschodzie, zwłaszcza problem budowy szkół dla młodzieży polskiej oraz ustaw o obywatelach polskich zamieszkałych za granicą. Prorektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm zaprezentował problematykę dokumentowania architektonicznego dorobku Polaków w Europie i Brazylii. Prof. A. Targowski wygłosił wykłady na temat genezy i strategii inżynierów na emigracji oraz polskiej cywilizacji na rozstajach w XXI wieku. W trzech wygłoszonych wykładach prof. Z. Piasek przedstawił zagadnienia podstaw rozwoju techniki w Polsce, strategii rozwoju polskiej myśli technicznej na świecie oraz współpracy naukowo-technicznej pomiędzy USA, Kanadą, Wielką Brytanią i Polską na przykładzie XXIII Kongresu Techników Polskich. Wiceprezydent ŚRBnP prof. dr hab. Wiesław Chładkiewicz mówił o korzyściach wynikających z kooperacji naukowej pomiędzy Polonią a Polską. Wystąpienia kongresowe obejmowały także tematykę kooperacji technicznej pomiędzy uczelniami amerykańskimi i polskimi, wydawnictw krajowych NOT, pozycji naukowych i zawodowych wybitnych Polaków żyjących w USA i Kanadzie oraz metod utrwalania dziedzictwa technicznego inżynierów i techników za granicą itp.
Na zakończenie prof. prof. Zbigniew Piasek i Andrzej Targowski podsumowali formy zapisu i przekazywania przyszłym pokoleniom dziedzictwa Polaków w świecie. Prof. A. Targowski wystąpił z wnioskiem do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu o uwzględnienie w programach edukacyjnych polskiego szkolnictwa problematyki dziedzictwa technicznego Polaków za granicą.

Zbigniew Piasek


Dzieci na nartach

  9 marca br. w Spytkowicach odbyły się XXIII Zawody Narciarskie Dzieci Pracowników Politechniki Krakowskiej. Pogoda dopisała, warunki były wspaniałe, aż do rozdania nagród. Gospodarze terenu, na którym odbyły się zawody, pomyśleli o bezpieczeństwie dzieci, przygotowując trasę slalomu, równocześnie zadbali o atmosferę zawodów, ustawiając na trasie kolorowe tyczki, pomiędzy którymi przemknęło w atmosferze wspaniałej zabawy 55 dzieci, w czterech grupach wiekowych.
W najmłodszej grupie wiekowej (dzieci urodzone przed 1996 r.) królowała wspaniała zabawa, dostarczając malcom dużo radości. W grupie tej wystartowali: Karolinka Ziętek, Hania Grzegorczyk, Kuba Kłeczek, Kacper Nowak, Kuba Lewandowski, Beniamin Jeż i Olek Świerad. W kolejnych grupach wiekowych nie zabrakło również woli walki i wspaniałej zabawy. W grupie II dziewcząt pierwsze miejsce zajęła Marysia Marcinek, a drugie - Patrycja Ziętek, wśród chłopców pierwszy był Bartłomiej Lechowski, a drugi Jan Życzkowski. W grupie III dziewcząt odpowiednio dwa pierwsze miejsca zajęły Olga Sanecka i Magda Zębala, a wśród chłopców - Michał Grzegorczyk i Kaziu Walaszczyk. Grupę IV w tym roku tworzyli, niestety, sami chłopcy, a pierwsze miejsce zajął Bartosz Kubiniec, drugie Mikołaj Juras.

Dorota Kram


Okrągły stół we Florencji

  "Przeszłość, którą poznajemy razem, wspólna przyszłość, którą stworzymy" - pod takim hasłem w dniach 10 - 16 marca br. toczyły się obrady Fundacji Romualdo Del Bianco, a brało w nich udział 150 osób z 17 krajów świata. Polskę, a właściwie Politechnikę Krakowską, reprezentowali profesorowie: Stefan Dousa, Kazimierz Flaga, Andrzej Kadłuczka, dr Maria Ponikiewska-Arct i mgr Klaudia Kadłuczka. Nasi przedstawiciele aktywnie uczestniczyli w obradach, m.in. złożyli projekty współpracy międzynarodowej dotyczącej warsztatów studenckich, prezentowania i wymiany doświadczeń zawodowych nauczycieli akademickich, wymiany publikacji. Przedstawiciele Fundacji omówili sposoby organizacji i finansowania zaakceptowanych propozycji poprzez fundację. Było to już piąte spotkanie tego typu (pierwsze odbyło się w 1999 roku i uczestniczyło w nim zaledwie 25 osób).
Spotkania te nie mają charakteru konferencji, ich celem jest stworzenie atmosfery sprzyjającej nawiązywaniu znajomości, wzajemnemu zrozumieniu i zaprzyjaźnieniu się, a także promowanie w przyszłości konkretnych inicjatyw. Jeśli do tak stworzonej atmosfery doda się piękny, wiosenny nastrój...

(eb)


Dzień Otwarty

14 marca br. nasza uczelnia otworzyła drzwi przed kandydatami na studia. Mogli je przekroczyć ci wszyscy, których interesuje zdobycie wiedzy, mogącej sprostać wyzwaniom współczesnego świata.
Ogólne spotkanie rozpoczęło się w hali sportowej Centrum Sportu i Rekreacji, gdzie młodzież powitał prorektor prof. Aleksander Böhm, a dziekani (lub przedstawiciele) poszczególnych wydziałów zachęcali do podjęcia studiów na poszczególnych wydziałach. W hali znajdowały się stoiska wszystkich wydziałów, Działu Spraw Studenckich, Biura Karier i Promocji, Studium Języków Obcych, AZS i innych organizacji studenckich - młodzież zadawała tu bardziej szczegółowe pytania. Zainteresowani dodatkowymi informacjami udali się po spotkaniu na wydziały, gdzie odbyły się prezentacje, wizyty w pracowniach i laboratoriach. Jeśli przyjmiemy, że pojawiło się ok. 1500 - 1800 osób (niektóre szkoły przywiozły nawet swoich uczniów specjalnymi autobusami) i nie wszyscy udali się na wydziały, to i tak organizatorzy mieli pełne ręce roboty...

(eb)


"Matura i co dalej?"

Pod takim hasłem w dniach 24 i 25 marca br. w Galerii "Gil" odbyły się Spotkania Edukacyjne. Impreza została zorganizowana przez Zrzeszenie Studentów Polskich pod patronatem honorowym prezydenta RP, ministra edukacji narodowej i sportu, marszałka województwa małopolskiego, prezydenta Krakowa, małopolskiego kuratora oświaty oraz rektora Politechniki Krakowskiej, a przeznaczona była dla uczniów szkół średnich, przede wszystkim dla klas maturalnych. W czasie spotkań została zaprezentowana oferta edukacyjna szkół wyższych, odbyły się także wykłady i prelekcje, których tematem były m.in.: wybór kierunku studiów, przygotowanie do egzaminów wstępnych, możliwości dofinansowania studiów, skutki integracji europejskiej dla młodzieży, planowanie rozwoju zawodowego, a także działalność organizacji studenckich. Patronami medialnymi akcji były: TVP SA, tygodnik "Wprost" i dwutygodnik "Cogito".
Spotkania cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży, gościliśmy uczniów szkół krakowskich, ale duża część zwiedzających przyjechała na Politechnikę spoza Krakowa, często nawet z dość odległych miejscowości.

(en)


Migawki z Życia Osiedla Studenckiego

Na naszym osiedlu wiele się dzieje... i to dobrego. W lutym oddano do użytku 5 górnych pięter DS-3 "Bartek" z 293 miejscami. Zakończenie całego remontu przewidziano na czerwiec br. Wówczas uczelnia będzie dysponowała 2259 miejscami, w tym 8 dla niepełnosprawnych i 4 dla matek z małymi dziećmi. W wyremontowanych akademikach pokoje są wygodne i ładnie urządzone, są w nich telefony oraz łącza z Internetem i telewizją kablową (w DS-3 sygnał będzie włączony 1 października). W akademikach są salki cichej nauki, pralnie, dobrze wyposażone kuchnie. Amatorzy świeżego powietrza też nie mogą narzekać - mają do dyspozycji boiska do futbolu, koszykówki, siatkówki, mogą też grać w tenisa stołowego, a jak się zmęczą, czekają na nich wygodne ławeczki wśród zieleni. Żeńska część akademickiej społeczności szczególnie chwali zajęcia z aerobiku, tańca czy fitness, a ostatnio - pokaz profesjonalnego makijażu.
Można powiedzieć, że na naszym osiedlu dba się o studenta, o jego rozwój intelektualny i fizyczny, ale i nie zapomina się o potrzebujących. Od kilku lat w domach studenckich prowadzona jest "Akcja Mikołaj", podczas której zbierane są pieniądze na odzież i kosmetyki dla dzieci z Domów Matki i Dziecka.
W najbliższym czasie przewidziane jest uruchomienie łączności telefonicznej między akademikami oraz podniesienie standardu boiska do siatkówki poprzez jego utwardzenie. O bezpieczeństwo na osiedlu dba profesjonalna firma ochroniarska, jest też ono monitorowane, więc bez żadnych obaw zapraszamy wszystkich do odpoczynku i wspólnego grillowania.

Alicja Zalewska, Seweryn Fic