W roku akademickim 2003/2004 zostaną uruchomione po raz pierwszy na WIEiK 3,5-letnie wieczorowe studia zawodowe
- kierunek INFORMATYKA,
specjalność SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE
(Uchwała Senatu PK z dnia 6 grudnia 2002)

  Absolwent tej specjalności zdobywa niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną, potrzebną do samodzielnego rozwiązywania problemów w sieciowych systemach informatycznych. Przedmioty realizowane w trakcie studiów pozwalają zdobyć wykształcenie z zakresu sieci komputerowych, bezpieczeństwa sieciowego, systemów multimedialnych, baz danych oraz oprogramowania.

Zasady przyjęć na 3,5-letnie wieczorowe studia zawodowe na WIEiK w roku akademickim 2003/2004 - kierunek informatyka

Podstawowe kryteria kwalifikacji:

Konkurs świadectw dojrzałości lub maturalnych i ukończenia szkoły przeprowadzony wg poniższych zasad.
Suma punktów wynikająca z pomnożenia:
- średniej ocen z matematyki z wagą 3,0;
- jednej oceny z fizyki z wagą 2,0 (przyjmuje się ocenę najwyższą z przedmiotu);
- jednej oceny z języka obcego z wagą 1,0 (przyjmuje się ocenę najwyższą z przedmiotu).


Dodatkowe współczynniki:

- 1,2 z przedmiotu matematyka - dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości lub maturalny z matematyki;
- 1,1 do sumy punktów - dla absolwentów LO dziennych i techników profilowanych pod kątem informatycznym, realizowanym na WIEiK;
- 1,05 do sumy punktów - dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na WIEiK kolejny raz.

Podstawą kwalifikacji jest lista rankingowa ustalona na podstawie sumy punktów uzyskanych w ramach konkursu świadectw.
Przyjęcia odbywają się w ramach limitów przyjęć, uchwalonych przez Senat.
Studia są odpłatne.

 

 

Dział Socjalny...

Informuje

W marcu odbędzie się pierwsze posiedzenie Zakładowej Komisji Świadczeń Socjalnych, na którym zostanie ustalona wysokość przyznawanych w bieżącym roku:
- pożyczek na remont lub zakup mieszkania, domu;
- wczasów "pod gruszą",
- zapomóg losowych.

Zachęca do:

- korzystania z miesięcznych (bezpłatne) lub kwartalnych (50 proc. dopłaty) karnetów na pływalnie przy ul. Rakowickiej (Akademia Ekonomiczna), ul. Grochowskiej (Szkoła Mistrzostwa Sportowego), ul. Ingardena (Akademia Pedagogiczna) w Krakowie;
- korzystania z lodowiska - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Krakowianka", ul. Siedleckiego w Krakowie (wstęp bezpłatny).

Zaprasza

do Teatru Opery i Operetki w Krakowie - bezpłatne karnety! Od 25 dnia każdego miesiąca możliwa jest rezerwacja karnetów na przedstawienia w następnym miesiącu.

 

"Ergonomia" międzynarodowy kwartalnik Polskiej Akademii Nauk

adres redakcji: ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków, tel./fax: (0*12) 421 93 51
e-mail: mmpokors@cyf-kr.edu.pl

CHARAKTERYSTYKA "ERGONOMII"
Celem pisma jest prezentacja prac dotyczących następujących kwestii:
u problemy sporne oraz kontrowersje w ergonomii, u problemy z pogranicza ergonomii i jej nauk składowych, u ergonomia "tradycyjna" - optymalizacja systemu człowiek-maszyna-środowisko, adaptacja wytworów techniki do właściwości fizycznych i psychicznych człowieka, u problemy ergonomii systemów, środków produkcji, narzędzi, produktów, ergonomii aktywności pozazawodowej, ergonomii tzw. uczestniczącej etc. Pismo zawiera cztery działy główne: u ARTYKUŁY - prace naukowe oparte na badaniach o charakterze wielo- lub jednodyscyplinarnym dotyczące typowych problemów ergonomii lub nauk ją współtworzących - humanistycznych i technicznych. u STUDIA I DYSKUSJE - prace dotyczące teorii ergonomii, jej celów, powiązań interdyscyplinarnych, problemów wdrażania w przemyśle, edukacji itd. u KOMUNIKATY - krótkie raporty z badań naukowych oraz zastosowania rozwiązań ergonomicznych w przemyśle i życiu społecznym. u INFORMACJE - o działalności instytucji związanych z ergonomią, ważnych wydarzeniach krajowych i międzynarodowych w dziedzinie ergonomii. Wszystkie prace publikowane są w języku angielskim.
PRENUMERATA I ZAKUP: Księgarnia Naukowa, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, tel.: (0*22) 697 89 14, fax: (0*22) 654 94 11, e-mail: czasopismakraj@dhn.pl