Wystawy studenckich prac kursowych i dyplomowych

Z inicjatywy dziekana prof. zw. dr. hab. inż. arch. Wacława Serugi na Wydziale Architektury PK od początku roku akademickiego 2002/2003 odbywają się cykliczne wystawy studenckich prac kursowych i dyplomowych, powstających w poszczególnych jednostkach dydaktycznych Wydziału. Przegląd efektów realizacji programu nauczania pozwala na ocenę poziomu kształcenia i stanowi przygotowanie do kolejnej wizytacji akredytacyjnej
RIBA (Royal Institute of British Architects).
  Cykl wystaw rozpoczęła (9 - 24 października ub.r.) prezentacja prac studentów Instytutu Architektury Krajobrazu, który od trzech lat prowadzi nowy kierunek studiów - architektura krajobrazu. W listopadzie (6 - 24 listopada ub.r.) Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego (kierowana przez prof. Wacława Serugę z Instytutu Projektowania Urbanistycznego) przedstawiła prace studentów kierunku architektura i urbanistyka. Na przełomie grudnia i stycznia (13 grudnia ub.r. - 15 stycznia br.) eksponowane były prace, które powstały podczas realizacji zajęć dydaktycznych w pozostałych jednostkach Instytutu Projektowania Urbanistycznego, czyli w Zakładzie Kompozycji Urbanistycznej (kierowany przez dyrektora IPU dr. hab. inż. arch. Jacka Gyurkovicha, prof. PK), Katedrze Odnowy i Rozwoju Zespołów Urbanistycznych (kierowana przez prof. dr. hab. inż. arch. Andrzeja Wyżykowskiego) i Zakładzie Kształtowania Przestrzeni Komunikacyjnych (kierowany przez prof. dr. hab. inż. arch. Krzysztofa Biedę).
  Prezentowane były również prace studentów zagranicznych wykonywane w ramach programu studiów międzynarodowych, realizowanego w języku angielskim w prowadzonym w IPU Studio Międzynarodowym. Wystawy cieszą się dużym zainteresowaniem studentów i pracowników Wydziału. Zakończenie cyklu wystaw planowane jest na koniec maja 2003, po czym w gronie profesorów prowadzących zajęcia z projektowania oraz na Radzie Wydziału specjalnie poświeconej dydaktyce przeprowadzona zostanie dyskusja nad treściami merytorycznymi programu nauczania i efektami jego realizacji.
Jacek Gyurkovich

Studenckie warsztaty

   Warsztaty "Przestrzeń publiczna jako medium komunikacji" (29 listopada do 1 grudnia 2002 r.) zorganizował Zakład Rzeźby wraz z grupą "Modulorbeat". Oprócz 12 studentów naszego Wydziału uczestniczyło w nich 14 studentów WA Fachhochschule Münster. Tematyka zajęć dotyczyła Nowej Huty jako obszaru wspólnych twórczych poszukiwań.
Podstawowym celem warsztatów było porównanie metod pracy, wymiana informacji i wspólne doświadczenia twórcze, a także zebranie materiału potrzebnego do zorganizowania kolejnego spotkania. Studenci wysłuchali wykładu prof. Stanisława Juchnowicza, który z autorskiej perspektywy przedstawił zagadnienia urbanistyczne związane z powstaniem Nowej Huty. (Wykład odbył się w Międzynarodowym Centrum Kształcenia i Studiów Urbanistycznych w Czyżynach). Zwiedzili także Hutę im. Sendzimira, po której oprowadzał ich p. Mieczysław Gil. Mieli okazję zobaczyć tu m.in. opuszczone, kolosalne obiekty hal i walcownię, zaś w samej Nowej Hucie - najstarsze osiedla oraz miejsca, które zdaniem M. Gila - przywołującego wydarzenia stanu wojennego - powinny pozostać zapamiętane w przestrzeni miasta. Nie obyło się bez dyskusji, którą prowadzono w salce katechetycznej przy kościele Arka w Bieńczycach, na temat indywidualnego odczytania relacji Nowej Huty ze "starym Krakowem".

  Uczestnicy warsztatów wykonali również dwa zadania, których idea polegała na określeniu sposobu osobistego działania w przestrzeni Nowej Huty. Zadanie pierwsze sprowadzało się do umieszczenia, w pewnej relacji do siebie, dwóch zdjęć - zdjęcia z dzieciństwa i współczesnego. Drugie polegało na wprowadzeniu jakiegoś szczególnego komunikatu w formie wszechobecnych "obrywek" z numerami telefonów.
  Ostatniego dnia warsztatów w Nowohuckim Centrum Kultury wspólnie zrecenzowano każdą z prac. Następnie wszyscy oglądali prace zrealizowane w przestrzeni Nowej Huty. Druga część warsztatów odbyła się w dniach 18 - 28 lutego br. Celem było przemyślenie na nowo przestrzeni publicznej Nowej Huty jako przestrzeni komunikacji, poza instytucjonalnymi podziałami.
Zaproponowano 6 perspektyw ("map"): ciało w Nowej Hucie; gry miejskie; rytm miasta, rytm tekstu: czytanie i pisanie Nowej Huty; progi, przejścia, granice: prywatne - publiczne w Nowej Hucie; ogród w mieście, miasto w ogrodzie: natura w Nowej Hucie; miasto jest świętem ruchomym: Nowa Huta jako spektakl.
Warsztatom towarzyszyły otwarte "wieczory dyskusyjne", podczas których uczestnicy, mieszkańcy i zaproszeni goście mogli porozmawiać na temat współczesnego rozumienia przestrzeni miejskiej.
Stefan Dousa
Fot. Łukasz Stanek

Dodatkowe informacje:
- Fakultet "Przestrzeń publiczna jako medium komunikacji" (Pracownia Rzeźby, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej), www.pk.edu.pl/rzezba/
- Grupa modulorbeat Münster, Niemcy, www.modulorbeat.de
- Strona warsztatów "Mindmapping
Nowa Huta",
www.modulorbeat.de/mindmapping/about/index.htm

Studencki "Mikołaj"

  Mieszkańcy Osiedla Studenckiego PK nieprzerwanie od 1990 r. prowadzą wśród swoich kolegów akcję "Mikołaj". Za zebrane pieniądze kupowane są prezenty dla najbardziej potrzebujących - dzieci. Mimo pogarszającej się sytuacji materialnej coraz większa liczba studentów odczuwa potrzebę niesienia pomocy bliźnim. W tym roku studenci i pracownicy Osiedla przekazali potrzebującym w Domu Samotnej Matki i Domu Matki i Dziecka dary za kwotę 1950 zł.

Na ręce rektora wpłynęły serdeczne podziękowania, w których czytamy: Dziękujemy za podjęty trud, by sprawić radość samotnym matkom i ich dzieciom. Zdajemy sobie sprawę, że społeczeństwo ubożeje, a mimo to są ludzie (...), którzy potrafią się dzielić tym, co mają (...). Z podziwem patrzymy na otwartość i wrażliwość studentów, (...) prawdziwe bogactwo ducha.
(eb)
Fot. J. Zych