Biblioteka Główna

Nowości w zbiorach Biblioteki Głównej PK

  Zadaniem biblioteki akademickiej jest wspomaganie procesu dydaktycznego oraz zapewnianie pracownikom i studentom dostępu do literatury fachowej i informacji o niej. Szczególną rolę pełni biblioteka akademicka na uczelni technicznej, bowiem cechą literatury z zakresu nauk technicznych jest jej szybkie starzenie się. Ważne więc, by biblioteka oferowała użytkownikom bogatą ofertę publikacji elektronicznych, które z natury są aktualne oraz by gromadzenie zbiorów papierowych z dziedziny techniki odbywało się na bieżąco, by w tym działaniu dotrzymywać kroku rynkowi wydawniczemu. Biblioteka powinna także dostarczać użytkownikom aktualną informację o nabywanych publikacjach, szczególnie drukowanych.
Biblioteka Główna PK udziela informacji o zbiorach tradycyjnie, zamieszczając informacje w gablotach nowości na terenie biblioteki oraz za pośrednictwem metod elektronicznych, czyli strony internetowej biblioteki [www.biblos.pk.edu.pl]. Użytkownik może, korzystając z serwisów Nowe książki i Nowe czasopisma, śledzić wpływające do zbiorów biblioteki nowe tytuły. Nabywane publikacje to zakupy oraz literatura otrzymana z wymiany i darów. Wraz z rozpoczęciem się nowego okresu subskrypcyjnego bibliotekarze zamieszczają wykazy nowych tytułów czasopism oraz aktualne zestawienia prenumeraty, w tym zagranicznej. Zainteresowanych nowymi nabytkami druków zwartych odsyłamy do serwisu Nowe książki, gdzie można uzyskać dane dotyczące nowości literatury zagranicznej, w zestawieniu kwartalnym oraz informacje o książkach włączonych do zbiorów, w zestawieniach miesięcznych. Użytkownicy mogą osobiście wybierać statystyki z 5 lat wstecz (za okres, w którym w bibliotece funkcjonuje system komputerowy). Obie funkcje pozwalają na automatyczne przejście do opisu bibliograficznego danej pozycji, poszerzonego o informacje o dostępności egzemplarza i jeżeli dana książka nie została jeszcze wypożyczona, to zainteresowany czytelnik może złożyć zamówienie, a następnie wypożyczyć dopiero co zakupioną książkę.
W Bibliotece Głównej PK czynione są starania, by powiększać zasób oferowanych zbiorów oraz informować o jego zawartości, także o nowościach. Zapraszamy Państwa do odwiedzenia serwisu internetowego biblioteki, tym razem po informację "Co tam, Panie, nowego w bibliotece zakupiono?".
Dorota Buzdygan

Bibliografia publikacji pracowników PK w Internecie

To już prawie 30 lat...
  Jedną z funkcji Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki jest dokumentowanie dorobku naukowego pracowników Politechniki Krakowskiej. Rejestracja opublikowanego dorobku piśmienniczego w OIN odbywa się nieprzerwanie od 1964 r. Początkowo dane bibliograficzne gromadzono w formie kartotek, które po opracowaniu wydawano drukiem. Bibliografia publikacji z lat 1964 - 1990 w formie drukowanej jest udostępniana w OIN i wciąż cieszy się popularnością. W 1990 r. rozpoczęto tworzenie elektronicznej bazy, stanowiącej opracowany przez pracowników biblioteki dodatkowy moduł zintegrowanego systemu bibliotecznego. Od 1995 r. baza jest dostępna przez Internet, można z niej korzystać za pośrednictwem strony domowej Biblioteki. W tym roku planuje się udostępnienie w sieci danych z lat 1990-1994.

Przeglądamy zasoby
  Jeśli z głównej strony Biblioteki wybierzemy opcję Zasoby elektroniczne, zostaniemy skierowani w pierwszym rzędzie właśnie do bazy Bibliografii publikacji pracowników PK - http://www.biblos.pk.edu.pl/bibliografia_publikacji_pracownikow.php3,
e-mail: bp@biblos.pk.edu.pl
  Prezentowany tam formularz umożliwia przeszukiwanie bazy wg różnych kryteriów wyszukiwawczych. Można wpisywać pojedyncze terminy lub frazy, np. nazwisko autora, tytuł lub początek tytułu publikacji, słowa kluczowe z tytułu. Można także, w zależności od potrzeb, budować złożone zapytania, określające język poszukiwanego dokumentu, przedziały czasowe, w których dokument powstał czy jednostki organizacyjne uczelni, w których autorzy poszukiwanych publikacji byli lub są zatrudnieni.

Zawartość bazy

  Zgodnie z Zarządzeniem nr 19 Rektora PK z dnia 6 czerwca 1997 r. w sprawie ewidencji publikacji pracowników PK rejestrujemy na bieżąco wszystkie publikacje dostarczone przez autorów do OIN. Bibliografia z autopsji zapewnia jednolity, zgodny z obowiązującymi normami opis dokumentu, umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację na całym świecie, a jednocześnie pozwala na zamieszczanie informacji o dokumentach spoza zbiorów Biblioteki PK. Dotyczy to w szczególności materiałów konferencyjnych, publikacji w wydawnictwach zagranicznych oraz dokumentów wydanych poza Wydawnictwami PK. Autorzy zostawiają w OIN swoje prace za potwierdzeniem odbioru, tylko na czas bibliografowania, który jest uzależniony od obciążenia pracowników. Termin zwrotu dokumentu jest każdorazowo uzgadniany z autorem.
Bibliotekarze z OIN w miarę możliwości przeglądają gromadzoną w naszej bibliotece światową literaturę w poszukiwaniu publikacji pracowników PK. Z powodów merytorycznych i czasowych dokumenty znalezione w ten sposób stanowią jednak tylko nieznaczną część bazy.
Bibliografia publikacji pracowników uczelni jest uznaną na świecie formą informacji i promocji zarówno autorów publikacji, jak i ich macierzystych jednostek. Dlatego serdecznie zachęcamy Państwa zarówno do korzystania z tego cennego źródła, jak i do bieżącej rejestracji opublikowanych materiałów.

Marzena Marcinek