Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych
na Politechnice Krakowskiej

  Przy Konferencji Rektorów Uczelni Technicznych działa Komisja Akredytacyjna UT, rozpatrująca wnioski uczelni o akredytację kierunków studiów. KAUT, zgodnie z zasadami i trybem postępowania akredytacyjnego, powołuje Zespoły Oceniające, w skład których wchodzą wybitni specjaliści z danej dziedziny. Do zadań Zespołu należy zapoznanie się z Raportem Samooceny przygotowanym przez jednostkę prowadzącą dany kierunek studiów, wizytacja takiej jednostki oraz sporządzenie na tej podstawie pisemnego raportu, stanowiącego ważny dokument analizowany przez KAUT podczas rozpatrywania wniosku o przyznanie akredytacji.
Przygotowania do wizytacji trwały około dwóch tygodni - tyle mniej więcej czasu potrzeba na zgromadzenie i opracowanie niezbędnych informacji, zgodnie z zatwierdzonymi przez KAUT standardami akredytacji oraz obowiązującymi przepisami.
Zespoły Oceniające wizytowały w listopadzie ub.r. Wydział Architektury - kierunek architektura i urbanistyka i Wydział Mechaniczny - kierunki: automatyka i robotyka oraz mechanika i budowa maszyn.

Wydział Architektury

Zespół Oceniający KAUT w składzie: prof. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell (Politechnika Warszawska) - przewodniczący, prof. dr hab. inż. arch. Nina Juzwa (Politechnika Śląska) - sekretarz, dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski, profesor Politechniki Szczecińskiej wizytował od 13 do 14 listopada ub.r. kierunek architektura i urbanistyka. Po spotkaniu z dziekanem WA prof. zw. dr. hab. inż. arch. Wacławem Serugą i prorektorem ds. dydaktyki dr. hab. inż. Janem Kaziorem, profesorem Politechniki Krakowskiej Zespół Oceniający rozpoczął pracę od wizytacji pomieszczeń dydaktycznych w budynku Wydziału Architektury przy ul. Podchorążych 1. Członkowie Zespołu spotkali się z pracownikami naukowymi i kierownictwem Samodzielnego Zakładu Rysunku, Malarstwa i Rzeźby oraz Katedry Historii Urbanistyki i Sztuki Powszechnej, uczestniczyli w prowadzonych zajęciach dydaktycznych, zapoznali się ze stanem prac w remontowanym budynku "Podchorążówki" i szansami na poprawę warunków, w jakich odbywa się proces dydaktyczny. Krótka wizyta w budynku WA PK przy ul. Kanoniczej 1 pozwoliła sprawdzić warunki, w jakich realizowane są zadania dydaktyczne, pomogła w zapoznaniu się z programem zajęć, metodami dydaktycznymi oraz osiąganymi wynikami, które zaprezentowano na wystawie prac kursowych i dyplomowych. Następnie w gabinecie dziekana odbywały się kolejno spotkania z pracownikami Biura Dziekana i Dziekanatu ds. Studenckich, w czasie których przedstawiono organizację pracy administracji, zasady finansowania działalności dydaktycznej, badań naukowych, organizację pomocy materialnej dla studentów, a także omawiano problemy finansowe Wydziału. Odbyło się robocze spotkanie z zespołem, który na Wydziale przygotowywał wniosek o akredytację.
W budynku WA PK przy ul. Warszawskiej Zespół Oceniający zwiedzał pomieszczenia dydaktyczne, obejrzał przygotowane przez wszystkie jednostki Wydziału wystawy prac kursowych i dyplomowych, a także niezwykle wnikliwie przyglądał się tzw. wystawie prac jednego studenta, czyli wszystkim pracom, które student musi wykonać w ciągu całych studiów, łącznie z pracą dyplomową. Chociaż nie ma jeszcze oficjalnego raportu Zespołu Oceniającego KAUT (będzie dostępny na stronach internetowych) już teraz można stwierdzić, że przygotowane wystawy zostały przyjęte z dużym uznaniem.
14 listopada odbyły się dwa ważne spotkania - ze studentami, którzy mogli swobodnie rozmawiać z członkami Zespołu Oceniającego o nurtujących ich problemach, m.in. o organizacji i przebiegu studiów, programie nauczania i jego realizacji, warunkach studiowania, ocenie kwalifikacji i zaangażowania kadry nauczającej, pracy administracji Wydziału. Pracownicy Wydziału nie uczestniczyli w tym spotkaniu. Z Zespołem Oceniającym spotkali się później, podczas ożywionej dyskusji poświęconej warunkom realizacji zadań dydaktycznych i naukowych, programowi nauczania i metodom jego doskonalenia oraz przyszłości Wydziału i Uczelni.
Po dodatkowej krótkiej wizytacji zajęć dydaktycznych i roboczym, zamkniętym posiedzeniu Zespołu Oceniającego oficjalnie zakończono wizytację. Wyniki zostaną ogłoszone na stronach internetowych KAUT.
Jacek Gyurkovich

Wydział Mechaniczny

Zgodnie z harmonogramem KAUT każda wizytacja rozpoczyna się od spotkania z władzami uczelni. Oba Zespoły Oceniające w obecności dziekana WM prof. dr. hab. inż. Stanisława Michałowskiego, prodziekana, opiekunów kierunków studiów złożyły takie wizyty u rektora PK prof. zw. dr. hab. inż. Marcina Chrzanowskiego. W czasie tych spotkań zostały zapoznane ze strukturą organizacyjną PK, zasadami zarządzania i finansowania, misją uczelni i strategią rozwoju.
W skład Zespołu Oceniającego KAUT, który 4 i 5 listopada ub.r. wizytował kierunek studiów automatyka i robotyka, wchodzili: prof. dr hab. inż. Wojciech Tarnowski (Politechnika Koszalińska) - przewodniczący, prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch (Politechnika Wrocławska) - sekretarz, prof. dr hab. inż. Krzysztof Kędzior (Politechnika Warszawska), prof. dr hab. inż. Ryszard Knosala (Politechnika Opolska).
Na spotkaniu z dziekanem i opiekunem kierunku automatyka i robotyka omówiono szczegółowo sprawy dotyczące struktury organizacyjnej Wydziału Mechanicznego, sylwetki absolwenta, programów studiów i wypełnienia minimów programowych opracowanych przez RGSzW odnoszących się do studiów inżynierskich i magisterskich, stanu kadry związanej z kształceniem na studiach dziennych i zaocznych, itp. Zespół Oceniający wizytował dziekanat, pracownie komputerowe, sale dydaktyczne i laboratoria. Bardzo wysoko oceniono fakt, że na Wydziale Mechanicznym funkcjonuje ogólnodostępna pracownia komputerowa dla studentów. Członkowie Zespołu Oceniającego zapoznali się z pomocami dydaktycznymi oraz pracami przejściowymi i dyplomowymi studentów kierunku automatyka i robotyka, a także multimedialną prezentacją wybranych prac.
Zespół Oceniający poświęcił dużo czasu na wizytowanie laboratoriów, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunku automatyka i robotyka oraz prowadzone są prace naukowe z tej dziedziny. Wizytacja obejmowała w szczególności laboratoria w Instytucie Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn - dynamika systemów zautomatyzowanych; Instytucie Materiałoznawstwa i Technologii Metali - multimedialne techniki analizy obrazu; Instytucie Maszyn Roboczych - sterowanie w pneumatycznych i hydraulicznych układach napędów maszyn, manipulatorów, robotów; Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji - sterowanie w zautomatyzowanych systemach wytwarzania - TOR, automatyzacja procesów metrologicznych.
Jednym z ważnych elementów wizytacji było zapoznanie się z bibliotekami instytutowymi i będącą w fazie organizacji filią Biblioteki Głównej w Czyżynach.
Odbyło się też spotkanie Zespołu Oceniającego ze studentami kierunku automatyka i robotyka, przedstawicielami Samorządu Studenckiego, a także z pracownikami prowadzącymi zajęcia dla studentów tego kierunku. W czasie dyskusji poruszano istotny problem zróżnicowania programów kształcenia dla studentów kierunku automatyka i robotyka w zależności od profilu wydziału.
5 listopada Zespół Oceniający spotkał się z pracownikami Wydziału Mechanicznego, którzy przygotowali Raport Samooceny, niezbędny w dyskusji nad wszystkimi ważnymi problemami oraz w ocenie kompletności zebranych w czasie wizytacji materiałów.
Zespół Oceniający KAUT w składzie: prof. dr hab. inż. Wacław Kollek (Politechnika Wrocławska) - przewodniczący, prof. dr hab. inż. Ludwik Stachowicz (Politechnika Rzeszowska) - sekretarz, prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski (Politechnika Warszawska), dr hab. inż. Czesław Goss, profesor Wojskowej Akademii Technicznej, wizytował 7 i 8 listopada ub.r. kierunek studiów mechanika i budowa maszyn.
I tym razem Zespół Oceniający spotkał się z dziekanem i opiekunem kierunku mechanika i budowa maszyn. Jest to najszersza oferta kształcenia na Wydziale Mechanicznym - zarówno pod względem liczby studentów, jak i specjalności. Omówiono zakres działalności dydaktycznej i naukowej poszczególnych jednostek organizacyjnych Wydziału, programy studiów i ich zgodność z minimalnymi wymaganiami programowymi w zakresie jednolitych studiów magisterskich. Zespół Oceniający z uznaniem odniósł się do liczebności wysoko kwalifikowanej kadry nauczycieli akademickich wydziału (studia dzienne i zaoczne). Przeprowadzono wizytację dziekanatu, pracowni komputerowych, sal dydaktycznych oraz wybranych zajęć, które odbywały się w tym czasie. W dziekanacie oceniano system przyjęć studentów, wykorzystywane programy komputerowe, sposób prowadzenia ewidencji zaliczeń i egzaminów, zakres współpracy z Samorządem Studentów przy przyznawaniu pomocy materialnej. W czasie wizytacji pracowni komputerowych zwrócono uwagę członków Zespołu Oceniającego na dostępność tych pracowni dla studentów poza godzinami zajęć dydaktycznych. W salach i pracowniach komputerowych przygotowana została przez prowadzących zajęcia ekspozycja pomocy dydaktycznych, prac projektowych, przejściowych i dyplomowych studentów i absolwentów kierunku mechanika i budowa maszyn.
Odbyło się także spotkanie Zespołu Oceniającego ze studentami tego kierunku oraz przedstawicielami Samorządu Studenckiego. Studenci wypełnili ankietę, w której ocenili poszczególne przedmioty z realizowanego programu studiów. Zespół Oceniający spotkał się również z pracownikami. Jednym z tematów dyskusji był problem studiów dziennych dwustopniowych, który jest rozpowszechniony w różnych krajach, w Polsce jednak nie cieszy się uznaniem.
8 listopada Zespół Oceniający wizytował laboratoria, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunku mechanika i budowa maszyn oraz prowadzone są prace naukowe. Ze względu na dużą liczbę laboratoriów wizytacja obejmowała tylko wybrane, a mianowicie w Instytucie Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn - dynamika maszyn, podstawy konstrukcji maszyn; Instytucie Materiałoznawstwa i Technologii Metali - badania własności materiałów konstrukcyjnych; Instytucie Maszyn Roboczych - modelowanie i monitoring maszyn, układy napędowe maszyn roboczych ciężkich; Instytucie Aparatury Przemysłowej i Energetyki - termodynamika, urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne, aparatura przemysłowa; Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji - narzędzia i zaawansowane technologie w wytwarzaniu. Również w tym dniu Zespół Oceniający wizytował biblioteki instytutowe oraz filię Biblioteki Głównej. Na spotkaniu Zespołu Oceniającego z dziekanem i pracownikami Wydziału Mechanicznego, którzy przygotowywali Raport Samooceny, dokonano podsumowania efektów wizytacji.

Stanisław Michałowski