Zamknięte przewody doktorskie

mgr inż. arch. Anita Orchowska
(A-3) - "Aspekt urbanistyczny i architektoniczny odnowy zespołów mieszkaniowych II połowy XX wieku", promotor: prof. zw. dr hab. inż. arch. Wacław Seruga, recenzenci: prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Bać, prof. zw. dr hab. inż. arch. Wojciech Buliński; 4.12.02;

mgr inż. arch. Agnieszka Ozimek (studia doktoranckie PK) - "Idea ograniczoności w architekturze - analiza, systematyka oraz perspektywy rozwoju", promotor:
dr hab. inż. arch. Zbigniew Radziewanowski, prof. PK, recenzenci: prof. zw. dr hab. inż. arch. Andrzej Niezabitowski, prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm; 4.12.02;

mgr inż. arch. Mariusz Twardowski (osoba spoza PK) - "Kwartał zabudowy mieszkaniowej jako model współczesnej przestrzeni miejskiej", promotor: prof. dr hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski, recenzenci: dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich, prof. PK, dr hab. inż. arch. Jacek Krenz; 4.12.02.

Otwarte przewody doktorskie

mgr inż. arch. Waldemar Niewalda (A-1) - "Problemy badawczo-konserwatorskie Krakowa w rejonie dolnego okołu - charakterystyka form i źródeł inspiracji oraz możliwości adaptacyjne obiektów i zespołów zabytkowych", promotor: prof. dr hab. inż. arch. Maciej Pawlicki; 6.11.02;

mgr inż. arch. Halina Landecka
(A-8) - "Badania skuteczności prawnych form ochrony konserwatorskiej przestrzeni wiejskiej. Wybrane przykłady z obszaru historycznej Lubelszczyzny", promotor: dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński, prof. PK; 6.11.02;

mgr inż. arch. Ryszard Hajdamowicz (A-9) - "Wpływ światła na perspektywę i kształtowanie geometrycznych form architektonicznych", promotor: dr hab. inż. Otmar Vogt, prof. PK; 7.11.02;

mgr inż. arch. Maciej Skaza (A-2) - "Architektoniczne rozgraniczanie przestrzeni", promotor: dr hab. inż. arch. Maria Misiągiewicz, prof. PK; 18.12.02.

WSPOMNIENIA O TYCH,
CO ODESZLI

17 stycznia 2003 r. odeszła od nas nagle i przedwcześnie mgr inż. arch. Anna Stempin, osoba o wielkiej życzliwości, sumienna, zawsze pełna radości, uśmiechnięta, dobra, wrażliwa i służąca pomocą innym.
W 1985 r. mgr inż. arch. Anna Stempin ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia na Wydziale Architektury PK. Jeszcze w czasie studiów rozpoczęła pracę w Przedsiębiorstwie Rewaloryzacji Zabytków, początkowo w charakterze stażysty, a następnie asystenta projektanta. Od 31 stycznia 1991 r. pracowała na Politechnice Krakowskiej, w Instytucie Projektowania Urbanistycznego na stanowisku młodszego bibliotekarza. W celu podniesienia kwalifikacji zawodowych ukończyła w 1992 r. Studium Podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa, organizowane przez Wydział Filologiczny UJ. 1 kwietnia 1996 r. awansowała na stanowisko bibliotekarza, a od 1 stycznia 1998 r. zajmowała stanowisko specjalisty ds. administracyjnych. W okresie zatrudnienia wzorowo prowadziła sekretariat oraz bibliotekę naukową Instytutu Projektowania Urbanistycznego, a także sekretariat Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego. Za wyniki osiągane w pracy zawodowej była wielokrotnie wyróżniana i nagradzana - w latach 1998, 1999 i 2000. Wykazała się szczególną pracowitością i zaangażowaniem, pomagając w organizowaniu pięciu konferencji naukowych, zarówno ogólnopolskich, jak i międzynarodowych. Wniosła ogromny wkład w przygotowanie materiałów instytutowych i wydziałowych w związku z wizytą akredytacyjną Komisji z Royal Institute of British Architects w maju 2002 r. oraz wizytą Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych w listopadzie 2002 r. W roku 2002 mgr inż. arch. Anna Stempin została wybrana na członka Rady Wydziału Architektury PK w grupie pracowników administracyjnych, był to dowód dużego zaufania do jej osoby.
Od dziesięciu lat była szczególnie silnie związana z Katedrą Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego oraz z Instytutem Projektowania Urbanistycznego i zawsze była bardzo zaangażowana w pracę w tych jednostkach, a także towarzysko związana z pracownikami Katedry, których darzyła wielką sympatią. W latach 1993 - 1999 pomagała prowadzić, z dużym oddaniem, sekretariat IPU, a w latach 1999 - 2003 także KKŚM. Jako architekt z wykształcenia Anna Stempin doskonale czuła wszelkie problemy związane z procesem dydaktycznym na Wydziale Architektury.

Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych. Ten przypadek nie potwierdza reguły. Bez mgr inż. arch. Anny Stempin Wydział Architektury nie będzie już taki sam. Odeszła od nas niespodziewanie, w sile wieku i dobrym okresie swojego życia. Przygotowywała się właśnie do otwarcia przewodu doktorskiego z zakresu projektowania bibliotek, które były jej pasją. Przygotowywała również wydawnictwo jubileuszowe Katedry oraz międzynarodową konferencję, która ma się odbyć w 2004 r. w Zakopanem. Zawsze uśmiechnięta i życzliwa dla wszystkich, wprowadzała dobrą atmosferę w pracy i otoczeniu. Jej odejście było dla nas wszystkich szokiem, po którym wciąż nie możemy dojść do siebie.
Rodzinie i najbliższym składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Dziekan WA Wacław Seruga

Rada WydziałuArchitektury PK

Pracownicy Wydziału Architektury

oraz społeczność akademicka