UCZELNIA NASZYM DOMEM


Danuta Zajda

 

Studium Wiedzy o Sztuce

dla Osób Niepełnosprawnych 2000/2001

    Inicjatorem powstania studium jest profesor Wiktor Zin, który od lat spotyka się z osobami niepełnosprawnymi przy okazji wystaw organizowanych w Galerii Sztuki “Kanonicza 1”. Dostrzegając ich potrzeby, zwłaszcza chęć zdobywania i pogłębiania wiedzy na temat sztuki, podsunął pomysł zorganizowania cyklicznych spotkań poświęconych sztuce, jej historii i technikom plastycznego wyrazu. Każde wystąpienie profesora W. Zina przyjmowane jest z wielkim zainteresowaniem i gromadzi liczne audytorium członków Fundacji Sztuki Osób Niepełnosprawnych. Tym razem życzliwość i sympatia dla osób sprawnych inaczej zaowocowały wspaniałą inicjatywą, która została przez nie przyjęta z wielkim entuzjazmem i okazała się im niezwykle potrzebna.

    Studium Wiedzy o Sztuce dla Osób Niepełnosprawnych ma status kursu zorganizowanego przy Instytucie Ekonomii, Socjologii i Filozofii Politechniki Krakowskiej. Współorganizatorem jest Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych (FSON) w Krakowie. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wiek (ukończone 15 lat) i przyznana grupa inwalidzka. Stopień wykształcenia nie jest brany pod uwagę. Najmłodszym uczestnikiem uhonorowanym dyplomem był 10-latek, który towarzyszył mamie i siostrze, a najstarszy uczestnik liczył 84 lata. Wśród słuchaczy, którzy przyjeżdżali z całej Polski, znalazły się osoby o różnorodnych schorzeniach i upośledzeniach (nabytych i wrodzonych), także narządów ruchu, wzroku i słuchu.

    Uroczysta inauguracja, z udziałem JM Rektora Politechniki Krakowskiej profesora Kazimierza Flagi, profesora Wiktora Zina – kierownika Studium (który wygłosił wykład inauguracyjny) oraz prezesa – dyrektora Biura Fundacji – mgr Heleny Maślanej, odbyła się 15 października 2000 r. Wykładowcami studium byli: profesor Wiktor Zin, profesor artysta rzeźbiarz Stefan Dousa i Anna Głowacka – artysta plastyk oraz profesor artysta malarz Ewa Gołogórska-Kucia i Ryszard Grazda, artysta grafik – opiekunowie pleneru. Wykłady odbywały się w studio S-5 – siedzibie Radia Kraków-Małopolska przy al. Słowackiego w Krakowie (nowy gmach Radia jest obiektem bez barier architektonicznych i dysponuje salą na ponad 200 osób). W trakcie kursu zorganizowany został plener malarski (13 maja 2001 r.) na ul. Kanoniczej, a dla miłośników słowa spotkanie poetyckie w Teatrze Zależnym. Studium ukończyły 163 osoby, które regularnie uczestniczyły w zajęciach; oddały do oceny prace zaliczeniowe – plastyczne (rysunki, obrazy, rzeźby, ceramika) lub literackie albo też zdały egzamin pisemny.

    Pierwsza edycja studium zakończyła się 23 czerwca 2001 roku. Uroczystość rozdania świadectw, które wręczali rektor PK profesor Kazimierz Flaga i profesor Wiktor Zin, uświetnili swą obecnością przedstawiciele władz Uczelni. Wśród zaproszonych gości był także wicedyrektor małopolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Marek Jędrzejowski oraz wiceprezydent Krajowej Rady Osób Niepełnosprawnych – Bogusław Pietrus.

    Zajęcia odbywały się w soboty i niedziele w godzinach: 11.00 – 16.00. W pracach studium brali udział pracownicy Politechniki Krakowskiej – profesorowie: Wiktor Zin, Ewa Gołogórska-Kucia, Stefan Dousa, artysta grafik – Ryszard Grazda oraz artysta malarz Anna Głowacka zaproszona przez profesora Zina, obsługa techniczna: inż. Marian Dudek, mgr Danuta Zajda i Władysława Hołownia (współudział w pracach merytorycznych oraz przy redagowaniu świadectwa ukończenia kursu) oraz pracownicy Fundacji Sztuki Osób Niepełnosprawnych: mgr Helena Maślana, mgr Dorota Maślana, mgr Jadwiga Mazur – obsługa administracyjna Studium. Wszystkie wymienione osoby pracowały na rzecz studium jako wolontariusze. Pomoc finansową, umożliwiającą realizację programu studium, Fundacja uzyskała dzięki dotacjom Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie (w 2000 roku) oraz dotacji Wydziału Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Krakowa (2001 r.).

 


10 lat Fundacji
(1991–2001)

Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych
Foundation of Disabled People,s Arts
30-320 Kraków, ul. Zielna 41
tel/fax (012) 267-00-99;
e-mail: fson@idn.org.pl
konto: BGŻ OW Kraków 20301459-1414-2705-11


Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
z JM Rektorem profesorem Kazimierzem Flagą
oraz
Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych
ogłaszają nabór na drugą edycję kursu:
“Studium wiedzy o sztuce dla osób niepełnosprawnych”

Wykłady poprowadzi główny pomysłodawca Studium profesor Wiktor Zin oraz zaproszeni przez niego wybitni artyści i naukowcy różnych specjalności.
Cykl szkoleniowy trwać będzie dwa semestry, od października 2001 r. do czerwca 2002 r.
Rozkład zajęć podany będzie w zależności od ilości zgłoszeń (dotychczas zajęcia odbywały się co trzy tygodnie w soboty lub niedziele).
Po zakończeniu kursu absolwenci otrzymają świadectwa jego ukończenia wydane przez Politechnikę Krakowską.
W zajęciach mogą wziąć udział osoby niepełnosprawne (o wszelkich schorzeniach) z terenu całej Polski – dorośli i młodzież od lat 15. Wykłady będą przekazywane synchronicznie również przy użyciu języka migowego.
Kurs będzie stanowił nową edycję programową, mogą więc w nim uczestniczyć absolwenci pierwszej edycji.
Opłata administracyjna za kurs – 50 złotych.

Zapisy do 30 września 2001 r. prowadzi
Biuro Fundacji Sztuki Osób Niepełnosprawnych
ul. Zielna 41
30-320 Kraków
tel/fax 267-00-99, e-mail: fson@idn.org.pl,
nr konta: BGŻ OW Kraków 20301459-1414-2705-11

 

 

Fot. D. Zajda, M. Dudek
Fot. z pleneru: J. Zych