STUDENCI PK


 Barbara Tal-Figiel

 

SESJA STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH

    Kolejno w kwietniu, maju, czerwcu br. odbywały się obrady Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych Politechniki Krakowskiej, która została przygotowana przez pełnomocnika rektora ds. SKN, dr hab. inż. Barbarę Tal-Figiel, prof. PK i prorektora ds. dydaktyki, prof. zw. dr. hab. inż. Ryszarda Kozłowskiego. Patronat nad sesją sprawował JM Rektor prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz Flaga.
  
27 kwietnia br. na Wydziale Mechanicznym sesję otworzyli: prodziekan WM dr hab. inż. Rafał Palej, prof. PK oraz dr hab. inż. Barbara Tal-Figiel, prof. PK, na Wydziale Inżynierii Lądowej: prorektor ds. dydaktyki prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Kozłowski i dziekan WIL prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak oraz dr hab. inż. Barbara Tal-Figiel, prof. PK.

    Na Wydziale Inżynierii Środowiska obradowano 31 maja br. Sesję otworzył prodziekan WIŚ dr inż. Andrzej Potocki. Na pozostałych wydziałach zainaugurowano obrady 1 czerwca br. Po raz pierwszy wzięli w nich udział studenci z Wydziału Fizyki Technicznej i Modelowania Komputerowego oraz Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. Obrady odbyły się na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej, a otworzyli je: prorektor ds. dydaktyki, prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Kozłowski i pełnomocnik rektora ds. SKN, dr hab. inż. Barbara Tal-Figiel, prof. PK. Na Wydziale Architektury sesję otworzył prof. dr hab. inż. arch. Maciej Pawlicki.
  
Podczas obrad członkowie kół naukowych zaprezentowali 89 referatów.
  
Na Wydziale Inżynierii Lądowej sesji przewodniczył dr inż. Andrzej Więckowski. Wygłoszono 29 referatów i przyznano piętnaście wyróżnień, dwie nagrody specjalne, pięć osób zajęło ex aequo III miejsce, pięć – II miejsce. I miejsce ex aequo zdobyli:

– Paweł Kuc, student III roku, referat pt. “Modele materiałów o ujemnym współczynniku Poissona” (KN Mechaniki Teoretycznej, opiekun – dr inż. Marian Paluch),
– Małgorzata Sionkowska, studentka V roku, referat pt. “Analiza nakładów pracy na odnowienie wątku łuku ceglanego” (KN Organizacji Budownictwa, opiekun – dr inż. Andrzej Więckowski).

    Na Wydziale Architektury sesji przewodniczył dr inż. arch. Andrzej Hrabiec. Wygłoszono 22 referaty, a SKN Podole i Architektura Drewniana zaprezentowały wystawy prac. Przyznano trzynaście wyróżnień, pięć osób zajęło ex aequo III miejsce, dwie – II miejsce, dwie – I miejsce. Laureatami zostali:

– Magdalena Struzik, Magdalena Turek, studentki IV roku, referat pt. “Cmentarz żydowski w Kamieńcu Podolskim” (KN Podole, opiekunowie: dr inż. arch. Jolanta Sroczyńska, dr inż. arch. Jacek Czubiński),
– Anna Porębska studentka III roku, referat pt. “Drewniane cerkwie Bukowiny” (KN Budownictwa Ogólnego, opiekun – dr inż. arch. Jan Kurek).

    Na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej przedstawiono 19 referatów. Sesji przewodniczył dr hab. inż. Jan Rakoczy, prodziekan wydziału. Przyznano szesnaście wyróżnień, dwie osoby zajęły ex aequo II miejsce. I miejsce przypadło w udziale:

– Joannie Przybyle, studentce IV roku, referat pt. “Zastosowanie modelu Kunii-Levenspiela do obliczeń kinetyki suszenia fluidalnego” (KN Chemików, opiekun – dr inż. Włodzimierz Ciesielczyk).

    Koło Naukowe KWARK z Wydziału Fizyki Technicznej i Modelowania Komputerowego przedstawiło 2 referaty. Przyznano jedno wyróżnienie, a I miejsce otrzymała:

– Aleksandra Dąbrowska, studentka III roku, za referat pt. “O kondensacji Bosego-Einsteina” (opiekun – dr hab. Włodzimierz Wójcik).

    Koło Naukowe Teorii Obwodów Elektrycznych z Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej przedstawiło dwa referaty. I miejsce ex aequo zajęli:

– Piotr Kowalski, Karol Krawiec, studenci III roku, referaty pt.: “Przekształcenie transmitancji liniowego obwodu elektrycznego z dowolnym wymuszeniem w uogólnione ciągi Fibonacciego” i “Przekształcenie funkcji czasowej liniowego obwodu elektrycznego RLC w postaci uogólnionych ciągów Fibonacciego we współczynniki jego transmitancji” (opiekun – dr inż. Tadeusz Piwowarczyk).

    Na Wydziale Inżynierii Środowiska sesji przewodniczył dr inż. Andrzej Potocki. Przedstawiono 4 referaty, dwie osoby zajęły ex aequo II miejsce, dwie – I miejsce. Laureatami zostali:

– Sylwia Nowak, Wojciech Mitoń, studenci V roku, referat pt. “Analiza zagrożeń człowieka w środowisku mieszkalnym, czynniki biologiczne, fizyczne, chemiczne” (KN Gospodarki Wodnej, opiekun – dr inż. Teresa Stupnicka),
– Marcin Musiał, referat pt. “Obliczanie przepływów minimalnych charakterystycznych dla zlewni niekontrolowanych – analiza współczynników Punzeta” (KN Gospodarki Wodnej, opiekun – mgr inż. Bernard Twaróg).

    Na Wydziale Mechanicznym sesji przewodniczyli prodziekan wydziału dr hab. inż. Rafał Palej, prof. PK oraz dr hab. inż. Jolanta Stacharska-Targosz, prof. PK. Wygłoszono 11 referatów i przyznano pięć wyróżnienia, dwie osoby zajęły ex aequo III miejsce, dwie – II miejsce. I miejsce zdobyli:

– Andrzej Wota, student V roku, referat pt. “Parametryczny zapis geometrii silnika obiegowo-krzywkowego za pomocą programu Pro/Engineer” (KN Maszyny Robocze, opiekun – dr hab. inż. Edward Lisowski),
– Jacek Wysopal, student V roku, referat pt. “Modelowanie układu napędu i automatyki metodą schematów blokowych w programie VisSim” (KN Maszyny Robocze, opiekun – dr hab. inż. Edward Lisowski).

    Uroczyste zakończenie sesji połączone z rozdaniem nagród i wręczeniem dyplomów odbyło się 26 czerwca br. W uroczystości uczestniczyli: prorektor ds. dydaktyki prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Kozłowski, pełnomocnik rektora ds. SKN dr hab. inż. Barbara Tal-Figiel, prof. PK, dziekani, opiekunowie wydziałowi i poszczególnych kół naukowych oraz studenci.


 

    W roku 2001 już po raz kolejny na Politechnice Krakowskiej zorganizowana została Uczelniana Sesja Kół Naukowych – pod patronatem rektora.
  
Cieszy bardzo, że działalność naukowa Studenckich Kół Naukowych wywołuje coraz większe zainteresowanie wśród studentów, czego wynikiem jest stale rosnąca liczba wygłaszanych referatów oraz powstających Kół Naukowych. W tym roku w sesji uczestniczyli po raz pierwszy studenci z Koła Naukowego KWARK z Wydziału Fizyki Technicznej i Modelowania Komputerowego, Koła Teorii Obwodów Elektrycznych z Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej oraz Koła Naukowego IMAGO z Wydziału Architektury.
  
Uczelniana Sesja Kół Naukowych daje możliwość zaprezentowania studentom swoich osiągnięć naukowych, konfrontacji poglądów na forum studentów i pracowników. Zadowala fakt, że wielu nauczycieli akademickich Politechniki Krakowskiej potrafi bezinteresownie znaleźć wolny czas dla studentów i służyć im swoją fachową wiedzą.
  
Wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu Uczelnianej Sesji Kół Naukowych PK w roku 2001, serdecznie dziękuję. Gratuluję autorom referatów bardzo dobrych wystąpień, stojących na wysokim poziomie. Moje podziękowania kieruję szczególnie na ręce Pani dr hab. inż. Barbary Tal-Figiel, prof. PK – opiekuna Studenckich Kół Naukowych na Politechnice Krakowskiej i za jej pośrednictwem dziękuję opiekunom wydziałowym.

Rektor Politechniki Krakowskiej

 

 

 

Prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz Flaga