PRACOWNICY PK


NOMINACJE PROFESORSKIE

Profesor tytularny

Prof. dr hab. inż. arch. ANDRZEJ WYŻYKOWSKI

    Studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej ukończył w 1961 r., uzyskując dyplom magistra inżyniera architekta. Stopnie naukowe doktora nauk technicznych (1973 r.) i doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie architektura – urbanistyka i planowanie przestrzenne (1987 r.) nadała mu Rada Wydziału Architektury PK.
  
Po ukończeniu studiów podjął pracę w Spółdzielni Pracy Dokumentacji Technicznej w Krakowie w pracowni arch. Zbigniewa Solawy. Na PK pracował od 1967 r., najpierw w Katedrze Projektowania Osiedli i Terenów Zielonych WA (prowadzonej przez prof. arch. Witolda Cęckiewicza), potem w Instytucie Projektowania Urbanistycznego, przechodząc kolejne szczeble kariery naukowo-dydaktycznej: od stanowiska asystenta, adiunkta, docenta aż do profesora nadzwyczajnego PK (1991 r.). W czerwcu br. uzyskał tytuł profesora nauk technicznych. Obecnie pełni funkcję dyrektora Instytutu Projektowania Urbanistycznego oraz kierownika Zakładu Rewaloryzacji i Rozwoju Zespołów Urbanistycznych.
  
W latach 1963-1967 zatrudniony w biurach projektowych D. R. Hickman Associates oraz Trehearne, Norman, Preston & Ptns w Londynie jako starszy asystent projektanta, w firmie Al.-Jazera Consultants w Kuwejcie jako senior designer & European consultant (10 miesięcy, 1989-1990). Był stypendystą rządu greckiego – 5-tygodniowy pobyt w Atenach (1981,1982 r.), rządu norweskiego – 5-miesięczne stypendium naukowe w Oslo (1975 r.), dwukrotnie (łącznie przez 6 tygodni) stypendystą Salzburg Seminar in American Studies w Salzburgu (1973, 1980 r.). Pracował jako „visiting professor” na University of Kansas, School of Architecture & Urban Design w Lawrence, (Kansas, USA, 1998 r. – dwa tygodnie), w California State Polytechnic University, College of Environmental Design w Pomona (California, USA, 1994 – dwa tygodnie), na University of Tennessee, College of Architecture & Planning w Knoxville (Tennessee, USA), przez dwa lata akademickie jako „visiting Reagan professorship” (1992-1994) oraz przez semestr w Iowa State University, College of Design w Ames (Iowa, USA) jako „visiting assistant professor” (1979 r.). Wielokrotnie prowadził wykłady na uczelniach zagranicznych i był opiekunem grup studenckich w Kopenhadze (1995 r.), Londynie (1989 r. ), Stuttgardzie (1988 r.), Berlinie Zachodnim (1984 r.), Edynburgu (1976 r.), a także instruktorem międzynarodowych warsztatów, które odbyły się w ramach Europejskich Kongresów Studentów Architektury EASA w Lizbonie (1982 r.), Aarhus (1984 r.), Atenach (1985 r.). W ostatnich latach bierze udział w serii sympozjów związanych z zagadnieniami urbanistyczno-architektonicznymi krajów środkowoeuropejskich w okresie transformacji ustrojowej [Ljubliana (2000), Graz (1999), Zlin (1998)].
  
Działalność naukowo-badawcza profesora Andrzeja Wyżykowskiego obejmuje zagadnienia rewaloryzacji i rozwoju zespołów urbanistycznych, szczególnie w warunkach przechodzenia do gospodarki rynkowej, zagadnienia różnorodnych form zamieszkiwania człowieka w istniejącej tkance miejskiej, jak i na nowych terenach przeznaczonych na potrzeby budownictwa mieszkaniowego, a także zagadnienia ekonomiki nieruchomości i ich oddziaływania na twórcze możliwości dokonywania przekształceń w istniejących strukturach miast.
  
Profesor Andrzej Wyżykowski jest autorem ponad 100 opracowań naukowych, w tym monografii pt. „Podstawy działań przestrzennych i programowych w procesie rewaloryzacji ośrodków miast zabytkowych”, za którą otrzymał Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, szeregu recenzji prac naukowych, w tym m.in. 8 prac doktorskich, opinii dla KBN i wielu innych.
  
Działalność dydaktyczna związana jest z problematyką projektowania urbanistyczno-architektonicznego, obejmuje wykłady i zajęcia projektowe na II, III, IV i V roku. Profesor był promotorem 90 prac dyplomowych, z których 2 otrzymały nagrodę Prezydenta miasta Krakowa, jedna wyróżnienie w Dorocznej Nagrodzie Zarządu Głównego Towarzystwa Urbanistów Polskich. Na uwagę zasługuje wśród wielu nagród rektorskich, jakie otrzymał za działalność dydaktyczną i naukową, nagroda „The University of Tennessee Award of Merit for outstanding teaching” za wyróżniające nauczanie w 1984 r.
  
Twórczy zawodowo architekt, autor i współautor ponad 100 projektów urbanistycznych i architektonicznych, w tym realizacji zespołu mieszkaniowego Łokietka-Chabrowa, szeregu domów mieszkalnych, jest laureatem 24 konkursów, m.in. na program aktywizacji obszaru strategicznego „Dąbie” w Krakowie, zespołów mieszkaniowych „Pasmo Wielickie”, zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Zachód w Katowicach, centrum w Zamościu, Białogardzie i innych.
  
Bierze aktywny udział w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni i wydziału, m.in. jako pełnomocnik dziekana ds. akredytacji Wydziału Architektury przez Royal Institute of British Architects.
  
Jest członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich (w latach 1976-1984 był prezesem krakowskiego Oddziału SARP), Towarzystwa Urbanistów Polskich, Salzburg Congress on Urban Planning & Development, a także Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Jest członkiem Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Posiada szereg odznaczeń, w tym m.in. Złotą Odznakę PK. Został też uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zainteresowania pozazawodowe: narty, pływanie, znaczki ilustrowane architekturą.