WAŻNE WYDARZENIA W PK


KONFERENCJE, SEMINARIA

RADA NAUKOWA PRZY ŚWIATOWEJ RADZIE BADAŃ NAD POLONIĄ

    Pracownik naukowy Instytutu Geotechniki, Zakładu Geodezji Inżynieryjnej, dr hab. inż. Zbigniew Piasek, prof. PK został wybrany na pięcioletnią kadencję (9 maja 2001 r. – 8 maja 2006 r.) do Rady Naukowej, działającej przy Światowej Radzie Badań nad Polonią. Prof. Zbigniew Piasek z ramienia Polski reprezentuje nauki techniczne w nowych władzach. Rada Naukowa ustala kierunki i problemy badań. Przewodniczącym Rady został wybrany prof. Edward Szczepanik z Londynu.


 

“SEVEN GATES TO CRACOW”
“SIEDEM BRAM DO KRAKOWA”
Odsłona druga

    W sali wystawowej Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich w maju br. zorganizowano wystawę “Seven Gates to Cracow” – “Siedem Bram do Krakowa” Była to odsłona druga wystawy prezentującej wyniki międzynarodowych seminariów “A sign as a beginning of the space” – “Znak jako początek przestrzeni (miasta)”. Odsłona pierwsza odbyła się w ramach VIII Międzynarodowego Biennale Architektury – Kraków 2000 na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Wystawa będzie prezentowana w Berlinie, Wenecji i Bejrucie.

   

   Wydarzenie artystyczne z założenia miało charakter akademicki. Seminaria “Znak jako początek przestrzeni (miasta)” kierowały rozważania ku zagadnieniom kształtu współczesnego miasta, pozbawionego celowej formy i granic, co wyraża się w zjawisku dezintegracji społeczności miejskiej. Próbę hipotetycznego rozwiązania problemu podjęto na warsztatach, których owoce – obrazy Siedmiu Bram do Krakowa – przedstawiono na wystawach.
  
W wystawach i seminariach wzięli udział profesorowie z uczelni architektonicznych: w Bejrucie – Maroun el-Daccache, Berlinie – Raimund Fein, Wenecji – Armando Dal Fabbro, Claudia Battaino, Gino Malacarne, Krakowie – Jacek Gyurkovich, Dariusz Kozłowski, Maria Misiągiewicz, Wacław Seruga, Ewa Węcławowicz-Gyurkovich, wraz z młodymi pracownikami naukowymi. Animatorem współpracy jest Instytut Projektowania Architektonicznego PK.
  
Trwają prace przygotowawcze nad utrwaleniem drukiem tego wydarzenia. Program kolejnego (2001/2002) przygotowują partnerzy z Instituto Universitario di Architettura di Venezia.

_______________ Dariusz Kozłowski


KRÓLEWSKIE OGRODY W POLSCE

    Od 10 do 11 maja br. w Warszawie odbywała się sesja naukowa “Królewskie ogrody w Polsce”. Jeden z podstawowych referatów pt. “Ogród w Łobzowie na tle królewskich ogrodów w Krakowie” wygłosił członek Komitetu Naukowego Sesji i profesor naszej uczelni – prof. zw. dr hab. inż. arch. Janusz Bogdanowski.
  
Celem sesji była popularyzacja wciąż mało znanej wiedzy na temat “polskich ogrodów”, które łączyły przecież w sobie wartości polskiej sztuki i przyrody, rodzimych tradycji – od ludowych po ogrodnicze – i polskiego krajobrazu, będącego zapisem naszych dziejów, a także mód, którym ulegaliśmy.
  
Wystąpienia i referaty naukowe poświecono ogrodom najwspanialszym, czyli ogrodom rezydencji polskich władców. Podkreślano, że monarsze siedziby ogniskowały w sobie upodobania estetyczne i prezentowały artystyczne wzorce, ukształtowane przez najlepszych artystów, w jakich obfitował zawsze królewski dwór, stając się dzięki temu modelem inspirującym w przeszłości właścicieli rezydencji w całym kraju.
  
Sesja pomogła w odszukaniu nowych znaczeń sztuki ogrodowej – i tak interpretowano ogrody polskich monarchów jako świadectwo szczytowych osiągnięć naszej sztuki ogrodowej, jako probierz gustów estetycznych, jako prezentację kolejnych wielkich stylów europejskich modyfikowanych pod wpływem rodzimej tradycji. Zwrócono uwagę, że szerokie kontakty ze światem – naturalne na dworach władców – przyczyniały się do przepływu myśli, metod i koncepcji, a również migracji twórców, ogrodników. Dzięki naszym królom i królowym, pochodzącym również z Włoch, Austrii, Szwecji, Francji, Niemiec, łatwiej mogliśmy czerpać z europejskiego zasobu wiedzy ogrodniczej i botanicznej oraz stylowych wzorów.
  
Królewskie ogrody – bogate i wyrafinowane – wciąż nie są w pełni zbadane. Wiele pisano o królewskich zamkach i pałacach, ogrody często pozostawały na marginesie architektonicznej i historycznej problematyki, a przecież brały ważny udział w spektaklu władzy jako manifestacji wspaniałości monarchy, władającego również światem przyrody.
  
W ramach sesji przedstawiono, obok wprowadzającego ujęcia “Królewskie ogrody”, fenomen ogrodu władcy (M. Szafrańska), a następnie główne zespoły ogrodowe Krakowa (jw.), nadto ogrody na Wawelu i w Niepołomicach. Również ogrody królewskie w Warszawie, Lublinie, Wilnie, Grodnie i Lotaryngii (króla Stanisława Leszczyńskiego). Ogólny wniosek dotyczył konieczności ich ochrony i rewaloryzacji jako elementu tożsamości Rzeczpospolitej oraz kontynuacji badań im poświeconych.

_______________ Janusz Bogdanowski


WIZYTA PROFESORA Z CAMBRIDGE

    Od 31 maja do 18 czerwca br. na Wydziale Inżynierii Środowiska gościł profesor Uniwersytetu Cambridge Allan Nuttall Hayhurst, autorytet w dziedzinie procesów spalania, redaktor naczelny czasopisma “Combustion and Flame”, współpracujący z naszą uczelnią od kilku lat.
  
Profesor jest wybitnym specjalistą m.in. w dziedzinie wymiany ciepła i masy oraz kinetyki chemicznej. W obrębie jego naukowych zainteresowań znajdują się również zagadnienia związane z zachowaniem się cząstek stałych w płomieniach, gazyfikacją i spalaniem węgla, mechanizmami spalania w złożu fluidalnym oraz jonizacji w płomieniach. Profesor jest autorem ponad 200 opublikowanych prac naukowych.
  
Celem wizyty w Krakowie jest realizacja, wg planu ustalonego wspólnie z międzywydziałowym zespołem, Laboratorium Badania Procesów Spalania Fluidalnego, cyklu eksperymentów spalania w warstwie fluidalnej tworzyw sztucznych z zawartością filtrów nieorganicznych. Badania prowadzone są na unikatowym stanowisku laboratoryjnym, przystosowanym do spalania paliw w trzech stanach skupienia. Ze strony polskiej badaniami kieruje prof. dr hab. Elżbieta Bulewicz.
  
Profesor Allan N. Hayhurst podczas swojego pobytu wygłosił również otwarte wykłady na tematy szczególnie ważne dla ochrony środowiska:

• “Zastosowanie tlenku wapnia do usuwania siarkowodoru i dwutlenku siarki w warstwie fluidalnej”;
• “Powstawanie tlenku azotu w płomieniach”.

    Wykłady odbywały się w sali posiedzeń Rady Wydziału Inżynierii Środowiska; cieszyły się dużym zainteresowaniem, a po każdym z nich toczyły się interesujące dyskusje. (eb)


LAUREAT MEDALU im. J. CZOCHRALSKIEGO

    6 czerwca br. podczas plenarnej sesji Kongresu Materiałowego European Materials Research Society (EMRS) w Pałacu Kongresowym w Strasbourgu odbyła się uroczystość wręczenia Złotego Medalu im. prof. Jana Czochralskiego prof. zw. dr. hab. inż. Kazimierzowi Fladze, rektorowi naszej uczelni. W sesji brało udział 1200 delegatów z całej Europy. Wręczenia dokonali: prof. dr hab. Ryszard Ciach, prezes Fundacji Rozwoju Nauk Materiałowych (FM) oraz dr Paul Siffert, sekretarz generalny EMRS. Dr Siffert jest beneficjantem tego medalu z roku 2000.
  
Medal został ustanowiony przez FM za wybitne osiągnięcia w inżynierii materiałowej oraz za działalność organizacyjną na rzecz integracji europejskiej środowiska naukowego z tej dziedziny.

    Profesor Kazimierz Flaga posiada wyróżniający się dorobek naukowy w zakresie materiałów na potrzeby budownictwa, który dotyczy m.in. wyjaśnienia zjawisk termodynamicznych i kinetycznych w dziedzinie materiałów wiążących, takich jak cement czy beton. Profesor K. Flaga był ponadto inicjatorem współpracy europejskiej oraz poparł i osobiście się zaangażował w nawiązanie bezpośredniego kontaktu pomiędzy Politechniką Krakowską a EMRS. Rezultatem tych działań jest m.in. powstanie i zlokalizowanie na terenie Politechniki Krakowskiej EMRS Committee for Central Europe. Komitet ten ułatwia współpracę Europy Centralnej z odpowiednimi placówkami naukowymi krajów Unii Europejskiej, np. V i VI Program Ramowy, Marie Curie Training Site itp.
  
Na zakończenie Sesji Plenarnej EMRS profesor Kazimierz Flaga zorganizował tzw. wieczór polski, w którym m.in. wziął udział wiceprzewodniczący KBN prof. dr hab. Krzysztof Kurzydłowski oraz reprezentanci Committee for Central Europe z Ukrainy, Węgier, Czech i Litwy. (eb)


WYSTAWA PRAC STUDENCKICH

    7 czerwca br. w salach dydaktycznych WA przy ul. Podchorążych 1 nastąpiło otwarcie wystawy prac studenckich wykonanych w ramach przedmiotu projektowanie wstępne, prowadzonego przez prof. dr. hab. inż. arch. Wacława Serugę na I roku studiów. Wystawa objęła projekty, w których należało zaproponować “kładkę lub bramę” w XXI wiek, stanowiącą interesujące przestrzennie powiązanie architektury i natury.
  
Ćwiczenie wykonywane było w dwóch zespołach dydaktycznych, koordynowanych przez dr arch. Hannę Grabowską-Pałecką i dr arch. Grażynę Schneider-Skalską. Po interesującej dyskusji na temat interpretacji tematu ćwiczenia i metod prezentacji przyjętego rozwiązania studenci dokonali wyboru prac, które otrzymały Grand Prix oraz wyróżnień (w każdym z dwóch zespołów).
  
Laureatami Grand Prix zostali: Paulina Lis oraz Dariusz Juszysta. II nagrodę otrzymały Małgorzata Kiluk i Agata Bartoszcze, a III – Łukasz Podczaszy.
  
W uroczystości udział wzięła przedstawicielka pisma “Architektura i Biznes”, p. redaktor Dorota Leśniak, która wręczyła nagrody w postaci kompletów pisma A&B.

_______________ Wacław Seruga


OBRONY PROJEKTÓW

    Studenci II roku architektury, pracujący pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. arch. Wacława Serugi i pracowników Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego, zakończyli 2-semestralną pracę z przedmiotu projektowanie urbanistyczno-architektoniczne zespołów zabudowy jednorodzinnej o wysokiej intensywności obroną swoich koncepcji projektowych. Obrona miała na celu skonfrontowanie wyników procesu dydaktycznego z opiniami zaproszonych gości, reprezentujących środowiska akademickie oraz krakowskie biura projektowe. Uczestniczyli w niej profesorowie: Dariusz Kozłowski, Marek Kowicki, Maria Misiągiewicz, a także dr Wojciech Kosiński oraz dr Piotr Lewicki.

   Spotkanie odbyło się 7 czerwca br. w salach Wydziału Architektury i przerodziło się w interesującą dyskusję, dotyczącą szeroko rozumianej problematyki zespołów jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności, a także zagadnień ideowych, społecznych i ekologicznych, związanych z wykonanymi w semestrze letnim niezwykle twórczymi koncepcjami na temat “Dom moich marzeń”.

_______________ Wacław Seruga


WYCIECZKA NAUKOWO-TURYSTYCZNA

    9 czerwca br. Zakład Trakcji i Sterowania Ruchem Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej PK i studenci specjalności inżynieria elektryczna w transporcie zorganizowali wycieczkę naukowo-turystyczną. Celem wycieczki, w której wzięło udział 70 studentów (III, IV i V roku oraz studiów zaocznych) i 10 pracowników, było zapoznanie się ze zbiorami skansenu taboru kolejowego w Chabówce. Skansen liczy obecnie ok. 90 jednostek taboru kolejowego: parowozów, wagonów i pojazdów specjalnych. Na terenie skansenu obejrzano również urządzenia służące do oporządzania parowozów (zaopatrywania w wodę, węgiel i oczyszczania paleniska). Uczestnicy wycieczki mogli bezpośrednio zapoznać się z chlubną przeszłością kolejowej techniki transportowej i porównać z obecnymi oczekiwaniami i wymaganiami dotyczącymi współczesnych rozwiązań komunikacyjnych. Wiele radości sprawił przejazd pociągiem w stylu retro, złożonym z lokomotywy parowej Tkh49-01 oraz wagonów, z których jeden był zbudowany pod koniec XIX wieku, a drugi w latach 20. XX wieku. Podróż odbyła się po fragmencie tzw. “Galicyjskiej Kolei Transwersalnej”. Linię tę zbudowano w 1884 r., biegła u podnóża Karpat na przestrzeni ponad 500 km. Z okien podziwiano piękne krajobrazy i historyczne zabudowania mijanych stacji kolejowych. Na zakończenie wycieczki wszyscy jej uczestnicy zjedli smaczny, gorący posiłek przygotowany na kuchni polowej. Przyczyniło się to do utrwalenia wszystkich pozytywnych wrażeń.

    Oprócz znaczenia poznawczego wycieczka miała trudny do przecenienia aspekt integracyjny. Bliższe kontakty między pracownikami uczelni i studentami pozytywnie zaprocentują współpracą w przyszłości. Mogą to potwierdzić doświadczenia wyniesione z podobnej wycieczki, zorganizowanej przez Zakład Trakcji Elektrycznej w 1995 roku.

_______________ Janusz Prusak, Waldemar Zając
Fot. archiwum


SEMINARIUM
ZAKŁADU MECHATRONIKI SAMOCHODOWEJ

    11 czerwca br. w Sali Rady Wydziału Mechanicznego PK przy al. Jana Pawła II odbyło się seminarium naukowe zorganizowane przez Zakład Mechatroniki Samochodowej pod kierownictwem prof. zw. dr. hab. inż. Bogdana Fijałkowskiego. Gościem seminarium był p. Aleksander Kurec z US TACOM-TARDEC (US Army Automotive Command – Tank Automotive Research). Aleksander Kurec jest absolwentem Wydziału Mechanicznego PK. Od wielu lat pracuje w US TACOM-TARDEC, ostatnio jako główny inżynier Physical Simulation Laboratory Team. Laboratorium zajmuje się zastosowaniem techniki fizycznej symulacji do istniejących pojazdów militarnych oraz tworzeniem bazy symulatorów o różnym zakresie działania i przeznaczeniu.

   Kontakty i współpraca pomiędzy TACOM-TARDEC i Zakładem Mechatroniki Samochodowej oraz wspólne seminaria mają już kilkuletnią tradycję. W trakcie tegorocznego spotkania A. Kurec wygłosił prelekcję pt. “Laboratory Tools and Simulators in Support of Military Vehicle Simulation Experiments”. Po prelekcji odbyła się dyskusja. W seminarium udział wzięli zaproszeni goście z PK, inne zainteresowane tematyką osoby oraz pracownicy Zakładu Mechatroniki Samochodowej. Sekretarzem programowym seminarium był

_______________ Zdzisław Juda


KONKURSY DLA MŁODEJ KADRY TECHNICZNEJ

    W bieżącym roku Krakowski Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZiTB) zorganizował kolejne edycje dwóch konkursów na najlepsze prace dyplomowe z dziedziny budownictwa dla młodej kadry technicznej – inżynierów i techników budownictwa.

Konkurs im. prof. Izydora Stella-Sawickiego – dla absolwentów Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej zorganizowano już po raz trzydziesty. Celem konkursu było wyłonienie wyróżniających się prac dyplomowych z dziedziny budownictwa, obronionych na WIL w 2000 r.

    Główną nagrodę otrzymali: mgr inż. Sławomir Miłuś i mgr inż. Rafał Grec za pracę pt. “Projekt stalowej wieży podgrzewacza cyklonowego dla cementowni”. Promotorami pracy byli prof. zw. dr hab. inż. Janusz Kawecki i dr hab. inż. Marian Gwóźdź.
  
Wyróżnienie otrzymali: mgr inż. Aneta Krawczyk i mgr inż. Grzegorz Lach za pracę pt. “Analiza i projekt konstrukcji czterokomorowego silosu na mączkę surowcową”. Promotorem pracy był dr inż. Marian Płachecki.

   Laureaci konkursu otrzymali z rąk kol. Zygmunta Rawickiego – przewodniczącego Oddziału, prof. Kazimierza Flagi – rektora PK i kol. Mirosława Boryczki – przewodniczącego Koła PZiTB przy PK nagrody pieniężne, dyplomy, wydawnictwa książkowe i życiorysy prof. Izydora Stella-Sawickiego, a promotorzy prac dyplomy i wydawnictwa albumowe ufundowane przez rektora PK.

• Konkurs im. prof. Stanisława Mielnickiego – dla absolwentów średnich szkół budowlanych o kierunku budownictwo lądowe (z województwa małopolskiego) zorganizowano po raz piąty.

    Nagrodę I stopnia za pracę pt. “Projekt architektoniczny pensjonatu z zapleczem gastronomicznym. Projekt konstrukcyjny dachu, stropów pierwszego piętra i przyziemia” otrzymali Andrzej Nalepka i Jan Pawlica z Zespołu Szkół Budowlanych im. dr. Wł. Matlakowskiego w Zakopanem.
  
Opiekunkami pracy były mgr inż. Ewa Majewska i mgr inż. arch. Joanna Wais-Buczyńska. Nagrodzeni otrzymali z rąk kol. Zygmunta Rawickiego, rektora PK prof. Kazimierza Flagi, mgr Romana Kuźniaka (wicekuratora oświaty w Krakowie) i kol. Mirosława Boryczki nagrody pieniężne, dyplomy, wydawnictwa książkowe i życiorysy prof. Stanisława Mielnickiego. Ponadto laureaci nagród I, II i III stopnia decyzją senatu PK uzyskali możliwość studiów na Wydziale Inżynierii Lądowej bez egzaminu wstępnego. Opiekunowie nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymali dyplomy i wydawnictwa albumowe ufundowane przez Kuratorium Oświaty w Krakowie. Dyplomy otrzymali także dyrektorzy nagrodzonych szkół.
  
Uroczyste wręczenie nagród obu konkursów odbyło się 20 czerwca br., w czasie XI zebrania Krakowskiego Oddziału PZiTB, z udziałem przewodniczących kół i komisji.

   W czasie zebrania wręczono także nagrody Rady Programowej Czasopism i Wydawnictw Budowlanych za rok 2000. Z rąk kol. prof. Janusza Kaweckiego – przewodniczącego Rady Programowej i kol. dr. Stanisława Pyraka – redaktora naczelnego “Inżynierii i Budownictwa” nagrodę otrzymał kol. prof. Krzysztof Dyduch, zaś wyróżnienie kol. dr Marian Płachecki i dr Wiesław Ligęza. Specjalną nagrodę za długoletnią współpracę z redakcją “Inżynierii i Budownictwa” otrzymał kol. prof. Roman Ciesielski.
  
W zebraniu wzięli udział zaproszeni goście – wojewoda małopolski, przedstawiciele władz Politechniki Krakowskiej (rektor i prodziekan WIL), wicekurator oświaty w Krakowie, dyrektorzy nagrodzonych szkół i wiceprzewodniczący Zarządu Głównego PZiTB.

_______________ Zygmunt Rawicki
Fot. P. Bukowski


DIOKSYNY

    Od 21 do 22 czerwca br. odbywała się, zorganizowana przez Politechnikę Krakowską, międzynarodowa konferencja “Dioksyny w przemyśle i środowisku”. Komitetowi naukowemu przewodniczył prorektor PK prof. dr hab. inż. Józef Gawlik, a dr inż. Adam Grochowalski stał na czele komitetu organizacyjnego. Celem konferencji było przybliżenie problemów związanych z występowaniem dioksyn w różnych procesach przemysłowych oraz w środowisku, a także ich wpływ na zdrowie ludzi. Rozpatrywano następujące zagadnienia:

• wpływ dioksyn na organizm człowieka, mechanizmy toksycznego działania, poziomy występowania;
• tworzenie się dioksyn oraz sposoby przeciwdziałania ich powstawaniu;
• metody niszczenia substancji niebezpiecznych, zawierających dioksyny (niebezpieczne odpady, popioły ze spalarni, zużyte materiały eksploatacyjne itp.);
• zagadnienia normatywne w zakresie pomiarów na instalacjach przemysłowych, w tym spaliny, ścieki, popioły, a także produkty przemysłowe;
• metody pobierania próbek, techniki pomiarowe w przemyśle;
• analityka dioksyn w próbkach przemysłowych, środowiskowych oraz tkanki ludzkiej i zwierzęcej.

   Podczas konferencji wygłoszono 21 referatów w pięciu sesjach, a na zakończenie zwiedzono Laboratorium Analiz Dioksyn Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK. (eb)


SPOTKANIE GRUPY ROBOCZEJ

2 lipca br. w Zakładzie Inżynierii Produkcji i Bezpieczeństwa Pojazdów Instytutu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych odbyło się spotkanie międzynarodowej grupy roboczej, realizującej badania z zakresu tribologii promieniowych wargowych uszczelnień wałów obrotowych.

Koordynatorem programu jest prof. Richard Salant z Georgia Institute of Technology w Atlancie. Badania prowadzone są równocześnie w czterech ośrodkach naukowych: Georgia Institute of Technology (prof. Richard Salant), Lithuanian University of Agriculture w Kownie (assoc. prof. dr Juozas Padgurskas, assoc. prof. dr Raimundas Rukuiza), Politechnice Krakowskiej (dr inż. Witold Jordan, dr hab. inż. Andrzej Mruk, prof. PK) i Politechnice Wrocławskiej (dr inż. Marek Gawliński).

_______________ Witold Jordan


WSPÓŁPRACA UNIVERSITÉ LAVAL
I POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

    Université Laval jest jednym z największych uniwersytetów kanadyjskich. W roku 2000 jego oferta obejmowała ponad 350 kursów, w których uczestniczyło 36 000 studentów. Początki Université Laval sięgają roku 1663, kiedy to Jego Eminencja de Laval, pierwszy biskup Nowej Francji, założył Seminarium w Québecu. W roku 1852 z nadania królowej Wiktorii wydano akt królewski, ustanawiający Université Laval. W 1878 r. uniwersytet otworzył swoją filię w Montrealu, która po około 30 latach usamodzielniła się i zaczęła funkcjonować jako Université de Montréal. W ten sposób Université Laval stał się Alma Mater francuskojęzycznego szkolnictwa wyższego w Ameryce. Flaga Université Laval jest identyczna z flagą Jego Eminencji de Laval, a w wyniku konkursu ogłoszonego w roku 1999 ustanowiono hymn skomponowany przez emerytowanego profesora muzyki tego uniwersytetu.

   Współpraca Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej z Université Laval datuje się od roku 1998. Umowę o współpracy pomiędzy Université Laval i Politechniką Krakowską (na okres 5 lat) podpisano w 2000 r. Do tej pory przygotowano wspólnie dwa referaty konferencyjne i jedną publikację w czasopiśmie naukowym. W czerwcu 2000 r. Politechnikę Krakowską odwiedził prof. Stanisław TARASIEWICZ, koordynator współpracy międzynarodowej Université Laval z krajami Europy. Rok później, w czerwcu 2001, powrócił z 4-tygodniowego stażu badawczego piszący te słowa dr Zbigniew Mrozek. Byłem zaproszony do Laboratoire d’automatisation complexe et de mécatronique. Projektowałem tam algorytmy sterujące ruchem platformy, na której będzie umieszczony robot. Rezultaty zostaną przedstawione we wspólnym referacie na konferencji “Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim” w listopadzie br. w Krakowie.
    Umowa jest ważna pięć lat i kończy się w roku akademickim 2004/2005. Może być przedłużona. Umowa w artykule 1. i 2. przewiduje współpracę naukową i wymianę pracowników i studentów we wszystkich dziedzinach, które będą zaakceptowane przez obie strony. Informacje na temat Université Laval można uzyskać pod adresem www.ulaval.ca
    Profesor Tarasiewicz jest zainteresowany dalszą współpracą. Największe szanse na wyjazd na okres 6 – 12 miesięcy mają naukowcy, którzy obronili pracę doktorską nie później niż 3 – 4 lata temu oraz studenci, którzy zamierzają przygotować pracę dyplomową we współpracy z zagranicznym uniwersytetem. Środki na koszty podróży do Kanady należy zapewnić w ramach grantów KBN, DS lub BW lub innych. W przypadku wymiany studentów należy pamiętać, że czesne za jeden semestr wynosi 3200 $CAN (1$CAN to ok. 2,7 PLN). Bezpłatna nauka w Polsce utrudnia uzyskanie zwolnienia z opłat na zasadzie wzajemności, obcokrajowcy muszą u nas płacić za studia.
  
Na Université Laval są studenci, którzy chętnie odbyliby staż w Polsce. Koszty przejazdu pokrywa im rząd Kanady. Oczekują, że koszty pobytu, na warunkach wzajemności, pokryje im Politechnika Krakowska.

_______________ Zbigniew Mrozek, PK
Stanisław Tarasiewicz, Université Laval, Kanada
Wybrała i przygotowała do druku Elżbieta Barowa